Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi z wizytą w Senacie

10 lipca 2002 r. prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Stanisław Sienkiewicz został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta cesarza Japonii

10 lipca 2002 r. przebywający z oficjalną wizytą w Polsce cesarz Japonii Akihito spotkał się z marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

Po spotkaniu marszałek L. Pastusiak podkreślił w swojej wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że cesarz Japonii jest osobą bardzo bezpośrednią. "Rozmawialiśmy oczywiście przez tłumacza, ale w pewnych momentach przechodziliśmy na język angielski; cesarz znakomicie mówi po angielsku - powiedział marszałek - Była to rozmowa krótka, kurtuazyjna, ale cesarza bardzo interesował Senat, jego geneza, sposób wybierania senatorów".

Marszałek Senatu dodał, że cesarz mówił też o związkach polsko-japońskich, wspominał o działalności ojców Maksymiliana Kolbego i Zenona Żebrowskiego, którzy w 1930 roku założyli misję franciszkanów w Nagasaki. Żebrowski, znany jako ojciec Zeno, przebywał w Japonii do końca życia, a misja działa do dziś.

Marszałek L. Pastusiak przypomniał, że w rozmowie z cesarzem nie porusza się aktualnych i politycznych problemów.

Cesarz Akihito wpisał się do księgi pamiątkowej Senatu, a w prezencie od marszałka L. Pastusiaka otrzymał miniaturę laski marszałkowskiej.

 

* * *

 

Sekretarz generalny Rady Europy w Senacie

5 lipca 2002 r. wizytę w Senacie złożył sekretarz generalny Rady Europy Walter Schwimmer. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Podczas rozmowy wicemarszałek wysoko ocenił działalność Rady Europy, która stymulowała przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. R. Jarzembowski wyraził przekonanie, że wizyta delegacji Rady Europy w Polsce sprawi, iż proces ten zostanie przyśpieszony i nabierze nowych treści.

Sekretarz Generalny Rady Europy W. Schwimmer powiedział, że Polska może być dumna z osiągnięć ostatniego dziesięciolecia. Z kraju przyjmującego pomoc przekształciła się w państwo oferujące pomoc innym narodom.

Zapytany o rolę rady w rozszerzonej o nowe kraju Europie wicemarszałek R. Jarzembowski stwierdził, że proces integrowania się Europy jest nieodwracalny, a Rada Europy powinna być w przyszłości miejscem uzgadniania jednolitego stanowiska, które uwzględniałoby wspólne wartości.

Mówiąc o rozszerzeniu Unii Europejskiej W. Schwimmer, powiedział, że rozszerzenie UE nie jest jałmużną dla nowych członków, lecz leży w interesie zarówno "starych" jej członków, jak i krajów aspirujących do tej wspólnoty narodów.

 

* * *

 

Wizyta premiera Rumunii

4 lipca 2002 r. przebywającego w Polsce premiera Rumunii Adriana Nastase przyjął wicemarszałek Senatu RP Ryszard Jarzembowski. Rumuńskiemu premierowi towarzyszył minister spraw zagranicznych Mircea Geoana.

Wicemarszałek Jarzembowski wysoko oceniając współpracę Polsko-Rumuńską, przypomniał najtrudniejsze dla Polski chwile, kiedy Rumunia udzieliła polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej schronienia. Obecnie oba kraje łączą wspólne cele: członkostwo w NATO i Unii Europejskiej - powiedział marszałek. Dodał, że Polska nadal będzie wspierać Rumunię w dążeniu do członkostwa w Sojuszu Północno-Atlantyckim.. Zdaniem Jarzembowskiego ciepłe stosunki między obydwoma państwami stwarzają dobre warunki do współpracy gospodarczej.

