Nagrody dla autorów prac nadesłanych na konkurs
"Upamiętnianie śladów polskości na Wschodzie"

21 września 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyznał nagrody autorom prac nadesłanych na konkurs "Upamiętnianie śladów polskości na Wschodzie". Konkurs ogłosił zarząd Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wśród harcerzy pracujących podczas letnich obozów przy porządkowaniu cmentarzy polskich na Ukrainie i Białorusi. Warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie było nadesłanie prac przedstawiających efekt harcerskich działań.

Trzy równorzędne nagrody otrzymają:

- Zespół harcerek Chorągwi Mazowieckiej, Małopolskiej oraz harcerzy z Hufca Wołyń w Równem. Obóz zorganizowany był w Rożyszczem na Wołyniu;

- Zespół I Toruńskiej Drużyny Wędrowniczek Przełęcz" oraz 77 Lubelskiej Drużyny Wędrowniczek "Salamandra" z harcerzami z Radomia;

- Drużyna harcerzy i harcerek z Przemyśla.

Laureaci otrzymają albumy o Senacie RP, wieczne pióra, wyjadą na cmentarz do Katynia.

 

* * *

 

Dar Poczty Polskiej dla Senatu RP

15 września 2005 r. marszałek Longin Pastusiak przyjął dar Poczty Polskiej dla Senatu RP - gobelin z godłem narodowym.

Marszałek L. Pastusiak, który społecznie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, przypomniał, że Senat RP i Poczta Polska są inicjatorami powołania przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - jednej z dwóch takich placówek na świecie - Centrum Edukacyjnego, którego celem będzie upowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych.

Poczta Polska jest patronem będomińskiego Muzeum.

 

* * *

 

Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju" dla marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka

5 września 2005 r. w czasie posiedzenia senackiej Komisji Obrony Narodowej, marszałek Senatu RP Longin Pastusiak odznaczony został przez ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Marszałek otrzymał również Medal "Pro Memoriam" przyznawany żołnierzom II wojny światowej, ofiarom represji tamtego okresu, a także osobom, które pamięć o wydarzeniach II wojny światowej przekazują następnym pokoleniom.

Medalem "Pro Memoriam" odznaczono również wicemarszałek Jolantę Danielak i senatorów: Jerzego Adamskiego, Andrzeja Spychalskiego, Grzegorza Niskiego, Wiesława Pietrzaka.

 

* * *

 

VII. Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

2 września 2005 r. marszałek Senatu RP uczestniczył w odbywającym się w Berlinie VII. Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy. W Spotkaniu wzięły udział delegacje senatów kilkunastu państw. Tematem zorganizowanej konferencji był: "Bikameralizm i federalizm w procesie zmian".

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak w swoim wystąpieniu stwierdził, iż osobiście popiera pogląd, że za koniecznością utrzymywania drugiej izby w państwie jednolitym przemawia nie tyle jakaś szczególna formuła przedstawicielstwa, co raczej ta specyficzna funkcja, jaką jest wewnątrzparlamentarna kontrola ustawodawstwa, czyli poprawianie prawa. "W rezultacie koncepcja samokontroli parlamentu w toku procedury ustawodawczej stała się bez mała samoistną racją dwuizbowości, pozwalając drugiej izbie przekształcić się w to, co nazywane jest izbą refleksji i rozwagi, izbą prawniczą, izbą drugiego czytania. Taki jest charakter Senatu w Polsce, i mimo, że senackie kompetencje w tym względzie nie są nadmiernie rozbudowane, nie przeszkodziło to Izbie Wyższej stać się ważnym uczestnikiem procesu legislacyjnego. W samej tylko V kadencji, która właśnie dobiega końca, Senat rozpatrzył niespotykaną w historii polskiego ustawodawstwa liczbę 899 ustaw. Do 495 wniósł poprawki, a 6 odrzucił. Ogółem Senat V kadencji zgłosił 7176 poprawek, z których Sejm zaakceptował 5953. 83% przyjętych przez Izbę Poselską zmian jest najlepszym dowodem skuteczności drugiej izby, a jednocześnie ważnym argumentem w toczącej się od lat dyskusji o potrzebie istnienia dwuizbowego parlamentu w Polsce i kompetencji Senatu. W tej dyskusji interesująca wydaje się koncepcja, by Senat jako organ refleksji, otaczający szczególną troską jakość procesów ustawodawczych, czuwał nad wykonaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim wykorzystując prawo przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej"- powiedział marszałek.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił historię polskiego Senatu oraz zgłaszane koncepcje nowych uprawnień Senatu i ordynacji wyborczej. Zwrócił też uwagę, że procesy zmian, w tym zwłaszcza postępująca integracja w ramach Unii Europejskiej, modyfikują dotychczasowe rozwiązania.

"Część z państw przyjmuje swoisty model specjalizacji izb - jedna z izb koncentruje się na polityce krajowej, druga zaś na szeroko pojmowanej polityce unijnej. W tym przypadku izba druga koncentruje się, z jednej strony, na zadaniach właściwej implementacji prawa unijnego do wewnętrznego porządku prawnego, z drugiej zaś - na współpracy z egzekutywą w wypracowywaniu stanowiska państwa członkowskiego, prezentowanego następnie na forum Unii. Takie europejskie zaangażowanie drugich izb (obok izb pierwszych) pozwala z pewnością znaleźć dla nich nową perspektywę, perspektywę współdecydowania parlamentów krajowych przy stanowieniu aktów prawodawstwa w Unii Europejskiej. Łączy się z tym możliwe przecież rozszerzenie zadań izby drugiej. Dowodzi tego przykład Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Senat, angażując się w takiej czy innej postaci w politykę unijną, musi bowiem zajmować się, obok ustawodawstwa, do pewnego stopnia także i kontrolą nad rządem, co pozwala mu wyjść z odwiecznej pozycji izby refleksji i rozwagi, wiązanej zawsze jedynie z funkcją prawodawczą. Poszerzające katalog swoich funkcji izby drugie zaczynają realizować swoistą "funkcję europejską", będącą prawdziwą kompilacją dotychczasowych typowych czy też klasycznych funkcji parlamentu, tj. funkcji ustawodawczej i funkcji kontrolnej. W zakresie ustawodawstwa koncentrują się one na implementacji prawa unijnego, z kolei w zakresie kontroli podejmują działania w stosunku do rządu i administracji rządowej, interesując się zarówno procesami decyzyjnymi przebiegającymi na linii państwo członkowskie - Unia, jak i realizacją praw wynikających z członkostwa w Unii.

