Wizyta przewodniczącej Izby Deputowanych Kongresu Chile

30 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła przebywająca w Polsce przewodnicząca Izby Deputowanych Kongresu Chile Izabel Allende Bussi wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polska i Chile, choć oddalone geograficznie, są państwami zaprzyjaźnionymi, a symbolem naszych dobrych stosunków jest zasłużony dla Polski i Chile Ignacy Domeyko. Marszałek poinformował o uchwale Senatu podjętej w dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego Polak, uczonego, wzoru dla pokoleń. Marszałek podkreślił także, że Izabel Allende Bussi jest kontynuatorka najlepszych tradycji polityki Chile.

Izabel Allende Bussi stwierdziła, że Chile po okresie reżimu powróciło już do demokracji - ma pluralistyczny parlament, demokratycznie wybrane władze. Poinformowała o porozumieniu ponad podziałami, zawartym między koalicją rządzącą i opozycją, dotyczącym istotnych dla kraju spraw. Za znaczące w polityce zagranicznej uznała podpisanie przez Chile układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską.

Izabel Allende Bussi wyraziła przekonanie, że Polska po integracji z Unią Europejską może stać się "drzwiami Wschodu". Jej zdaniem, ważne jest nie tylko to, jak kraje kandydujące podołają wyzwaniom związanym z integracją, ale także to, jak poszerzenie UE zmieni samą Unię.

W czasie spotkania omawiano też sytuację międzynarodową w związku z operacją militarną w Iraku. Wiele uwagi poświęcono sprawie światowego bezpieczeństwa. Rozmówcy byli zgodni, że podstawą w stosunkach międzynarodowych jest przestrzeganie prawa. Zgodnie też podkreślili potrzebę reorganizacji ONZ.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Tadżykistanu

27 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce prezydent Tadżykistanu Emomali Rachmonow wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Prezydent Tadżykistanu, w którym dwuizbowy parlament istnieje od marca 2000 roku, interesował się historią polskiego parlamentaryzmu, a także współpracą Sejmu i Senatu.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przedstawił dzieje polskiego Senatu i jego obecne uprawnienia. Omówił proces legislacyjny w polskim parlamencie, wkład Senatu w stanowienie prawa, porównał ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Wicemarszałek podkreślił wyższość parlamentu dwuizbowego nad jednoizbowym. Zapewnił o gotowości naszych senatorów do dzielenia się doświadczeniami, zadeklarował współpracę parlamentarną między Polską i Tadżykistanem.

W związku ze zbliżającym się referendum unijnym w Polsce prezydent Emomali Rachmonow życzył, by nasze dążenia do integracji z Unią Europejska zostały uwieńczone sukcesem.

 

* * *

 

Marszałek Senatu mecenasem książki polonijnej

Za wspieranie i promowanie książki polonijnej w Polsce i na świecie marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak otrzymał nagrodę i tytuł "Mecenasa książki polonijnej 2003". Wyróżnienie przyznała kapituła, której przewodniczył prof. Kazimierz Dopierała.

23 maja 2003 r. wydawcy wręczyli marszałkowi L. Pastusiakowi pierwszy tom Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii. Całe dzieło będzie liczyło pięć tomów i będzie się ukazywać co trzy miesiące. Encyklopedia wydawana jest przez Oficynę Wydawniczą Kucharski z Torunia.

 

* * *

 

Wizyta Przewodniczącego Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

19 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Nikołaj I. Czerginiec. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania Nikołaj I. Czerginiec wysoko ocenił polsko-białoruską konferencję, która odbyła się w Białymstoku, gdzie omawiano sprawy przygranicznej współpracy gospodarczej, funkcjonowania przejść granicznych oraz ruchu osobowego. Podczas konferencji odbyło się też posiedzenie grup parlamentarnych Polsko-Białoruskiej i Białorusko-Polskiej.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przypomniał, że w pracach Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczyło czterech senatorów. W ocenie wicemarszałka, działalność grup parlamentarnych sprzyja zacieśnianiu współpracy parlamentarnej, a także gospodarczej.

