Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 2616, do druku nr 2616, 2891

druki senackie nr 851, 851 A, 851 B

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa wprowadza ograniczenia zasady reformationis in peius (sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy) w sytuacji gdy dojdzie do skazania w trybie dobrowolnego poddania się karze,
a we wniesionym na korzyść oskarżonego środku odwoławczym zaskarża się rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary lub środków karnych, objętych uprzednim porozumieniem.

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 851 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 851 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.