Premier A. Nastase wyraził wdzięczność za poparcie okazywane w staraniach Rumunii do NATO oraz wymianę doświadczeń dotyczących negocjacji z UE. A Nastase szczegółowo interesował prawnymi rozwiązaniami stosowanymi w Polsce dotyczącymi jawności majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, w tym przepisami antykorupcyjnymi oraz przepisami prawa prasowego.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej

3 lipca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Laszlo Kovacs, minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej. Gościa przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

Minister Kovacs przedstawił sytuację na Węgrzech po wyborach, koncentrując się zwłaszcza na działaniach podjętych przez nowy lewicowy rząd. Marszałek L. Pastusiak poinformował węgierskiego gościa o efektach pracy polskiego Senatu. Stwierdził m.in. iż SLD stoi na gruncie parlamentu jednoizbowego. "Obecnie trwa w Polsce dyskusja na temat przyszłości Senatu" - powiedział marszałek. Jego zdaniem działalność Senatu przyczynia się do polepszenia uchwalanego prawa. W obecnej kadencji Senat wniósł do ustaw ponad 500 poprawek, z czego 80 proc. zostało przyjętych przez Sejm. Minister Kovacs powiedział, że politycy węgierscy rozważają potrzebę powołania drugiej izby parlamentu, ale nie jest to - jak przyznał - priorytet obecnego rządu.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Bułgarii z wizytą w Senacie

2 lipca 2002 r. ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Ta Minh Chau został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Dni Morza

29 czerwca 2002 r. w Gdyni odbyły się tegoroczne Centralne Obchody Dni Morza. W uroczystościach wziął udział marszałek Senatu Longin Pastusiak. Na ORP "Błyskawica" odbyła się promocja oficerów marynarki wojennej. 69 podchorążych - absolwentów Akademii Marynarki Wojennej otrzymało pierwszy stopień oficerski.

 

* * *

 

XII bytowska "Watra"

W dniach 28-30 czerwca 2002 r. odbyła się XII bytowska "Watra", której organizatorem był Związek Ukraińców w Polsce. Honorowy patronat nad tegoroczną "Watrą" objął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

W swoim wystąpieniu marszałek L. Pastusiak powiedział m.in. iż tereny Bytowa i powiatu bytowskiego są specyficznym przykładem wymieszania się kultur narodowym, swoistym tyglem etnicznym. Ziemie te były małą ojczyzną Kaszubów, a po 1945 r. były intensywnie zasiedlane przez osadników byłej dzielnicy pruskiej, kresów wschodnich, Galicji i byłego Królestwa Polskiego. Osiedleni w 1947 r. na tych terenach Ukraińcy, w całkowicie odmienionych warunkach od tych, w jakich żyli poprzednio - czuli się źle i niepewnie, dlatego wspomagali się wzajemnie w różnych pracach, wspólnie obchodzili święta, zapraszali się na uroczystości rodzinne. O ile było to możliwe, kultywowali tradycje narodowe i religijne. Rozmawiali między sobą po ukraińsku, a święta obchodzili wedle kalendarza juliańskiego.

Marszałek L. Pastusiak podkreślił, iż mozaika etniczna była w ciągłej ewolucji i w stanie tworzenia nowej rzeczywistości. Wracała jednak chęć podkreślenia swego rodowodu, dawnej historii i krwi. Dopiero z biegiem lat ważną stała się świadomość gospodarza tej ziemi, odpowiedzialnego za dziś, także za wczoraj, a jeszcze bardziej za jutro - powiedział L. Pastusiak.

 

* * *

 

Rosja i Bośnia nowymi członkami Stowarzyszenia Senatów Europy

W warunkach polskich idea społeczeństwa obywatelskiego ściśle powiązana jest z ideą dwuizbowego parlamentu - powiedział marszałek Senatu Longin Pastusiak na forum Stowarzyszenia Senatów Europy, które w dniach 27-28 czerwca 2002 r. odbyło się w stolicy Słowenii - Lublanie. Tematem wiodącym spotkania była dwuizbowość a demokracja i rola społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaniem marszałka L. Pastusiaka polski senat stał się czynnikiem inicjującym aktywność samorządów i jest gwarantem dalszego jego rozwoju oraz strażnikiem demokracji i pełni w systemie podziału władzy istotną rolę kontrolną i legislacyjną. Pastusiak podkreślił, że w Polsce toczy się debata na temat celowości istnienia drugiej izby, ewentualnie zmiany profilu jej działania i kompetencji. Przewodniczący polskiego Senatu jest zwolennikiem parlamentu jednoizbowego, ale jak powiedział: "Senat ewoluuje i być może w przyszłości przekształci się w izbę samorządową lub reprezentację regionalną. Z pewnością jednak pozostanie na straży demokratycznych wartości, które jako przyszli członkowie Unii Europejskiej starannie pielęgnujemy". Marszałek wyraził przekonanie, że Senat w Polsce - być może w zmienionej formie, będzie przykładem, że parlament złożony z dwu izb ma głęboką umotywowaną rację bytu i przyczynia się do likwidacji deficytu procedur demokratycznych w społeczeństwie.

