Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 2387, 2848

druki senackie nr 850, 850 A, 850 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych typów czynów zabronionych, w tym zbrodni przeciwko ludzkości i niektórych zbrodni wojennych oraz wprowadzenie definicji pojęcia “handel ludźmi”, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Nowelizacja pozostałych ustaw wynika z powyższych zmian w Kodeksie karnym.

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 850 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 850 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.