Jak stwierdził wicemarszałek, priorytetem Polski w polityce zagranicznej jest integracja z Unią Europejską, ale zjednoczenie naszego państwa z Unią nie pogorszy kontaktów z sąsiadami, którzy w UE nie będą.

Nikołaj I. Czerginiec podkreślił, że Polska jest dla Białorusi ważnym partnerem. Dziś zajmujemy trzecie miejsce pod względem wielkości obrotów handlowych, a potencjał obu państw wskazuje na możliwość dynamicznego rozwoju tej współpracy. Jak stwierdził Nikołaj I. Czerginiec, Białoruś chce korzystać z polskich doświadczeń.

 

* * *

 

Życzenia dla papieża od marszałka Senatu

16 maja 2003 r. w związku z 83. rocznicą urodzin Ojca Świętego - Jana Pawła II życzenia jubilatowi w imieniu Senatu RP i własnym przesłał marszałek Senatu Longin Pastusiak.

"Pełni podziwu i ogromnego szacunku dla niezwykłej i wytrwałej pracy Ojca Świętego, dla Jego wielkiej siły duchowej i fizycznej, którą przekazuje wszystkim ludziom na całym świecie, życzymy, aby zdrowie i siły dopisywały Waszej Świątobliwości jak najdłużej dla wypełnienia tej niezwykłej misji, jaka została Mu powierzona" - napisał L. Pastusiak. Marszałek poprosił Ojca Świętego, by zechciał przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i poważania.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Republiki Włoskiej

13 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Włoskiej Pier Ferdinando Casini. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Dorota Kempka.

Pier Ferdinando Casini podkreślił, że Polska zajmuje szczególne miejsce w sercach Włochów nie tylko dlatego, iż od 25 lat papieżem jest Polak, ale także z tej przyczyny, że w zjednoczonej Europie, spośród nowo przyjętych państw, Polska może odegrać rolę nadzwyczajnego mediatora.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za poparcie, jakie Włochy udzieliły Polsce gdy aspirowaliśmy do NATO, a także za obecne wspieranie naszych dążeń do integracji z UE. Marszałek podkreślił, że oczekujemy, iż podczas prezydencji Włoch w EU, która nastąpi w drugiej połowie roku, zostaną podjęte ważne decyzje dla przyszłości UE, w tym również dla Polski.

Pier Ferdinando Casini wskazał na kilka problemów, jakie państwa UE mają do rozwiązania. Jego zdaniem, Włochy przyjmą rolę łącznika, będą dążyć do pogodzenia różnych wizji i opcji, a także zagwarantowania wszystkim państwom poszerzonej Unii możliwości współdecydowania o przyszłości Europy.

Rozmawiano także o stosunkach transatlantyckich. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, nie są one dobre. P. Casini podkreślił, że partnerem Europy są Stany Zjednoczone. Obaj rozmówcy zgodnie skrytykowali kwietniową inicjatywę 4 państw (Belgii, Francji, Luksemburga i Niemiec) zmierzającą do utworzenia autonomicznego sojuszu obronnego.

Podczas spotkania poruszono też kwestię związana z obecnością sił stabilizacyjnych w Iraku.

 

* * *

 

Spotkanie z Ireną Anders

12 maja 2003 r.. marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak przyjął - uczestniczącą w konferencji Polonii z krajów Unii Europejskiej - Irenę Anders, wdowę po gen. Władysławie Andersie. Rozmawiano o sytuacji Polaków mieszkających na obczyźnie. Marszałek Senatu L. Pastusiak prosił o poparcie akcesji Polski do Unii Europejskiej wśród polskich środowisk w Wielkiej Brytanii. I. Anders podkreśliła, iż Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny nie trzeba przekonywać do Unii Europejskiej, bo wszyscy czekali wiele lat na tę chwilę.

W związku z przypadającymi w poniedziałek, 12 maja 2003 r. urodzinami Ireny Anders marszałek L. Pastusiak złożył jubilatce najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył specjalne wydanie albumu "Senat RP - tradycja i współczesność".

 

* * *

 

Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej z wizytą w Senacie

12 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka polskiego Senatu przewodniczący Senatu Czech Petr Pithart wraz z delegacją. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Jolanta Danielak, senatorowie Apolonia Klepacz, Jerzy Adamski.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Czechy łączy nie tylko wspólna granica, dobre stosunki sąsiedzkie, ale wspólna kultura, tradycja, dobra współpraca gospodarcza. Oba kraję maja również wspólne cele strategiczne w polityce zagranicznej.

