Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Władysława Ortyla,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań kontrolnych w stosunku do obowiązujących regulaminów w zakresie kontroli podatkowej (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica - Mielec - Ocice (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie unijnych dotacji inwestycyjnych (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury(odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie mostu drogowego na rzece Wiśle w miejscowości Nagnajów w ciągu drogi krajowej nr 9 .
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie panów Karol i Józefa G. (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia w 2011 r. o około 70% w stosunku do roku 2010 środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rolników gospodarujących na terenie gminy Czermin w powiecie mieleckim (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie deklarowanej przez rząd pomocy przedsiębiorcom, instytucjom i osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do ministra sprawiedliwości w sprawie dewelopera, osoby nienależycie realizującej zobowiązania dotyczące budowy domów.
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Domu Ludowego w Dobrzechowie (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wiesława i Barbary M. (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie uzyskania koncesji na pobór gruntu niezbędnego do wykonania i modernizacji wałów przeciwpowodziowych na ciekach wodnych (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pani Beaty P. 
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zadrzewień w tak zwanym międzywalu i jego oddziaływaniu na bezpieczeństwo oraz związane z tym zagrożenie powodziowe (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie likwidowania skutków powodzi (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zapowiadanego w ubiegłym roku przez ministerstwo wniosku o wpisanie drogi ekspresowej S19 na listę Transeuropejskich Sieci Transportowych (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie przedwojennych obligacji (odpowiedź)
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie odstąpienia od projektu włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (odpowiedź odpowiedź 2).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie możliwości zainicjowania prac legislacyjnych, które mogłyby doprowadzić do systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie jednostek strzeleckich, oraz o odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie ministerstwa na wsparcie organizacji strzeleckich.(odpowiedź)
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwrotu niekonstytucyjnie pobranych przez upoważnione do tego jednostki administracyjne opłat za kartę pojazdu (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska NFZ (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zasadności tak zwanego poboru prognozowanego za pobieraną przez przedsiębiorców energię elektryczną i gaz (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie województw dotkniętych powodzią (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie z powództwa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 650.000 zł państwa Wiesława oraz Barbary M.
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie z powództwa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie poboru prognozowanego dotyczącego energii elektrycznej i gazu pobieranych przez przedsiębiorców (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie państwa Barbary i Wiesława M. (odpowiedź)
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pana Wiesława M.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r.,oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stosowania tak zwanego prognozowanego poboru energii elektrycznej i gazu (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opcji walutowych (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie badań nad czynnikami ryzyka raka piersi oraz opracowania programu informacji i edukacji społecznej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie oświadczeń z 3 listopada 2009 r. (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi S74 (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie poszerzenia sieci komunikacyjnych TNT w naszym kraju (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sytuacji na polskiej wsi (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Temida-Cessio sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie udzielenia informacji o możliwościach uzyskania świadczeń pieniężnych dla osób przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie pana W. G.

 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sytuacji w przedsiębiorstwie PKP Cargo (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie szkolnictwa zawodowego (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zwrotu części dochodów państwa, jakim były opłaty za wystawiane przez powiaty oraz miasta karty pojazdów (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sfinansowania lub refundowania zakupu i kosztów utrzymania pompy insulinowej dla osoby chorej na cukrzycę (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku wypłaty przez NFZ kwoty blisko 3,7 mln zł za nadwykonania w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie działań rządu i inicjatyw dotyczących ustawy zapewniającej świadczenia pieniężne dla osób przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania osób fizycznych, które w przyszłości uzyskają środki finansowe przyznawane w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w dotyczące spółki PKP Cargo SA (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie odwołania Urzędu Gminy Wadowice Górne od decyzji wojewody (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie realizacji kontraktu na zakup samolotów M28 Bryza (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do zawodów prawniczych (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Wytwórni Silników "PZL - Mielec" Sp. z o.o. (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie możliwości dodatkowego zarobkowania osób mających prawo do świadczenia przedemerytalnego (odpowiedź).