Postępująca sukcesywnie integracja europejska dodaje zatem izbom drugim nowe wyzwania i zadania, modyfikując zarówno koncepcję drugiej izby, jak i dwuizbowości. Obok objęcia dziedziną aktywności parlamentu nowej funkcji, tj. "funkcji europejskiej", dochodzi do tego jeszcze swoista internacjonalizacja izby, czyli włączenie jej w rozmaitego rodzaju mechanizmy współpracy z instytucjami unijnymi, w tym przede wszystkim z Parlamentem Europejskim, i innymi narodowymi legislaturami. W efekcie mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem "parlamentaryzacji" Unii, zawierającym się w umacnianiu i poszerzaniu instytucji przedstawicielskich w infrastrukturze instytucjonalnej Unii. W swoim zamierzeniu taka parlamentaryzacja, ma przeciwdziałać zjawisku deficytu demokratycznej legitymacji. W jej przeciwdziałaniu, a więc w poszerzeniu partycypacji obywatelskiej, swój udział ma również druga izba, która po raz kolejny okazuje swoją przydatność. Tak jak kiedyś, za sprawą kompromisu feudalno-mieszczańskiego otworzyła ona parlament dla burżuazji i drobnomieszczaństwa, tak jak później włączyła różne partykularyzmy w ramy parlamentu dając im możliwość artykulacji swoich najprzeróżniejszych interesów, tak dzisiaj, za sprawą "europejskiej inkluzji" druga izba poszerza zakres europejskiej demokracji, czyniąc z Unii strukturę nie tyle biurokratyczną, co raczej społeczną i wyraźnie proobywatelską - stwierdził marszałek Longin Pastusiak.

Podczas pobytu w Berlinie, marszałek Longin Pastusiak spotkał się z prezydentem Niemiec profesorem Horstem Koehlerem. W czasie rozmowy podniósł sprawę niedostatecznego finansowania organizacji polonijnych przez władze niemieckie, w porównaniu z finansowaniem mniejszości niemieckiej przez władze polskie.

Prezydent Horst Koehler przyrzekł rozmawiać w tej sprawie z premierami rządów poszczególnych landów.

 

* * *

 

Depesza kondolencyjna marszałka Senatu przesłana na ręce wiceprezydenta USA

1 września 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował do wiceprezydenta USA, przewodniczącego Senatu USA Richarda B. Cheneya depeszę z wyrazami współczucia w związku z tragedią jaką spowodował katastrofalny huragan.

W depeszy czytamy:

"W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i swoim własnym chciałbym wyrazić głębokie uczucie smutku z powodu ofiar i zniszczeń, jakie spowodował katastrofalny huragan w Luizjanie, Missisipi i Alabamie.

Łączymy się w bólu z wszystkimi, którym okrutny żywioł zabrał najbliższych.

Chciałbym zapewnić Pana, Panie Prezydencie, że cały Naród Polski głęboko przeżywa tragiczne wydarzenia tych dni. Solidaryzujemy się z Narodem Amerykańskim i życzymy Wam odwagi i nadziei.

Proszę przyjąć wyrazy mego najwyższego szacunku".

 

* * *

 

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka

30 sierpnia 2005 r. prezydent Republiki Federalnej Niemiec Horst Koehler nadał - za specjalne zasługi dla RFN - marszałkowi Senatu RP Longinowi Pastusiakowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Królestwa Norwegii

17 sierpnia 2005 r. wizytę w Senacie z okazji zakończenia misji dyplomatycznej złożył ambasador Królestwa Norwegii Sten Lundbo. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP na Ukrainie

12 sierpnia 2005 r. wizytę w Senacie z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej złożył ambasador RP na Ukrainie Jacek Kluczkowski. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Otwarcie wystawy "Znak Orła Białego na archiwalnych kartach pocztowych".

Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak w obecności wicedyrektora Poczty Polskiej Mieczysława Chabowskiego otworzył w środę 10 sierpnia 2005 r. w holu głównym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wystawę "Znak Orła Białego na archiwalnych kartach pocztowych".

Kolekcja pochodzi ze zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Prezentuje unikalną kolekcję kart pocztowych, podarowaną Muzeum przez zmarłego w 2001 roku kolekcjonera Kazimierza Owczarskiego z Warszawy. Szczególną wartość mają karty pocztowe, wydane na przełomie XIX i XX wieku, których tematyka skupiona jest wokół motywu "Znaku Orła Białego".

"Wystawa wpisuje się w działalność edukacyjną Senatu RP, gdzie często goszczą patriotyczne ekspozycje obrazujące życie i działalność wielkich Polaków. Obecna wystawa prezentuje na kartach pocztowych godło naszego państwa. Otwarta została w szczególnym czasie, gdy powinniśmy kultywować symbole narodowe i dbać o to, by nie zatarły się różnice między państwami należącymi do wspólnej Europy" - powiedział marszałek Senatu.