W czasie spotkania wiele uwagi poświecono Unii Europejskiej. Rozmówcy podzielili pogląd, że kraje kandydujące powinny uczestniczyć na równych prawach z państwami piętnastki w Międzynarodowej Konferencji, która po zakończeniu prac Konwentu decydować będzie o przyszłości Unii. Polscy i Czescy senatorowie widzą też potrzebę wypracowania stanowisk narodowych parlamentów na temat rozdziału kompetencji poszczególnym instytucji struktur UE i skonsultowania tych stanowisk. Omawiano także sprawy bezpieczeństwa UE i potrzeby równych praw w tym względzie dla wszystkich państw członkowskich.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do przewodniczącego Senatu Czech Petra Pitharta w sprawie uregulowania kilku spraw dotyczących czeskiej Polonii: możliwości tworzenia polskich klas z mniejszą liczba uczniów, zwrotu lub rekompensaty za mienie przedwojennych organizacji polonijnych, uznawania obywatelom Czech dyplomów polskich uczelni oraz dokonania regulacji granic zgodnie z podjętymi uzgodnieniami.

W trakcie spotkania marszałek Senatu RP i przewodniczący Senatu Czech podpisali wspólny apel następującej treści:

Apel do Przewodniczących Senatów

Państw Unii Europejskiej

Spotykając się w Warszawie w dniu 12 maja 2003 roku, my, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej i Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Senatów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z apelem o podjęcie kroków na rzecz szybkiej ratyfikacji traktatów akcesyjnych podpisanych w Atenach 16 kwietnia 2003 roku.

Obecne rozszerzenie Unii Europejskiej jest wydarzeniem historycznym o wielkim znaczeniu tak dla krajów kandydujących, jak i krajów Unii Europejskiej. Obejmie ono między innymi państwa Europy Środkowo - Wschodniej, jeszcze zaledwie czternaście lat temu oddzielone od Europy Zachodniej żelazną kurtyną. Zlikwidowany zostanie ostatecznie jałtański porządek świata, Europa nabierze pełnego wymiaru i uzyska nowe możliwości rozwoju. Będzie to Europa wielokulturowa, sprawiedliwa, Europa nowych szans.

W tym doniosłym momencie musimy zrobić wszystko, aby proces budowania wspólnej przyszłości zakończył się sukcesem. Społeczeństwa krajów kandydujących popierają integrację i w referendach opowiedzą się zdecydowanie za Europą współpracującą i zintegrowaną.

Jesteśmy przekonani, że nasze "tak" dla Unii Europejskiej zostanie usłyszane i wzmocnione odpowiednimi decyzjami Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też wyrażamy głęboką nadzieję, że przebieg procesów ratyfikacyjnych zostanie zakończony w terminie tak, aby dzień 1 maja 2004 roku, jak uzgodniono, stał się dniem oficjalnego przyjęcia naszych krajów do Unii Europejskiej.

 

* * *

 

Zastępca sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych z wizytą w Senacie

12 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła przebywająca w Polsce zastępca sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Louise Frechette. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono sprawom związanym z wojną w Iraku, procesowi budowy demokracji w tym kraju oraz obecności zewnętrznych sił stabilizacyjnych. Marszałek nawiązał do polskich planów uczestnictwa w tym procesie. Omawiano także potrzebę nadania międzynarodowym działaniom w Iraku mandatu ONZ.

Rozmówcy podkreślili, iż marginalizacja ONZ nie służy międzynarodowej stabilizacji. Marszałek L. Pastusiak wskazał konieczność stworzenia nowego ładu politycznego w świecie.

 

* * *

 

Konferencja Polonii z krajów Unii Europejskiej

10 maja 2003 r. odbyła się konferencja Polonii z krajów Unii Europejskiej.

W pierwszej części konferencji (konferencja odbyła się w sali plenarnej obrad Senatu), na wstępie głos zabrali gospodarze: Marszałek Sejmu Marek Borowski i Marszałek Senatu Longin Pastusiak.