W dyskusji podkreślano, że system dwuizbowy, niezależnie jakie są uprawnienia obu izb parlamentu, gwarantuje pełną debatę legislacyjną i polityczną, umożliwia społeczeństwu dostęp do informacji publicznej, zapewnia przejrzystość i jawność, bez których nie ma demokracji. Senat jest istotnym elementem równowagi i kontroli życia politycznego i instytucjonalnego państwa. Przewodniczący Senatu Francji Christian Poncelet wskazał, że Stowarzyszenie jest otwarte dla tych wszystkich, którzy podzielają wspólne wartości dotyczące zwłaszcza rozwoju demokracji i praw człowieka.

W Lublanie do Stowarzyszenia Senatów Europy przyjęto dwóch nowych członków: Radę Federacji Rosji oraz Izbę Narodów Bośni i Hercegowiny. Przewodniczący Rady Federacji Rosji - Sergiej Mironow podkreślił, że obecnie zachodzące zmiany demokratyczne w instytucjach politycznych powodują iż nawet te państwa, które nie miały systemu dwuizbowego zwracają się w tym kierunku, kształtując swój narodowy parlament. Mironow poinformował, że Rada Federacji Rosji zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz parlamentarzystów Polski i Litwy o znalezienie wspólnego rozwiązania dla Okręgu Kaliningradzkiego w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, które nie miałoby ujemnych skutków dla obywateli Rosji.

W czasie forum odbyły się rozmowy dwustronne. Marszałek L. Pastusiak zaprosił przewodniczącego Rady Federacji Rosji S. Mironowa do złożenia wizyty w Polsce.

System dwuizbowy jest przyjmowany przez coraz większą liczbę państw w świecie - na początku lat 70-tych było ich 45, obecnie jest blisko 70, a 12 państw podjęło decyzję o powołaniu drugiej izby parlamentu.

W 2003 roku posiedzenie Stowarzyszenia Senatów Europy odbędzie w Warszawie./

 

* * *

 

Premier Republiki Finlandii z wizytą w Senacie

28 czerwca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Paavo Lipponen, premier Republiki Finlandii. Gościa przyjął wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz.

Rozmówcy podkreślili, że oba kraje: Finlandia i Polska znajdują się w podobnej sytuacji geopolitycznej; są położone pomiędzy dwoma silnymi państwami. Mają też podobne doświadczenia historyczne. Marszałek Kutz wyraził pogląd, że po rozszerzeniu Unii Europejskiej państwa sąsiadujące z Rosją powinny podjąć misję wprowadzenia jej do rodziny krajów o "demokracji europejskiej". K. Kutz wymienił również problemy ochrony środowiska w Morzu Bałtyckim jako zagadnienie, które Finlandia i Polska powinny rozwiązywać wspólnie.

Premier Lipponen podzielił się doświadczeniami fińskimi z członkostwa w Unii Europejskiej. Integracja z zachodnim systemem gospodarczym dała Finlandii nowy impuls do wzrostu ekonomicznego. Jednak warunkiem wykorzystania sprzyjających okoliczności i rozwoju kraju były inwestycje w dziedzinie edukacji i nauce.

K. Kutz z ubolewaniem stwierdził, że w Polsce oświata boryka się z trudnościami, głównie ze względu na niskie nakłady finansowe. Wyraził nadzieję, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusi większe nakłady na tę dziedzinę. Marszałek wyraził przekonanie, że Finlandia poprze starania Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej.

 

* * *

 

"Tydzień Kiloński"

W dniach 21-24 czerwca 2002 r. marszałek Longin Pastusiak przewodniczył delegacji Senatu RP w uroczystym otwarciu "Tygodnia Kilońskiego".

Marszałek spotkał się z przewodniczącą Krajowego Parlamentu Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg dr Dorothee Stapelfeldt. W rozmowie marszałek poruszył kwestię przywrócenia całodobowego nadawania programu TV Polonia w sieci kablowej na terenie Hamburga. Emisja polskiego programu została ograniczona 3 kwietnia br. o 5 godzin, dodatkowym utrudnieniem w odbiorze programu stało się rozbicie emisji na dwa kanały. Hamburskie środowiska polonijne zebrały kilka tysięcy podpisów pod listem protestacyjnym. Proszą też o wsparcie ich postulatu powrotu do sytuacji sprzed 3 kwietnia br.

Marszałek Longin Pastusiak spotkał się z wiceprezydentem Senatu (rządu krajowego), drugim burmistrzem Hamburga Ronaldem Schillem. W czasie rozmowy marszałek zaapelował do władz miasta o wsparcie w utworzeniu stałego miejsca spotkań miejscowej Polonii.

Marszałek Senatu RP był gościem przedstawicieli Polonii z Hamburga, Bremy, Szlezwika-Holsztyna i Dolnej Saksonii.

Marszałek L. Pastusiak złożył wieńce na polskich grobach wojennych w Kilonii.

Spotkał się także z premierem kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn Heide Simonis. Jednym z tematów rozmowy było wprowadzenie nauczania języka polskiego do szkół niemieckich w Szlezwik-Holsztynie. Organizacje polonijne prowadzą na swym terenie rozeznanie co do liczby chętnych do nauki języka polskiego w szkołach niemieckich. W ich ocenie nauczanie polskiego w wybranych szkołach byłoby cennym uzupełnieniem istniejącej współpracy regionalnej.

"Tydzień Kiloński" był też okazją do spotkania się delegacji polskiego Senatu z parlamentarzystami krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz uczestniczenia w międzynarodowej debacie na temat rozszerzenia Unii Europejskiej.

Marszałek Longin Pastusiak wygłosił wykład na temat: "Polska przed przystąpieniem do UE: oczekiwania - obawy - nadzieje".

 

* * *

 

Deputowana do Bundestagu z wizytą w Senacie

19 czerwca 2002 r. deputowana do Budestagu prof. dr Erika Schuchardt została przyjęta przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Prezydent Republiki Bułgarii z wizytą w Senacie

19 czerwca 2002 r. prezydent Republiki Bułgarii Georgi Parvanov został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wicegubernator prowincji Guangdong w Chińskiej Republice Ludowej
z wizytą w Senacie

19 czerwca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Tang Bingquan, wicegubernator prowincji Guangdong w Chińskiej Republice Ludowej, wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek wyraził uznanie dla przemian gospodarczych oraz tempa rozwoju ekonomicznego Chin. Przypomniał, że Polska opowiedziała się za przystąpieniem Chin do Światowej Organizacji Handlu.

Longin Pastusiak wysoko ocenił stan stosunków politycznych i parlamentarnych między naszymi krajami. Podkreślił, że Chiny są najważniejszym naszym partnerem gospodarczym na kontynencie azjatyckim, a Polska jest bardzo zainteresowana dalszym rozwojem współpracy, zwłaszcza wyrównaniem deficytu w bilansie handlowym.

Tang Bingquan podziękował za stanowisko Polski w sprawie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu, przedstawił sytuację gospodarczą swojego kraju i prowincji Guangdong.

Chiński gość poinformował, że delegacja władz prowincji przybyła do Polski wraz ze 100-osobową grupą biznesmenów reprezentujących wiodące firmy prowincji. Celem wizyty jest polsko-chińskie forum gospodarcze zorganizowane wspólnie z polską Krajową Izbą Gospodarczą.

Rozmówcy byli zgodni, że rolą polityków jest budowanie mostów służących współpracy gospodarczej między państwami.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował gości o zaproszeniu do odwiedzenia Chin, które otrzymał od przewodniczącego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. Marszałek wyraził przekonanie, iż delegacji senackiej będzie towarzyszyła grupa polskich przedsiębiorców, a efektem nawiązanych kontaktów będzie podpisanie kontraktów handlowych.

 

* * *

 

Ambasador Królestwa Niderlandów z wizytą w Senacie

18 czerwca 2002 r. ambasador Królestwa Niderlandów Jan Edward Craanen został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Bułgarii z wizytą w Senacie

17 czerwca 2002 r. ambasador Republiki Bułgarii Latchezar Yordanov Petkov został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Emir Kataru z wizytą w Senacie

11 czerwca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył emir Kataru, szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek wyraził uznanie dla racjonalnej polityki zagranicznej Kataru, przyczyniającej się do stabilizacji w regionie. Wysoko też ocenił politykę społeczną Kataru.

Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani wyraził uznanie dla polskich przemian demokratycznych. Poinformował o planowanych wyborach parlamentarnych w jego kraju.

Marszałek przypomniał wizytę delegacji polskiego Senatu w Katarze w 1999 roku i poprosił o przekazanie zaproszenia do Polski przewodniczącemu Zgromadzenia Doradczego. Marszałek Longin Pastusiak poinformował, że w polskim parlamencie istnieje grupa parlamentarna promująca współpracę z krajami Zatoki Perskiej.

Marszałek wyraził nadzieję, że wizyta emira Khalifa Al-Thani w Polsce przyczyni się do ożywienia współpracy gospodarczej między naszymi państwami. Rozmówcy byli zgodni, że obecna wymiana handlowa jest nieadekwatna do potencjałów gospodarczych obu krajów.

 

* * *

 

Spotkanie przewodniczących parlamentów w Madrycie

Zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych - zdaniem marszałka Senatu Longina Pastusiaka - jest "lekarstwem" na deficyt demokracji przy podejmowaniu decyzji przez Unię Europejską. "Deficyt ten jest jedną z przyczyn narastania tendencji populistycznych i nacjonalistycznych oraz eurosceptyzmu zarówno w państwach członkowskich Unii, jak i kandydujących do niej" - powiedział Pastusiak podczas konferencji przewodniczących parlamentów narodowych państw UE i krajów kandydujących, która zakończyła się 9 czerwca 2002 r. w Madrycie.

Parlamenty narodowe powinny dążyć do umocnienia zasady subsydiarności, która obecnie dotyczy relacji Unia-państwa członkowskie, a mogłaby być rozciągnięta również na regiony wewnątrz państw. "Spowodowałoby to umocnienie się roli regionów, które również w pewnym zakresie powinny być włączone w proces podejmowania decyzji przez Unię" - powiedział marszałek Pastusiak.

Państwa członkowskie współpracują ze sobą na szczeblu rządowym m.in. w dziedzinie polityki obronnej, zagranicznej, finansowej. "Po 11 września współpraca w tych dziedzinach stała się szczególnie ważna, musi więc być wzmocniona tak, aby uzyskała większą legitymację demokratyczną" - podkreślił marszałek. Zdaniem Pastusiaka oprócz zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego cel ten można osiągnąć także poprzez większe wykorzystanie parlamentów narodowych i współpracę między parlamentami państw członkowskich.

"Innym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie drugiej izby parlamentu europejskiego" - stwierdził marszałek Pastusiak. W jego skład weszli by przedstawiciele parlamentów narodowych, w równej liczbie z każdego kraju. "Byłby to swego rodzaju Senat, a jedną z jego funkcji byłoby większe zrównoważenie pozycji dużych, średnich i małych państw" -dodał.

Organ ten posiadałby specjalne kompetencje monitorujące działania rządów w ramach II i III filaru (spraw wewnętrznych i sądownictwa), mógłby też działać na rzecz niwelowania różnic pomiędzy regionami UE. Stworzenie drugiej izby parlamentu europejskiego pozwoliłoby w o wiele większym stopniu włączyć się w proces integracji parlamentom narodowym, a w konsekwencji także pomogłoby w budowie społeczeństwa obywatelskiego, które byłoby bardziej odporne na populistyczne i ksenofobiczne hasła" - powiedział marszałek Pastusiak.

Podczas spotkania w Madrycie przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Węgier - Katalin Szily zwróciła się do przewodniczących izb parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej z propozycją wznowienia współpracy, której celem byłoby m.in. wspieranie się tych państw w końcowym etapie negocjacji z Unią Europejską. Ustalono, że spotkanie przewodniczących parlamentów tych krajów odbędzie się na jesieni 2002 r.