Wicedyrektor Poczty Polskiej Mieczysław Chabowski podkreślił, że Poczta Polska stała się patronem Muzeum Hymnu Narodowego i nadal zamierza rozwijać kolekcję i gromadzić wszystko, co może się przyczynić do patriotycznego wychowania młodzieży. Chabowski podarował replikę hymnu polskiego z nutami marszałkowi Senatu.

Obchody 300-lecia Orła Białego stały się inspiracją dla Poczty Polskiej przy wsparciu Senatu RP do zaprezentowania wystawy archiwalnych kart pocztowych.

Wystawa będzie czynna do 8 września tego roku.

 

* * *

 

List marszałka Senatu RP L. Pastusiaka do przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi.

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak wystosował do Gienadija Vasiljevicza Nowickiego przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś list następującej treści:

"Jestem głęboko zaniepokojony eskalacją działań władz białoruskich i represjami skierowanymi przeciwko mniejszości polskiej, w tym także działaczom Związku Polaków na Białorusi.

Znając Pańskie zaangażowanie w rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami i narodami, opartej na wzajemnym poszanowaniu, partnerstwie i dobrosąsiedztwie, zwracam się do Pana o spowodowanie przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących poszanowania praw człowieka i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych."

W liście marszałek przypomniał, że Senat 28 lipca br. podjął uchwałę dotyczącą sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi. W uchwale napisano: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy protest wobec rozszerzania się i pogłębiania antypolskiej polityki władz Republiki Białorusi i łamania praw mniejszości polskiej w tym kraju. W ostatnim czasie władze Białorusi, naruszając prawa człowieka, zwiększyły zakres i stopień represji wobec wielu Polaków tam mieszkających, szczególnie wobec członków i działaczy Związku Polaków na Białorusi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka i stosowanych przez władze Republiki Białoruś szykan i represji w stosunku do mniejszości polskiej skupionej w Związku Polaków na Białorusi i jego władz wyłonionych w demokratycznych wyborach w marcu br. Senat RP zwraca się do Prezydenta RP i Rządu RP o podjecie skutecznych działań w celu zapewnienia przestrzegania praw polskiej mniejszości na Białorusi".

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Peru

1 sierpnia 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Peru Martin Yrigoyen Yrigoyen. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Republice Finlandii

29 lipca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador RP w Republice Finlandii Andrzej Szynka. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

 

* * *

 

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2005 r.

dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy protest wobec rozszerzania się i pogłębiania antypolskiej polityki władz Republiki Białorusi i łamania praw mniejszości polskiej w tym kraju.

W ostatnim czasie władze Białorusi, naruszając prawa człowieka, zwiększyły zakres i stopień represji wobec wielu Polaków tam mieszkających, szczególnie wobec członków i działaczy Związku Polaków na Białorusi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka i stosowanych przez władze Republiki Białoruś szykan i represji w stosunku do mniejszości polskiej skupionej w Związku Polaków na Białorusi i jego władz wyłonionych w demokratycznych wyborach w marcu br.

Senat RP zwraca się do Prezydenta RP i Rządu RP o podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia przestrzegania praw polskiej mniejszości na Białorusi.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej

21 lipca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej Osamah A. Al-Sanosi. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Kondolencje marszałka Senatu przesłane na ręce przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu

Marszałek Senatu Longin Pastusiak w związku z zamachem bombowym w Szarm El Sheik przesłał na ręce Saftwata el Sherifa przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu depeszę kondolencyjną następującej treści:

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym w skutkach zamachu bombowym w Szarm El Sheik. W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazuję na Pana ręce wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu. Łączymy się w bólu z Rodzinami i najbliższymi ofiar oraz poszkodowanymi w tym akcie terroru.

W tych smutnych chwilach pragnę podkreślić znaczenie wysiłków całej społeczności międzynarodowej na rzecz zwalczania zjawiska terroryzmu i zapobiegania kolejnym tego rodzaju wydarzeniom" - napisał.

 

* * *

 

Zmarł senator Stanisław Stomma

W czwartek 21 lipca 2005 r.. zmarł STANISŁAW STOMMA, Marszałek Senior, Senator I kadencji Senatu RP, wybrany w wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. z województwa płockiego, członek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Urodził się 18 stycznia 1908 r. w Szacunach na Litwie w rodzinie ziemiańskiej.

W latach 1922 -1928 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, następnie studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego (1928-1932); doktorat z prawa karnego uzyskał w 1937 r.

W czasie okupacji był nauczycielem na tajnych kompletach w Wilnie, po wojnie pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w roku 1947 (wniosek o tytuł profesora nie został nigdy uwzględniony). Od 1946 r. był członkiem zespołu redakcyjnego "Znaku" (w latach 1946-1953 jego redaktorem naczelnym) i "Tygodnika Powszechnego".

W 1950 r. zwolniony z pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim z powodu związków ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku", ponownie został przyjęty w 1956 r.
W 1978 r. przeszedł na emeryturę.

Publicysta "Tygodnika Powszechnego", "Znaku" i "Res Publiki" (od 1987 r.).

W czasie studiów był działaczem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie". W latach 1958-1964 - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie;

w latach 1957-1976 poseł na Sejm, przewodniczący Koła Posłów "Znak". W marcu 1968 r. był współautorem interpelacji poselskiej Koła w sprawie represji stosowanych wobec młodzieży.

9 lutego 1975 r. jako jedyny poseł nie głosował za zmianą w Konstytucji PRL, co stało się powodem końca jego oficjalnej kariery politycznej.