Następnie wypowiadali się:

Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, występując w imieniu Unii, przedstawiła informację o roli i znaczeniu społeczności polonijnej w procesie integracji, stanowiącą wprowadzenie do dyskusji.

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

Jako ostatnia przed przerwą w dyskusji pani Helena Miziniak, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, przedstawiła projekt oświadczenia przedstawicieli organizacji i środowisk polonijnych z krajów Unii Europejskiej. Zebrani przyjęli oświadczenie przez aklamację.

W drugiej części konferencji głos zabrali następujący mówcy:

 

* * *

 

Przewodniczący Stortingu Królestwa Norwegii z wizytą w Senacie

8 maja 2003 r. przewodniczący Stortingu Królestwa Norwegii Jorgen Kosmo został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Białorusi z wizytą w Senacie

6 maja 2003 r. ambasador Republiki Białorusi Paweł Łatuszka został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja 2003 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak wygłosił w Telewizji Polskiej przemówienie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą:

"Szanowni Państwo, drodzy Rodacy.

Dziś po raz drugi obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Z dumą podkreślam, że to święto ustanowione zostało ustawowo z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga Izba polskiego parlamentu tradycyjnie sprawuje pieczę nad Polakami żyjącymi poza granicami Rzeczypospolitej. Ta tradycja sięga lat międzywojennych.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto bardzo dla nas ważne. Zaproponowaliśmy jego ustanowienie w konkretnym celu. Chcemy przypomnieć Polakom żyjącym w kraju o milionach rodaków, którzy znaleźli się poza granicami Rzeczypospolitej w wyniku powojennych zmian granic. Chcemy również przypomnieć o tych, którzy opuścili kraj w poszukiwaniu lepszego losu, i o tych, którzy przyszli na świat za granicą w polskich rodzinach. Myślimy również tego dnia o tych naszych rodakach, których wyjazd był wynikiem wyborów ideowych i moralnych. Dziś spory sprzed lat mają coraz mniejsze znaczenie i ustępują poczuciu więzi. To święto ma wzmocnić poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami państw i ponad podziałami ideowymi.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą ma również przypomnieć rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach. Chcemy by tego dnia Polacy na całym świecie z dumą pomyśleli o tym, że należą do narodu o wspaniałej kulturze i historii. Należą do narodu, który wydał Szopena, Kopernika i Jana Pawła II. Należą do narodu, który umiał walczyć "za wolność naszą i waszą". Niegdyś to w Rzeczpospolitej znajdowali schronienie ci, których prześladowano gdzie indziej. Wieść o polskiej tolerancji niosła się daleko. Mamy powody do dumy z dokonań naszych przodków. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym miejscu, że jutro obchodzić będziemy rocznicę Konstytucji 3 maja - pierwszej w Europie.

Natomiast 2 maja ustanowiliśmy Dzień Polonii i Polaków za granicą aby przypomnieć, że bliska współpraca z diasporą jest dla naszego Państwa bardzo ważna. Każdy nasz rodak żyjący za granicą jest ambasadorem, niezbędnym Rzeczypospolitej w czasach wielkich wyzwań gospodarczych i politycznych. Przed takimi wyzwaniami stoi dziś Polska, stoi świat.

Polsce potrzebna jest współpraca z emigracją dla wsparcia procesu naszego integrowania się ze Wspólnotą Europejską. Polsce potrzebna jest też współpraca emigracji w unowocześnianiu państwa i gospodarki.

Wielki był wkład emigracji w odbudowę II Rzeczpospolitej; Prezydenci: Narutowicz, Mościcki bez wahania porzucili spokojne życie w Szwajcarii i oddali swoje siły i umiejętności Polsce. Ich śladem poszły tysiące innych. Dziś również powinniśmy w większym stopniu skorzystać z bogactwa, jakim są umiejętności i wiedza naszych rodaków pracujących poza granicami.