 

* * *

 

Ambasador RP w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej z wizytą w Senacie

6 czerwca 2002 r. ambasador RP w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej Jakub Wolski został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Delegacja Związku Muzyków Chińskich z wizytą w Senacie

5 czerwca 2002 r. przewodnicząca delegacji Związku Muzyków Chińskich Zhang Xian została przyjęta przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Minister obrony Republiki Bułgarii z wizytą w Senacie

3 czerwca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył minister obrony Republiki Bułgarii Nikolai Swinarow wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz. W spotkaniu uczestniczyła senator Czesława Christowa.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz stwierdził, że nasze narody łączy wzajemna życzliwość. Nasze kontakty w powojennej historii były intensywne i interesujące, a liczna grupa Bułgarów studiujących na polskich uczelniach stanowi dziś zaplecze dla dobrych stosunków także w nowej sytuacji ustrojowej. Do ścisłej współpracy skłania oba kraje również wspólny cel - integracja ze strukturami europejskimi. Zdaniem wicemarszałka Kazimierza Kutza, wzorowo układa się współpraca Polski i Bułgarii w sferze obronności, dobrze by podobnie było i w innych dziedzinach.

Minister Nikolai Swinarow przedstawił strategiczny cel w polityce zagranicznej swojego państwa. Bułgaria oczekuje, że w listopadzie br. podczas szczytu w Pradze otrzyma zaproszenie przystąpienia do NATO. Liczy na współpracę z Polską i wsparcie swoich dążeń integracyjnych.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz zapewnił, że Polska nie tylko deklaruje chęć współpracy, ale również gotowość dzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi procesu integracyjnego. Jak stwierdził wicemarszałek, wejście w struktury NATO zapewni Bułgarii gwarancje bezpieczeństwa, ale bezpieczna i stabilna Bułgaria jest potrzebna także Europie.

 

* * *

 

Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W dniach od 25 do 28 maja 2002 r. w Sofii odbywa się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Polskiej delegacji przewodniczy marszałek Senatu RP Longin Pastusiak.

Na sesji omawiane będą m.in. problemy dotyczące walki z międzynarodowym terroryzmem, polityczne i gospodarcze konsekwencje ataku na WTC 11 września 2001 r. sytuacji w Rosji i w Azji Środkowej.

Jednym z tematów obrad będzie rozszerzenie NATO. Przedstawiony zostanie raport na temat stanu przygotowań wojskowych w krajach kandydujących. Zaplanowano debatę i głosowanie nad deklaracją dotyczącą poszerzenia NATO.

W przeddzień przewidziane jest spotkanie uczestników sesji z pielgrzymującym do Bułgarii Janem Pawłem II.

 

* * *

 

Spotkanie w Rydze

27 i 28 maja 2002 r. w stolicy Łotwy - Rydze odbywa się 13. spotkanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z przewodniczącymi parlamentów państw uczestniczących w procesie rozszerzenia UE. Polski Senat na tym spotkaniu reprezentować będzie wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Program ryskiej konferencji przewiduje trzy sesje tematyczne: wyzwania stojące przed UE, przygotowania do rozszerzenia Unii oraz Konwencja przyszłej Europy. Omawiając przygotowania do UE, uczestnicy sesji

 

* * *

 

Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej z wizytą w Senacie

24 maja 2002 r. ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Zhou Xiaopei został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Młodzież z Tczewa w Senacie

24 maja 2002 r. uczniowie z Technikum Mechanicznego ZSZ nr 1 w Tczewie, pod opieką nauczycielki historii Marii Grzenkowskiej, zwiedzili polski parlament. Młodzież przyjął również marszałek Senatu Longin Pastusiak.

Podczas spotkania marszałek zapoznał uczniów z procedurą legislacyjną i obowiązkami senatorów. Podkreślił wysoką kompetencję Senatu V kadencji, wyrażającą się m.in. niespotykaną dotąd liczbą - 94 - senatorów legitymujących się dyplomem ukończenia wyższej uczelni.

Na pytanie Radka Drewa o warunki, jakie powinien spełniać kandydat na senatora, marszałek wymienił kompetencję, rzetelność i umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji. Wyraził ubolewanie, że zawód polityka nie cieszy się wysokim prestiżem.

Odpowiedzią na pytanie Bartosza Bliszczaka o obowiązki marszałka Senatu było podpisanie przez marszałka Pastusiaka w obecności młodzieży ustaw uchwalonych na zakończonym dwie godziny wcześniej posiedzeniu Senatu.