W latach 1981-1985 był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej. Założyciel i pierwszy prezes Klubu Myśli Politycznej "Dziekania" (1984-1989).

Członek Komitetu Obywatelskiego; uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu i negocjacji w zespole ds. reform politycznych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1969), Orderem Orła Białego (1994) oraz odznaczeniem - Das Grosse Verdienstkrenz (RFN).

 

* * *

 

Pismo marszałka Senatu do prezesa Najwyższej Izby Kotroli

Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak zaproponował w piśmie do Mirosława Sekuły prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ażeby przedmiotem badań kontrolnych Izby w 2006 r. były wszystkie aspekty sprzedaży Stoczni Gdańskiej S.A.

Wcześniej marszałek Senatu na wniosek senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych skierował do ministra sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa pismo w sprawie objęcia nadzorem wszystkich procesów sądowych oraz postępowań prokuratorskich prowadzonych przeciwko:

syndykowi Stoczni Gdańskiej S.A., notariuszowi, który sporządził akt notarialny sprzedaży Stoczni, członkom byłego Zarządu Stoczni Gdańskiej S.A. oraz byłemu Zarządowi Grupy Stoczni Gdynia S.A.

Do senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych od dłuższego czasu napływały liczne interwencje dotyczące sprzedaży Stoczni Gdańskiej S.A. oraz prowadzonych przy tym postępowań prokuratorskich.

 

* * *

 

Wizyta Wójta Adampola

14 lipca 2005 r. wizytę w Senacie złożył wójt Adampola Daniel Ohotski. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak .

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Państwie Kuwejt

14 lipca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador RP w Państwie Kuwejt Kazimierz Romański. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu

13 lipca 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował do przewodniczącego Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu Mohammedmiana Soomro depeszę z wyrazami współczucia w związku z tragicznymi w skutkach katastrofą kolejową.

W depeszy czytamy:

"Wstrząśnięty wiadomością o tragicznej śmierci obywateli Pakistanu, którzy zginęli w zderzeniu pociągów, z głębokim żalem przekazuję na Pana ręce szczere wyrazy współczucia w imieniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz własnym.

Łączę się w smutku z obywatelami Pakistanu, Rodzinami i najbliższymi tragicznie zmarłych oraz wszystkimi poszkodowanymi w tej katastrofie.

Proszę przyjąć wyrazy mego współczucia".

 

* * *

 

Wniosek w sprawie objęcia nadzorem śledztw

W środę 13 lipca 2005 r. marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak na wniosek senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych skierował do ministra sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa pismo w sprawie objęcia nadzorem wszystkich procesów sądowych oraz postępowań prokuratorskich prowadzonych przeciwko:

syndykowi Stoczni Gdańskiej S.A., notariuszowi, który sporządził akt notarialny sprzedaży Stoczni, członkom byłego Zarządu Stoczni Gdańskiej S.A. oraz byłemu Zarządowi Grupy Stoczni Gdynia S.A.

Do senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych od dłuższego czasu napływały liczne interwencje dotyczące sprzedaży Stoczni Gdańskiej S.A. oraz prowadzonych przy tym postępowań prokuratorskich.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Estońskiej

12 lipca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Estońskiej Aivo Orav. Gościa przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak.

 

* * *

 

61. rocznica Akcji AK "Ostra Brama".

Delegacja Senatu RP, z senatorem Kazimierzem Pawełkiem przebywała w dniach 10-11 lipca 2005 r. na Białorusi, gdzie uczestniczyła w obchodach 61. rocznicy Akcji AK "Ostra Brama". Na mogiłach żołnierzy Armii Krajowej w Więsławniętach, Sołach, Iwaszkowicach, Smorgoniach i Żodziszkach zostały złożone wieńce i kwiaty. W uroczystościach wzięli udział byli żołnierze AK oraz Polacy mieszkający na grodzieńszczyźnie.

Ponadto delegacja Senatu spotkała się w Domu Polskim w Grodnie z władzami Związku Polaków na Białorusi./

 

* * *

 

Wręczenie statuetki "za okazane serce"

11 lipca 2005 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak wręczył dyrektorowi generalnemu Poczty Polskiej Tadeuszowi Bartkowiakowi i pierwszemu zastępcy dyrektora generalnego Poczty Polskie Mieczysławowi Chabowskiemu statuetki "za okazane serce".

Wyróżnienie to ufundowane przez miesięcznik "Liderzy - dieciom-seniorom" przyznawana jest przez specjalnie powołaną kapitułę, a otrzymują ją ci, którzy w najwyższym stopniu przyczyniają się do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Marszałek Senatu Longin Pastusiak otrzymał jedną z pierwszych statuetek "za okazane serce".

 

* * *

 

Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Izby Lordów

7 lipca 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował do przewodniczącego Izby Lordów Lorda Falconer of Thoroton depeszę z wyrazami współczucia w związku z tragicznymi w skutkach zamachami bombowymi w Londynie.

W depeszy czytamy:

"Wstrząśnięty wiadomością o tragicznych w skutkach zamachach bombowych w Londynie, z głębokim smutkiem przekazuję na Pana ręce, w imieniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz własnym, wyrazy szczerego żalu.

Solidaryzujemy się w bólu z Rodzinami i najbliższymi ofiar oraz wszystkimi poszkodowanymi w tym akcie terroru.

Jeszcze raz przekonujemy się w bolesny sposób, jak wielkim zagrożeniem jest międzynarodowy terroryzm. Jego zwalczanie wymaga mobilizacji i współpracy wszystkich krajów.

Proszę przyjąć wyrazy mego współczucia".

 

* * *

 

Oświadczenie Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka w sprawie wolności mediów na Białorusi

Warszawa, dn.7 lipca 2005 r

Opinia publiczna w Polsce coraz bardziej jest zaniepokojona i wyraża dezaprobatę wobec działań władz Republiki Białoruś, które są sprzeczne z powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowymi oraz umowami dwustronnymi dotyczącymi praw mniejszości polskiej zamieszkałej na Białorusi.

Zatrzymanie w środę 6 lipca br. w Grodnie przez białoruskie służby bezpieczeństwa dziennikarzy protestujących w obronie tygodnika "Głos znad Niemna" wydawanego przez Związek Polaków na Białorusi i adresowanego do Polaków tam mieszkających dowodzą, że nasilają się represje skierowane przeciw organizacjom polonijnym w tym kraju. Działania władz białoruskich polegające na dyskryminacji jedynego tytułu prasowego wydawanego na Białorusi w języku polskim są sprzeczne z normami międzynarodowymi, w tym - prawem prasowym także obowiązującym na Białorusi. Wstrzymanie przed trzema miesiącami druku tygodnika "Głos znad Niemna" i ostatnie aresztowanie dziennikarzy pragnących legalnie wydawać to czasopismo jest naruszeniem zasad wolności prasy i wolności słowa.

Senat RP - sprawujący opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - nie zna drugiego przypadku tak daleko idącej ingerencji w wewnętrzne sprawy mniejszości polskiej w jakimkolwiek kraju na świecie.

Wysoce niemoralne jest aprobowanie przez władze białoruskie wydawania pod tym samym tytułem fałszywego czasopisma, które nie jest autoryzowane przez Związek Polaków na Białorusi. Złamaniem wszelkich zasad jest umieszczenie w stopce redakcyjnej fałszywych numerów "Głosu znad Niemnem" informacji, że czasopismo jest wydawane przy wsparciu Senatu RP. Oświadczam, że od czasu odmowy wykonania usługi druku "Głosu znad Niemna", którego wydawcą był Związek Polaków na Białorusi - wstrzymano finansową pomoc na zakup papieru i druk tego czasopisma. Wznowienie finansowej pomocy Senatu w wydawaniu "Głosu znad Niemna" w ramach realizowanego przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie zadania pn.: "Wspieranie prasy polskiej na Wschodzie" będzie możliwe gdy "Głos znad Niemna" będzie mógł się ukazywać - jak poprzednio - jako pismo Związku Polaków na Białorusi.

Oczekuję od władz Republiki Białoruś zaprzestania szykanowania działaczy Związku Polaków na Białorusi i umożliwienie wydawania legalnego tygodnika "Głos znad Niemna".

 

* * *

 

Stefan Adamski odznaczony Orderem Zasługi RP

Za wybitne zasługi w działalności polonijnej, 30 czerwca 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Adamskiego - obywatela Polski i Republiki Południowej Afryki.

Stefan Adamski trafił do RPA jako dziecko, z grupą polskich sierot w 1943 roku. Od lat jest zaangażowany w działania na rzecz promocji polskich produktów na rynku w Johannesburgu oraz rozwijaniu współpracy gospodarczej miedzy Polską i RPA. Będąc nestorem polskiego wychodźstwa w RPA wspiera działalność organizacji polonijnych w tym kraju.

Dziękując za odznaczenie, Stefan Adamski stwierdził, że przyjmuje je jako zobowiązanie do dalszej działalności na rzecz Polonii i współpracy z Polską. Podziękował też za opiekę Senatu nad polska diasporą.

 

* * *

 

Wizyta marszałka Senatu RP w Hiszpanii

Marszałek Senatu prof. Longin Patusiak przebywał z oficjalną wizytą w Hiszpanii.

W poniedziałek 20 czerwca 2005 r. marszałek spotkał się z przewodniczącym Senatu Hiszpanii Francisco Javier Rojo.

Spotkanie zdominowała rozmowa o perspektywach rozwoju Unii Europejskiej w obliczu kryzysu spowodowanego odrzuceniem Traktatu Konstytucyjnego i fiaska szczytu w Brukseli. Marszałek L. Pastusiak wyraził przekonanie, iż Europa potrzebuje nowej wizji współpracy i silnych liderów, potrafiących taką wizję urzeczywistnić. "Polska rozczarowana jest wynikami szczytu w Brukseli, zwłaszcza postawą Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Finlandii, które poparła także Hiszpania" - podkreślił marszałek. Zgodzono się, iż obecnie kraje UE powinny doprowadzić do przygotowania przez niższe szczeble porozumienia, które mogłoby być przyjęte przez następny szczyt.

Marszałek L. Pastusiak spotkał się także z prezesem Rady Głównej Izb Handlowych Javierem Gomezem Navarro. Marszałek wskazywał na potrzebę zwiększenia inwestycji hiszpańskich w Polsce (Hiszpania jest dopiero na 20 miejscu pod względem liczby inwestycji w Polsce), a także na możliwości rozwoju turystyki, zwłaszcza przyjazdów Hiszpanów do Polski.

Delegacja Senatu RP spotkała się w ambasadzie polskiej z licznie zgromadzoną Polonią. Marszałek Pastusiak wręczył Barbarze Kurasz i Jerzemu Ziemkiewiczowi odznaczenia państwowe za zasługi w działalności na rzecz promowania Polski i działalności środowisk polonijnych w Hiszpanii.

We wtorek 21 bm. marszałek L. Pastusiak wygłosił odczyt pt. "Nowy ład światowy" zorganizowany przez renomowaną Nueva Economia Forum.

Delegacja Senatu spotkała się także z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii Miguelem Angelem Moratinosem. Podkreślono, że Polska i Hiszpania mają podobne poglądy na wiele kwestii międzynarodowych, wspólne interesy i podobny potencjał polityczny. Rozmawiano także o przyszłości Unii Europejskiej. Wskazano na potrzebę pogłębienia integracji europejskiej. Strona hiszpańska uważa, że przezwyciężenie obecnego kryzysu politycznego i finansowego jest możliwe poprzez lepsze informowanie społeczeństw przez liderów politycznych i dostosowanie budżetu do nowej sytuacji w UE po ostatnim rozszerzeniu o 10 krajów. Hiszpania stoi na stanowisku, iż należy kontynuować ratyfikację Traktatu Konstytucyjnego. Według ministra Moratinosa szczyt w Brukseli nie został właściwie przygotowany przez prezydencję luksemburską. Marszałek Pastusiak podkreślił, że Polska zawsze ceniła stanowisko Hiszpanii w sprawie rozszerzenia UE.

Przebywający z oficjalną wizytą w Hiszpanii marszałek Senatu prof. Longin Patusiak wraz z delegacją w środę 22 czerwca 2005 r. spotkał się z Przewodniczącym Izby Deputowanych Manuelem Marinem.

Przewodniczący Marin wyraził przekonanie, iż Madryt powinien bliżej współpracować z Warszawą w rozwiązywaniu problemów UE. Stwierdził, że obecne kryzysy są efektem m.in. błędów popełnionych przez Unię podczas rozszerzenia, egoistycznym stanowiskiem najbogatszych krajów oraz złym przygotowaniem szczytu w Brukseli.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że polskie społeczeństwo popiera Traktat Konstytucyjny i pogłębienie integracji europejskiej. Marszałek wyraził przekonanie, iż we współczesnym świecie, w którym efektywność gospodarcza jest ważniejsza niż konfrontacja militarna, Europa musi dążyć do jedności.

Marszałek Pastusiak spotkał się także z królem Hiszpanii Juanem Carlosem. Rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze. Marszałek mówił o dobrej polityce rządu Hiszpanii wobec Polaków zamieszkujących w tym kraju, podniósł także kwestię nieprzedłużania okresu przejściowego dotyczącego podejmowania pracy przez Polaków w Hiszpanii. Pozytywnie mówiono o stosunkach dwustronnych. Król wyraził zainteresowanie złożeniem wizyty w Polsce przez parę książęcą (następców tronu).

 

* * *

 

Wizyta marszałka Senatu w Adampolu

19 czerwca 2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak złożył wizytę w Adampolu - polskiej osadzie założonej przed 163 laty w Turcji, przez Adama Czartoryskiego dla polskich emigrantów: m.in. wykupionych z armii rosyjskiej i weteranów powstań wyzwoleńczych.

W Adampolu - w latach 1920. przemianowanych na Polonezkoy - żyje 90 osób polskiego pochodzenia kultywujących polski język, tradycję i kulturę. Marszałek L. Pastusiak w swym wystąpieniu w Adampolu nazwał naszych rodaków polskimi ambasadorami. Przypomniał też życzliwość Turcji wobec Polaków, gdy państwo polskie, wskutek rozbiorów, znikło z mapy Europy, jak i wówczas gdy - przed kilku laty - przyjmowano Polskę do NATO.

Marszałek Longin Pastusiak i minister kultury Waldemar Dąbrowski przekazali społeczności Adampola fortepian koncertowy.

Marszałek przeprowadził szereg rozmów z turecka Polonią. Wręczył świadectwa szkolne uczniom polskich szkół w Ankarze i Stambule, odwiedził Dom Pamięci Zofii Ryży, której ojciec był weteranem powstania styczniowego i należał do osobistości Adampola.

Marszałek Senatu Longin Pastusiak odbył również spotkania z przedstawicielami państwowych i lokalnych władz Turcji. W rozmowie z wiceprzewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Republiki Turcji Ismailem Alptekinem omawiał problematykę kontaktów bilateralnych oraz współpracę na form międzynarodowym, szczególnie w NATO. Marszałek L. Pastusiak potwierdził też poparcie władz polskich dla tureckich aspiracji do Unii Europejskiej.

 

* * *

 

Wizyta wiceprzewodniczącego Dewan Perwakilan Rakyat (parlamentu) Republiki Indonezji

W czwartek 16 czerwca 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Muhaimin Iskandar wiceprzewodniczący Dewan Perwakilan Rakyat (parlamentu) Republiki Indonezji. Delegacje przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że wizyta delegacji przypada w 50 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indonezją. Dodał, iż niestety kontakty parlamentarne między obu krajami są sporadyczne. Delegacja indonezyjskiego parlamentu przebywała w Polsce 5 lat temu. "Ostatnio jednak myślami Polacy byli blisko Indonezji; bardzo współczuliśmy ofiarom tsunami i włączyliśmy się w konkretną pomoc" - powiedział R. Jarzembowski. Wicemarszałek przybliżył delegacji historię i rolę Senatu w ustroju państwa.

Według wiceprzewodniczącego parlamentu Indonezji dobre stosunki parlamentarne sprzyjają współpracy politycznej i gospodarczej między państwami. Wyraził nadzieję, że ta wizyta przyczyni się do zacieśnienia kontaktów między obu krajami. Dodał, że Indonezja chętnie skorzystałaby z polskich doświadczeń w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej. Podziękował za współczucie i pomoc ofiarom tsunami i poinformował, że trwają prace nad odbudową zniszczonych terenów.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

16 czerwca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Dimko Kokaroski . Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski .

 

* * *

 

Wizyta ambasador Irlandii

14 czerwca 2005 r. wizytę z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Polsce złożyła ambasador Irlandii Thelma M. Doran. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Słowackiej

14 czerwca 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Słowackiej Frantisek Ruzicka . Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Konferencja pt.: "Patriotyzm we współczesnym systemie edukacji".

