Prace Senatu

Uchwały Senatu podjęte w 2008 r.

Nr pos.

Uchwała

Data

24.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

2008-12-19

24.

Uchwała w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2008-12-19

24.

Uchwała w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

2008-12-19

24.

Uchwała w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-12-17

24.

Uchwała Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-12-17

24.

Uchwała w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym

2008-12-17

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego

2008-12-04

23.

Uchwała w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-12-04

23.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

2008-12-04

22.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie polskim

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych

2008-11-20

22.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

2008-11-20

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o służbie cywilnej

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

2008-11-07

21.

Uchwała o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

2008-11-07

21.

Uchwała w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r.

2008-11-07

21.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

2008-11-07

20.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnychw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2008-10-30

20.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

2008-10-30

20.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia

2008-10-29

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

2008-10-16

19.

Uchwała dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

2008-10-16

19.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-10-16

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

2008-09-25

18.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-09-25

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2008-08-07

17.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2008-08-07

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

2008-07-24

16.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

2008-07-24

15.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

2008-07-11

15.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

2008-07-11

14.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

2008-06-26

14.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych

2008-06-26

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

2008-06-05

13.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

2008-06-05

12.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka

2008-05-15

12.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-05-15

11.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

2008-05-08

11.

Uchwała w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego

2008-05-07

10.

Uchwała w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2008-04-24

10.

Uchwała dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

2008-04-24

10.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-04-24

9.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

2008-04-11

9.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

2008-04-10

8.

Uchwalona przez Senat w dniu 2 kwietnia 2008 r. ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

2008-04-02

7.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

2008-03-27

7.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2008-03-27

7.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

2008-03-27

7.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

2008-03-27

7.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

2008-03-27

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej

2008-03-06

6.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2008-03-06

6.

Uchwała w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 - 1841)

2008-03-06

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Rozmiar: 1327 bajtów

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny orz ustawy - Prawo o notariacie

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie odwołania sekretarzy Senatu

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackichh

2008-02-07

5.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2008-02-07

4.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008

2008-01-16

 
 

Rozmiar: 1327 bajtów

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej