Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 1989, 2013

druki senackie nr 574, 574 A, 574 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Projekt ustawy ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 115). Uzupełnia się wytyczne dotyczące treści rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, a także wprowadza normy regulujące m.in. kwestię definicji choroby zawodowej oraz możliwości rozpoznania choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika.

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 574 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 574 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.