Niedawno, 16 kwietnia w Atenach został podpisany Traktat o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się proces jego ratyfikacji. Liczymy bardzo na wsparcie Polonii Europejskiej. Na to, że Nasi Rodacy z Zachodniej Europy będą przekonywać społeczeństwa krajów zamieszkania o tym, że Polska jest w Unii niezbędna. Polaków w kraju trzeba natomiast przekonywać, że warto wejść do Unii. 7 i 8 czerwca odbędzie się referendum, w którym Polacy określą swoją przyszłość. Zwracam się do Polaków posiadających obywatelstwo polskie a mieszkających lub przebywających za granicą o udział w głosowaniu i poparcie naszych starań o członkostwo w Unii Europejskiej.

Rzymianie mówili: do ut des. Daję, byś dał. Państwo polskie wspiera polską diasporę w miarę możliwości budżetowych. Pomoc nasza nie zaspokoi niestety wszystkich potrzeb. Tradycyjnie kierujemy ją głównie tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana. Gdzie się żyje najtrudniej. Ale w tym roku finansowanie przez państwo polskie dotyczy także pewnych przedsięwzięć w Europie Zachodniej, w Ameryce, w Australii i Afryce. Dążymy do tego, aby nikt nie czuł się pominięty.

Przy rozdziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc dla Polonii, którym tradycyjnie zajmuje się Senat, stosujemy przejrzyste i obiektywne procedury.

Przyjęliśmy kilka priorytetów, na których staramy się skupić naszą pomoc. Jest to w pierwszym rzędzie wspieranie organizacji polskich i polonijnych za granicą.

Koncentrujemy uwagę na młodzieży polonijnej, popierając jej organizowanie się i edukację, szczególnie naukę języka polskiego. Nauka języka łączona jest z przekazywaniem wiedzy o polskiej kulturze, bo pamiętamy, co rzekł Cyprian Kamil Norwid:

" nie miecz, nie tarcza bronią języka,

lecz arcydzieła.".

Pozostałymi priorytetami wspieranymi z budżetu Senatu są działania związane z integracją Polski z Unią Europejską oraz rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpraca gospodarcza z Polską.

Kierunki polonijnej działalności Senatu ustalamy w porozumieniu z reprezentantami polskiej diaspory. Senat spełnił deklarację składaną w ubiegłym roku w trakcie debaty polonijnej i powołał Polonijną Radę Konsultacyjną przy Marszałku Senatu. W pracach Rady uczestniczą przedstawiciele kontynentalnych organizacji polonijnych.

Na inauguracyjnym posiedzeniu 16 grudnia ubiegłego roku członkowie Rady zgodnie wyrazili pogląd o konieczności zachowania świadomości narodowej, jako sprawy najważniejszej, mającej bezpośredni wpływ na jakość kontaktów Polonii z krajem oraz wewnętrznych stosunków w społeczności polonijnej. Podkreślano również potrzebę współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w nauczaniu języka polskiego.

Drodzy Rodacy,

Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania, którym można stawić czoło tylko działając wspólnie. Jedność Polonii zawsze ją wzmacnia i sprawia, że liczą się z nią w kraju jej zamieszkania.

W dniu Polonii i Polaków za Granicą życzę moim rodakom, których los rozsiał po całej kuli ziemskiej, jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej, jak najwięcej radości z życia rodzinnego i abyśmy wspólnie - my, Polacy w kraju i poza jego granicami - sprostali wyzwaniom przyszłości."

Pozostałymi priorytetami wspieranymi z budżetu Senatu są działania związane z integracją Polski z Unią Europejską oraz rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpraca gospodarcza z Polską.

Kierunki polonijnej działalności Senatu ustalamy w porozumieniu z reprezentantami polskiej diaspory. Senat spełnił deklarację składaną w ubiegłym roku w trakcie debaty polonijnej i powołał Polonijną Radę Konsultacyjną przy Marszałku Senatu. W pracach Rady uczestniczą przedstawiciele kontynentalnych organizacji polonijnych.

Na inauguracyjnym posiedzeniu 16 grudnia ubiegłego roku członkowie Rady zgodnie wyrazili pogląd o konieczności zachowania świadomości narodowej, jako sprawy najważniejszej, mającej bezpośredni wpływ na jakość kontaktów Polonii z krajem oraz wewnętrznych stosunków w społeczności polonijnej. Podkreślano również potrzebę współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w nauczaniu języka polskiego.