Pod patronatem marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, z inicjatywy senackiej Komisji Nauki Edukacji i Sportu oraz Stowarzyszenia Tradycji Mazurka Dąbrowskiego 9 czerwca 2005 r. odbyła się w Senacie konferencja

Marszałek Longin Pastusiak otwierając konferencję powiedział:

Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie.

Szanowni Państwo. Droga Młodzieży.

Na wstępie dziękuję serdecznie za przybycie części młodzieży w mundurach historycznych.

Z ogromną przyjemnością witam wszystkich bardzo serdecznie w sali obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiejsza konferencja pt.: "Patriotyzm we współczesnym systemie edukacji", jest spotkaniem szczególnym, jak szczególnym jest pojęcie patriotyzmu w ogóle, a w systemie edukacyjnym w sposób wyjątkowy.

Idąc do sali posiedzeń Senatu, mieliście Państwo okazję przeczytać następujące słowa /cyt./: "Być Narodowi użytecznym". Są to słowa naszego wybitnego rodaka Stanisława Staszica i stanowią myśl przewodnią wystawy o nim.

Zastanawiam się, czy słowa tego wielkiego Polaka i patrioty nie stanowią także kwintesencji tematu naszych obrad?

Trwająca w gmachu Senatu wystawa, przez przypadek zbiega się z terminem dzisiejszej konferencji. Nie jest natomiast przypadkiem wyeksponowanie słów Stanisława Staszica, jako jej motta. Tak samo, jak nie jest przypadkiem, że konferencja na temat patriotyzmu odbywa się w sali plenarnej Senatu Rzeczypospolitej, a jej organizatorem, oprócz senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, jest również Stowarzyszenie Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć.

Szanowni Państwo.

Obradujemy w 250. rocznicę urodzin gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów polskich we Włoszech, patrona "Mazurka Dąbrowskiego", tej najbardziej znanej polskiej pieśni patriotycznej, która stała się hymnem narodowym.

O patriotyzmie mówi się dość trudno. To słowo, podobnie jak kilka innych w naszym języku, zarezerwowane jest jak gdyby na specjalne, uroczyste i podniosłe okazje. Takie, które odnoszą się do postaw, czynów i stanów emocjonalnych niecodziennych.

Na co dzień nie mówi się o patriotyzmie. Bo czym w ogóle jest dziś patriotyzm? Jak my współcześni - a przede wszystkim nasza młodzież, wychowana w czasach pokoju i niepodległości - rozumiemy to pojęcie?

Jak wszyscy wiemy, encyklopedyczna definicja patriotyzmu mówi, że jest to miłość do ojczyzny, do własnego narodu, połączona z gotowością do poświęceń dla nich.

Ale o jakim poświęceniu możemy mówić dzisiaj, kiedy Polska jest niepodległa, a burzliwe dzieje naszego narodu są na szczęście faktami historycznymi?

Przecież współczesna sytuacja naszego kraju i narodu nie wymaga patriotyzmu z czasów zaborów czy okresu wojny.

Sądzę, że nasz współczesny patriotyzm to przede wszystkim sprawa naszego języka, tradycji kulturowych, związku z naszymi korzeniami. Wszystko to wiąże się mocno z poczuciem tożsamości narodowej. Wszystko to wyraża się za pomocą symboli narodowych, które są oznakami odrębności narodu i przynależności do niego. Z tego powodu są one otaczane szczególnym szacunkiem i poważaniem. Należą do nich: godło, barwy narodowe i hymn. Symbole te zawsze były i są bliskie naszym sercom.

Ta miłość do ojczyzny, do tego co polskie, to właśnie sens patriotyzmu także i dzisiaj.

Współczesny patriotyzm wymaga na pewno innego rodzaju poświęceń niż w przeszłości. Zapewne wymaga: uczciwości, pracowitości, działań na rzecz wspólnego dobra.

Jak pokazuje historia nasze uczucia patriotyczne, duma narodowa, poczucie godności i honoru, były dla nas Polaków zawsze bardzo ważne. Dlatego mówić o nich trzeba zawsze, a tym bardziej w czasach burzliwych zmian. A od kilkunastu lat Polska jest właśnie w okresie takich wielkich i szybkich zmian oraz przewartościowań.

Mówić trzeba dlatego, by - zwłaszcza nowe pokolenia - nie traciły wiedzy o przeszłości w zalewie kultury masowej i standaryzacji wzorców. Aby nie ulegały one łatwemu złudzeniu, że oto można i należy już budować przyszłość na innym budulcu niż ten, który przez całą historię stanowił o naszej narodowej i państwowej tożsamości oraz sile. Aby nie mylono ojczyzny z rynkiem, a narodowych wartości z pieniądzem.

Otwarcie na świat, uczestniczenie w nim i jego przemianach, członkostwo we wspólnotach międzynarodowych, nie eliminuje patriotyzmu. Nie zmienia jego celu, choć sprawia, że zmieniają się sposoby jego osiągania. Nie sprawia, że cel ten staje się mniej ważny. Jestem przekonany, że jest dokładnie odwrotnie. Uważam bowiem, że nasz interes narodowy w różnorodnym, a przy tym coraz bardziej wspólnym świecie, wymaga właśnie postaw patriotycznych.

Szanowni Państwo.

Tak bliskie, jak chyba nigdy wcześniej, zetknięcie się z kulturą, tradycją i obyczajami innych nacji, jest twórcze i pożyteczne wtedy, kiedy reprezentujemy wartości własne i możemy nimi wspomagać wspólnotę. Wspólna Europa ani oczekuje, ani dąży do unifikacji.

