Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

druki sejmowe nr 2546, do druku 2546, 2834, 2834-A

druk senacki nr 846, 846 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dotyczy m.in.: określenia form i zasad wspierania inwestycji telekomunikacyjnych związanych z sieciami szerokopasmowymi, zasad działalności telekomunikacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, zasad dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, praw
i obowiązków inwestorów, właścicieli i użytkowników nieruchomości pod kątem świadczenia usług telekomunikacyjnych zasad lokalizowania sieci szerokopasmowych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (26) (druk nr 846 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 846 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Idczak.