Drodzy Rodacy,

Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania, którym można stawić czoło tylko działając wspólnie. Jedność Polonii zawsze ją wzmacnia i sprawia, że liczą się z nią w kraju jej zamieszkania.

W dniu Polonii i Polaków za Granicą życzę moim rodakom, których los rozsiał po całej kuli ziemskiej, jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej, jak najwięcej radości z życia rodzinnego i abyśmy wspólnie - my, Polacy w kraju i poza jego granicami - sprostali wyzwaniom przyszłości."

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Państwa Izrael

30 kwietnia 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce prezydent Izraela Mosze Kacaw. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz.

Mosze Kacaw podkreślił, że przyjechał do Polski na obchody 60. rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, ale chce tę wizytę wykorzystać także do zacieśnienia stosunków między Polska i Izraelem, zwłaszcza zbliżenia, ożywienia kontaktów młodzieży obu państw.

Marszałek Longin Pastusiak wysoko ocenił współpracę Polski i Izraela. Poinformował o istnieniu Parlamentarnej Grupy Polsko-Izraelskiej, do której należy liczne grono posłów i senatorów. Zadeklarował gotowość rozwijania współpracy parlamentarnej między naszymi państwami.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że docenia osobisty wkład prezydenta Mosze Kacawa w rozwijanie kontaktów młodzieży obu krajów. Jak stwierdził, Polska jest zainteresowana wzbogacaniem programów wizyt młodzieży izraelskiej w naszym państwie, tak by pogłębiały one nie tylko wiedzę o przeszłości, ale służyły również przyszłości, by młodzi Izraelczycy będąc w Polsce czuli, że są w kraju przyjaznym i bezpiecznym.

Prezydent Izraela podzielił opinę marszałka, zapewnił też, że po wizycie w Polsce będzie orędownikiem naszego państwa w Izraelu.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Republiki Indonezji

25 kwietnia 2003 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z przebywającą z oficjalną wizytą w Polsce, prezydent Republiki Indonezji Megawati Soekarnoputri.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił historię polskiego Senatu. Prezydent Indonezji poinformowała o zmianach dokonywanych w Indonezji, także tych dotyczących konstytucji i parlamentu. Poinformowała również o wyborach parlamentarnych i prezydenckich zaplanowanych w 2004 roku.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono wymianie handlowej między naszymi państwami. Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, iż obroty handlowe są nieadekwatne do możliwości obu krajów. Prezydent Megawati Soekarnoputri wysoko oceniła ofertę handlową przedstawioną jej podczas obecnej wizyty w Polsce i, jak zapewniła, niektóre propozycje będą analizowane po powrocie prezydent do Indonezji.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że choć strategicznym celem Polski jest członkostwo w UE, to dla polskiego rządu ważna jest również odbudowa dobrych stosunków z państwami Azji, i wizyta prezydent Indonezji w naszym kraju jest wyrazem tych dążeń.

Marszałek Longin Pastusiak zaznaczył, że kiedy w Indonezji ukształtują się struktury parlamentarne, polski Senat będzie zainteresowany nawiązaniem stałej, dwustronnej współpracy parlamentarnej.

 

* * *

 

Ambasador Federacji Rosyjskiej z wizytą w Senacie

11 kwietnia 2003 r. ambasador Federacji Rosyjskiej Nikolay Afanasievskiy został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Królestwa Hiszpanii z wizytą w Senacie

11 kwietnia 2003 r. ambasador Królestwa Hiszpanii Miguel Angel Navarro Portera został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Rumunii z wizytą w Senacie

11 kwietnia 2003 r. ambasador Rumunii Ireny Comaroschi została przyjęta przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej z wizytą w Senacie

7 kwietnia 2003 r. ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Zhou Xiaopei został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Czech w Senacie

3 kwietnia 2003 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przyjął przebywającego w Polsce prezydenta Czech Vaclava Klausa.

