Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym.

druki senackie nr 434, 434 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę sernatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.

Nowelizacja ma na celu powołanie w gminach rad seniorów. Zakres uprawnień i sposób funkcjonowania rad określałyby swobodnie rady gminy, biorąc pod uwagę głosy środowiska seniorskiego oraz dobro wspólnoty.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
    • Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisje wnoszą przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 434 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.