Prace Senatu

Spis opinii i ekspertyz
w 2011 r.

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego zezwolenia Kancelarii Senatu.
Copyright by Kancelaria Senatu

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF Tytuł Autor do druku/ inne informacje

 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1368


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1365


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1364


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1363


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1362


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1360


 pdf

Opinia do ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1359


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1358


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1357


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych Iwona Kozera-Rytel
Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1356


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1354


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1353


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1352


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw mec. Jan A. Stefanowicz druk 1352


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1351


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1350


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karny Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1348


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1347


 pdf

Opinia do ustawy o współpracy rozwojowej Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1346


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1345


 pdf

Opinia do ustawy timeshare Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1344


 pdf

Opinia do ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1343


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 1342


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1341


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1340


 pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie morskim Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1339


 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1338


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1337


 pdf

Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1336


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1335


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Marek Jarentowski
Biuro Legislacyjne
druk 1334


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1333


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1332


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1331


 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1330


 pdf

Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku dr Ida Musiałkowska,
dr Magdalena Sapała,
mgr Łukasz Wróblewski
Katedra Europeistyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OE-176


 pdf

Analiza salda polskich transferów do budżetu UE i z budżetu UE Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
OE-175


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1326


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1324


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1323


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1320


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1319


 pdf

Opinia do ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1318


 pdf

Opinia do ustawy o zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1317


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1315


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1314


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1313


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1309


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1308


 pdf

Opinia do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1304


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1303


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk 1302


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk 1302


 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1301


 pdf

Opinia o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1297


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1296


 pdf

Opinia do ustawy o usługach płatniczych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1295


 pdf

Opinia o ustawie o kontroli w administracji rządowej Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1294


 pdf

Opinia do ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1293


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Iwona Kozera - Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1291


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1290


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1289


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1288


 pdf

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Prof. dr hab. Marek Chmaj OE-174
druk 1283


 pdf

Ekspertyza na temat zielonej księgi Komisji Europejskiej pt. "Unijne ramy ładu korporacyjnego" Dr Krzysztof Oplustil
Katedra Polityki Gospodarczej
Uniwersytet Jagielloński
OE-173
druk 1283


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1285


 pdf

Opinia o ustawie o nasiennictwie Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1284


 pdf

Opinia o ustawie o nasiennictwie Paweł Połaniecki
Kancelaria Lobbingowa
druk 1284


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 1283


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1282


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1279


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1278


 pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1277


 pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1276


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 1275


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1274


 pdf

Opinia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1273


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1272


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1271


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1270


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1269


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1268


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1253


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1252


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1251


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1250


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1249


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1248


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1247


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1246


 pdf

Opinia do ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1245


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1235


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1234


 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1233


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1232


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1231


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1230


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1229


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1228


 pdf

Demaskacja społeczna i jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości dr Wojciech Rogowski
Instytut Allerhanda,
Szkoła Główna Handlowa
mgr Izabela Rudecka
Instytut Allerhanda
OE-172


 pdf

Uwarunkowania wykorzystania nowego europejskiego instrumentu prawnego i rozwojowego Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w polityce spójności UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Grzegorz Grosse
Instytut Studiów politycznych PAN
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Allerhanda
OE-171


 pdf

Opinia do ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1224


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa, Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1223


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera - Rytel, Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1222


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1221


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1220


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1219


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1218


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1217


 pdf

Opinia do ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1216


 pdf

Opinia do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1215


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1214


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1210


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 1209


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1208


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1207


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1206


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1205


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1204


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1203


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1202


 pdf

Opinia do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
druk 1199
OE-170


 pdf

Opinia do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1199


 pdf

Opinia o ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1198


 pdf

Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1197


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1192


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1190


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1189


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1188


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1187


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1186


 pdf

Opinia do ustawy o systemie informacji oświatowej Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1185


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obligacjach Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1184


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1183


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1171


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1170


 pdf

Opinia do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 1169


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1168


 pdf

Opinia do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1167


 pdf

Opinia do ustawy o kredycie konsumenckim Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1166


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1165


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Jerzy Majewski
adwokat & lobbysta
druk 1165


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1164


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1163


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Aldona Figura
Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1159


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1157


 pdf

Opinia do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Danuta Drypa
Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1156


 pdf

Opinia o ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1155


 pdf

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Prof. dr hab. Marek Chmaj
OE-169
druk 1155


 pdf

Uzupełnienie opinii prawnej zawartej w zeszycie OE-169 na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Prof. dr hab. Marek Chmaj
OE-169
druk 1155


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1154


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1152


 pdf

Opinia do ustawy o działalności leczniczej Roman Kapeliński
Adam Niemczewski
Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1150


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1144


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1143


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1142


 pdf

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1141


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1140


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1139


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1138


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1137


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1136


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1135


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1134


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1132


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1131


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1130


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1129


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1128


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1127


 pdf

Opinia do ustawy o Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1126


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1125


 pdf

Opinia do ustawy - Prawo probiercze Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1124


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1123


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1122


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk 1121


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1120


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach opina ekspercka druk 1120


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach new solutions druk 1120


 pdf

Opinia do ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Szymon Giderewicz
Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1119


 pdf

Opinie prawne o ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta,
Dr Mateusz Pilich,
Dr Ryszard Piotrowski,
Dr hab. Tomasz Sokołowski,
Prof. dr hab. Leszek Wiśniewski
OE-168


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Uniwersytet Śląski, Akademia Leona Koźmińskiego
OE-167


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1114


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1113


 pdf

Opinia o ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1112


 pdf

Opinia do ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1111


 pdf

Zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia. Rola motywacji w zarządzaniu pracownikami służby zdrowia. Dr hab.med. Rafał Niżankowski
prof. Akademii Medycznej we Wrocławiu
OE-166


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1110


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1109


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1108


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1107


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1106


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1100


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1099


 pdf

Opinie w sprawie projektu ustawy o petycjach Prof. zw. dr hab. Adam Jaroszyński,
Prof. nadzw. dr hab. Czesław Martysz
OE-165


 pdf

Opinia do ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1097


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1091


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1090


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1089


 pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1088


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1087


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1086


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1085


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Dr.hab. prof. nadzw. Adam Taracha
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE 164


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1083


 pdf

Opinia do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1082


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1081


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1080


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1079


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1078


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1073


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1071


 pdf

Opinia do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1069