Szanuje natomiast różnorodność, tożsamość narodów i przez tę różnorodność chce budować swoją siłę.

Obecne zmiany, ich kierunek i tempo, stanowią wielkie wyzwanie dla poczucia patriotyzmu Polaków, dla każdego z nas. Są przyczyną sporu o to, w jaki sposób współczesny patriotyzm powinien się przejawiać.

To nie jest nowy spór. Mieliśmy z nim do czynienia zawsze w tych pokoleniach, które - mówiąc umownie - znajdowały się na zakrętach historii. Tak jak my. Zapewne wtedy, podobnie jak i dziś, istniały obawy, czy tym wyzwaniom uda się sprostać. Gdy mamy, co do tego wątpliwości, trzeba wracać pamięcią do tych chwil w naszej narodowej historii, w których wcześniejsze pokolenia zmagały się z trudnymi wyzwaniami. Wówczas wyzwania te były dla nich równie trudne, jak te, które są trudne dla nas współczesnych.

Jest oczywiste, że współczesny polski patriotyzm ma inną treść niż 100 czy 200 lat temu. Dzisiaj obejmuje on wszystkie warstwy społeczne, całość populacji polskiej. Cieszymy się państwem niepodległym i suwerennym i nie musimy tych wartości zdobywać militarnie. Wprawdzie zdarza się, że miewamy w ręku oręż. Jak choćby wtedy, gdy pełnimy pokojowe misje w różnych zapalnych częściach świata, z pozoru tylko odległych od naszych spraw. Jednak to nie od siły militarnej zależy siła państwa i powodzenie jego obywateli.

Dziś tę siłę państwa i narodu wyznacza jego potencjał gospodarczy, jakość i konkurencyjność produktów. Wyznacza także sprawny, nowoczesny i dostępny dla wszystkich chętnych system edukacyjny i poziom wykształcenia społeczeństwa. W dużym stopniu siłę tę wyznacza potencjał twórczy, innowacyjność, pracowitość, umiejętność komunikowania się ze światem. Także aktywna obecność w organizacjach międzynarodowych i zdolność do partnerstwa.

Szanowni Państwo.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji.

Dodam jeszcze coś, o czym nie mówi się zbyt często. A mianowicie mam na myśli kondycję moralną narodu, uczciwość obywatelską, poczynając od jednostek, aż po instytucje gospodarcze i państwowe.

Dziś o państwie i narodzie, jego pozycji międzynarodowej, stanowi umiejętność odczytywania "znaków czasu", odczytywanie w porę kierunku, w którym idzie świat, dostrzeganie symptomów zmian i nadążanie za nimi. Wszystko to wpływa na jakość polityki, sposób jej pojmowania i uprawiania.

To z pewnością nie wszystkie kwestie, które składają się na treść współczesnego patriotyzmu, jako postawy mającej na celu dobro swojego narodu i państwa.

Ale czy to oznacza, że trzeba odłożyć do lamusa etos patriotyczny Polaków? Oczywiście, że nie. Bo to dzięki Polakom Polska cieszyła się przez wieki wolnością, niepodległością i suwerennością, a w chwilach ciężkich doświadczeń, długiej nocy zaborów, nadzieją na lepsze czasy?

Nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie cała nasza patriotyczna tradycja, zwłaszcza walka o Polskę w okresie okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie miłość do ojczyzny, w której zawarte były nie tylko uczucia poszczególnych obywateli, ale też postawy nakazujące poświęcać wszystko, kiedy było trzeba, w imię wolności i niepodległości narodowej. Nie byłoby demokratycznej Polski, gdyby nie walka o Polskę w pełni suwerenną. Nie byłoby dzisiejszej Polski gdybyśmy nie budowali jej własną pracą, nauką, edukacją, twórczością, kulturą, gdy czas historyczny był lepszy. Tak właśnie, jak dziś.

Cel zawsze był i jest ten sam: dobro narodu, ojczyzny, państwa. Wspólne dobro, pojmowane coraz szerzej w miarę uświadamiania sobie, że obok "małej" i "dużej" ojczyzny, także w integrującej się Europie, musimy - i chcemy - mieć świadomość swej tożsamości narodoweji kulturowej.

Szanowni Państwo!

"Być Narodowi użytecznym" - jak mówią umieszczone przed wejściem do tej sali słowa Stanisława Staszica - to nasza stała obywatelska powinność. Te słowa są wciąż niezwykle aktualne, szczególnie w odniesieniu do wpajanych młodemu pokoleniu wartości i postaw. Tak, jak nadal aktualne jest przesłanie Władysława Bełzy, zawarte w wierszu, który zna każdy Polak /cyt./:

"Kto ty jesteś? Polak mały!

Jaki znak twój? Orzeł biały! ..."

Nasza dzisiejsza konferencja jest jedną z prób poszukiwania odpowiedzi na pytania o patriotyzm w wymiarze współczesnym, a szczególnie jego miejsce w systemie edukacyjnym.

Jestem przekonany, że współczesnym pedagogom i młodzieży, nie obce jest budowanie dumy narodowej i poczucia godności osobistej w oparciu o przeszłość, o nasze tradycje.

Dziękuję Państwu za uwagę i życzę owocnych obrad.


Archiwum 21, archiwum część 20, archiwum część 19, archiwum część 18, archiwum część 17, archiwum część 16, archiwum część 15, archiwum część 14, archiwum część 13 archiwum część 12, archiwum część 11, archiwum część 10, archiwum część 9, archiwum część 8, archiwum część 7, archiwum część 6, archiwum część 5, archiwum część 4, archiwum część 3, archiwum część 2, archiwum część 1