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że nasze państwa łączy wspólna droga do struktur europejskich, a także dobra współpraca dwustronna, czego najlepszym przykładem jest wymiana handlowa - wyższa o miliard dolarów niż między Polską i USA.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował prezydenta Czech o sprawowaniu przez Senat RP opieki nad polską diasporą. W Czechach mieszka około 60 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek zwrócił się do prezydenta Klausa z prośbą o udzielenie organizacjom polonijnym w Czechach pomocy w rozwiązaniu ich problemów, zwłaszcza tych dotyczących starań o odzyskanie dawnego majątku - nieruchomości, które mogłyby dziś służyć Polonii jako kluby, domy poszczególnych organizacji.

Prezydent Vaclav Klaus obiecał rozpatrzyć postulaty czeskiej Polonii.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Austrii z wizytą w Senacie

31 marca 2003 r. ambasador Republiki Austrii Georg Weiss został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec z wizytą w Senacie

31 marca 2003 r. ambasador Republiki Federalnej Niemiec Reinhard Schweppe został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Spotkanie z pracownikami ZKM

28 marca 2003 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z pracownikami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku i ich rodzinami. Marszałek zapoznał gości z historią Senatu, kompetencjami Izby Wyższej i obowiązkami senatorów. L. Pastusiak powiedział, że półtora roku pracy Senatu obecnej kadencji zaowocowało wprowadzeniem 1800 poprawek, z czego Sejm przyjął ponad 85 procent.

Marszałek odpowiadał na pytania gości dotyczące m.in. sytuacji gospodarczo-politycznej kraju, bezrobocia, sytuacji międzynarodowej, udziału polskich żołnierzy w wojnie z Irakiem.

 

* * *

 

Wiceprzewodniczący Senatu Malezji z wizytą w Senacie

W dniach 26-27 marca 2003 r., na zaproszenie marszałka Senatu Longina Pastusiaka, przebywa w Polsce z oficjalną wizytą wiceprzewodniczący Senatu Malezji Datuk Haji Gapar Bin Gurrohu wraz z delegacją.

26 bm. gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

Marszałek przypomniał, że polski Senat wkrótce po odrodzeniu w 1989 roku nawiązał stosunki parlamentarne z Senatem Malezji. Niestety, potem nastąpiła wieloletnia luka w kontaktach między obydwiema izbami. Marszałek wyraził nadzieję, że obecna wizyta malezyjskiej delegacji przyczyni się do ożywienia i utrwalenia współpracy naszych parlamentów.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił też uwagę na potrzebę i możliwości zdynamizowania wymiany handlowej między Polską i Malezją. Marszałek podkreślił, że Polska, która już niedługo stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, jest także krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych i otwartym na tego rodzaju współpracę.

Datuk Haji Gapar Bin Gurrohu wysoko ocenił współpracę dyplomatyczną Polski i Malezji, a także kontakty na szczeblu rządowym. Potwierdził potrzebę ożywienia współpracy parlamentarnej.

Rozmówcy wymienili poglądy na temat dwuizbowych parlamentów, współpracy między izbami w parlamentach, omówili ordynacje wyborcze do senatów w Polsce i Malezji.

Marszałek Longin Pastusiak interesował się też szczytem Ruchu Państw Niezaangażowanych, który się odbył w Malezji, a zwłaszcza wyzwaniami, jakie RPN stawia sobie w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Malezja będzie przewodniczyć Ruchowi przez najbliższe trzy lata.

Na zakończenie spotkania Datuk Haji Gapar Bin Gurrohu zaprosił marszałka Senatu RP do złożenia oficjalnej wizyty w Malezji.

Podczas obecnej wizyty w Polsce delegacja Senatu Malezji zostanie przyjęta przez marszałka Sejmu Marka Borowskiego, premiera Leszka Millera oraz wiceministra spraw zagranicznych Bogusław Zaleskiego.

 

* * *

 

List gratulacyjny Marszałka Senatu

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przesłał Romanowi Polańskiemu list z gratulacjami z okazji zdobycia filmowego Oscara za reżyserię "Pianisty".

Marszałek Pastusiak podkreślił, że przyznanie przez Amerykańską Akademię Filmową nagrody Polańskiemu jest wielkim świętem polskiej kinematografii, gdyż reżyser wielokrotnie podkreślał, iż "Pianista" jest filmem polskim.

Marszałek L. Pastusiak życzył R. Polańskiemu kolejnych sukcesów w sztuce filmowej.


Dalsza część archiwum