Prace Senatu

Druki senackie
od 900 do 949

Dodatkowe

949

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

62

949A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

62

949B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

62

949C

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

62

949Z

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

62

948

2010-08-06

Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

62

948A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

62

948Z

2010-08-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

62

947

2010-08-04

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

67

947S

2010-10-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

67

947X

2010-11-25

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

67

946

2010-08-04

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

61

946A

2010-08-05

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

61

946Z

2010-08-05

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

61

945

2010-07-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

945S

2010-11-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

944

2010-07-28

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

63

943

2010-07-22

Projekt uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego

943dod

2010-08-05

Wycofanie podpisów złożonych pod inicjatywą uchwałodawczą

943S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego

942

2010-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

61

942A

2010-07-29

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

61

941

2010-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

61

941A

2010-07-30

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

61

940

2010-07-26

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

61

940A

2010-08-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

61

939

2010-07-26

Ustawa o dowodach osobistych

61

939A

2010-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o dowodach osobistych

61

939B

2010-08-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca 2010 r. ustawie o dowodach osobistych

61

939Z

2010-08-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji >o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca 2010 r. ustawie o dowodach osobistych

61

938

2010-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

61

938A

2010-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wraz z wnioskiem mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

61

937

2010-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

61

937A

2010-07-29

Sprawozdanie Komisji budżetu i finansów publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

61

936

2010-07-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

66

936S

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

67

936X

2010-12-13

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

67

935

2010-07-21

Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

935S

2010-08-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

935X

2010-08-12

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

934

2010-07-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy

61

934S

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

82

934X

2011-08-05

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

82

933

2010-07-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

60

932

2010-07-14

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

60

931

2010-07-13

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku

930

2010-07-08

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

63

-->

930S

2010-08-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

63

929

2010-07-14

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

60

929A

2010-07-20

Ustawa Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

60

928

2010-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

61

928A

2010-07-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

61

928B

2010-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

61

928Z

2010-08-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

61

927

2010-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

61

927A

2010-07-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

61

927B

2010-07-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

61

927Z

2010-07-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

61

926

2010-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

60

926A

2010-07-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

60

926B

2010-07-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

60

926Z

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

60

925

2010-07-06

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

61

925S

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

61

924

2010-07-07

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarza Senatu

59

923

2010-07-07

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie odwołania sekretarza Senatu

59

922

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego przez adwokata Tomasza Falco wniosku pana Sławomira Nitrasa o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej z art. 212 § 2 oraz art. 216 § 2 kodeksu karnego senatora Krzysztofa Zaremby

60

921

2010-07-06

Wniosek dotyczący zmian w składzie komisji senackich.

920

2010-07-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

920S

2010-08-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

920X

2010-08-12

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

919

2010-07-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji.

63

919S

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

63

919X

2010-12-13

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji

63, 67

918

2010-07-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

63

918S

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

63

917

2010-06-28

Uchwała w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

60

916

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

60

916A

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

60

916Z

2010-07-21

SprawozdanieSprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

60

915

2010-06-28

Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

60

915A

2010-07-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ochronie informacji niejawnych.

60

915B

2010-07-15

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ochronie informacji niejawnych

60

915C

2010-07-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ochronie informacji niejawnych

60

915Z

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie informacji niejawnych

60

914

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

60

914A

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

60

914Z

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

60

913

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011".

60

913A

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

60

913B

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

60

912

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

60

912A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

60

912Z

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

60

911

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

911a

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

910

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

60

910A

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

60

910B

2010-07-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

60

909

2010-06-28

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

60

909A

2010-07-15

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

60

909B

2010-07-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji oraz wnioskiem komisji o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej) o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

60

909Z

2010-07-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

60

908

2010-06-25

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

58

908A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

58

907

2010-06-25

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

58

907A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

58

907Z

2010-07-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

58

906

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

59

906A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

59

906B

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

59

905

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny

59

905A

2010-06-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny

59

904

2010-06-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

59

904A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

59

903

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

59

903A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

59

903B

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

59

903Z

2010-07-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

59

902

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

59

902A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

59

901

2010-06-14

Uchwała w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.

59

900

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

59

900A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

59