Młodzież interesowała się problematyką integracji Polski z Unią Europejską. Krystian Jędrzejewski zapytał marszałka o stanowisko w tej sprawie. Longin Pastusiak przyznał, że w negocjacjach są obszary, w których szczególnie trudno będzie osiągnąć kompromis satysfakcjonujący obie strony. Do takich dziedzin zaliczył problem istnienia specjalnych stref ekonomicznych - m.in. powołanej w Tczewie, ważnej dla miasta z 14-procentowym wskaźnikiem bezrobocia. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otwiera jednak olbrzymie możliwości - szczególnie dla młodego pokolenia - na przykład podejmowania pracy w całej Europie. L. Pastusiak zwrócił jednak uwagę, że z tego przywileju nie będzie można skorzystać bez znajomości co najmniej jednego języka obcego. Apelem o naukę języków marszałek zakończył spotkanie.

 

* * *

 

Przewodniczący Izby Niższej Parlamentu Republiki Indii z wizytą w Senacie

22 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Niższej (Lok Sabha) Parlamentu Republiki Indii Manohar Joshi wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił pozycję iznaczenie Indii w świecie. Poinformował o ukonstytuowaniu się Grupy Parlamentarnej Polska-Azja Środkowa i Południowa, której celem jest rozwijanie współpracy parlamentarnej, ale nie tylko, z państwami tego regionu. Marszałek zapewnił, że Indie mają przyjaciół w obu izbach polskiego parlamentu. Przypomniał też, że atak terrorystyczny na indyjski parlament w grudniu ubiegłego roku został potępiony przez polski rząd.

Marszałek wyraził nadzieję, że istniejące obecnie napięcia na subkontynencie indyjskim zostaną pokojowo rozwiązane.

Przewodniczący Manohar Joshi poinformował, że w indyjskim parlamencie powstała grupa, której celem jest zacieśnianie więzi z Polską. Wyraził zadowolenie z odnowienia kontaktów z polskim Senatem.

Manohar Joshi przedstawił sytuację gospodarczą i polityczną Indii. Wyraził uznanie dla stanowiska Polski wobec terroryzmu na świecie i faktu, że to w naszym kraju, z inicjatywy prezydenta, odbyła się międzynarodowa debata na temat zwalczania terroryzmu. Ataki terrorystyczne w Indiach to najważniejszy problem indyjskiego rządu - stwierdził Manohar Joshi.

Przewodniczący podkreślił, że wizyta delegacji Lok Sabha w Polsce ma na celu także ożywienie współpracy gospodarczej i kulturalnej między naszymi państwami.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że potencjały gospodarcze Indii i Polski pozwalają na znaczne zwiększenie wymiany handlowej.

Istniejące możliwości rozwoju współpracy naszych państw wskazała również wicemarszałek Jolanta Danielak.

 

* * *

 

Wystawa "Mój świat, moje życie"

22 maja 2002 r. w Senacie RP marszałek Longin Pastusiak otworzył wystawę pt. "Mój świat, moje życie", prezentującą prace plastyczne: obrazy na szkle, obrazy olejne, drzeworyty i gobeliny, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ziemi Kaliskiej.

Warsztaty organizowane są przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu przy wsparciu domów opieki społecznej, urzędów gmin i organizacji samorządowych głównie w małych miejscowościach. Warsztaty, z których prace przedstawiono w Senacie, odbywały się w Kucharach, Przygodzicach, Doruchowie, Odolanowie, Ostrzeszowie, Gizałkach, Krotoszynie, Nowolipsku, Kępnie, Kuźnicy Grabowskiej, Pleszewie, Ostrowie Wlkp., Pleszewie i Kaliszu. Dla ich uczestników jest to często jedyna okazja odkrycia swoich talentów plastycznych.

Prezes Fundacji "Miłosierdzie" Stanisław Bronz za zasługi w pracy z organizacjami osób niepełnosprawnych uhonorował marszałka Longina Pastusiaka medalem z okazji 10-lecia istnienia Fundacji.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu oraz senator Andrzej Spychalski.

 

* * *

 

O informatyzacji społeczeństwa w Sejmie

16 maja 2002 r., w przeddzień Światowego Dnia Telekomunikacji 2002, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się III Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego."

W konferencji udział wziął marszałek Senatu Longin Pastusiak, który wyraził zadowolenie ze spotkania w jednej sali zarówno tych, którzy decydują o kształcie i kierunkach rozwoju współczesnej Polski, jak i tych którzy wspomagają podejmowanie tych decyzji oraz w tych procesach na co dzień uczestniczą.

Marszałek powiedział m.in.: "Społeczeństwo informacyjne jest efektem masowego wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej rozwiązań współczesnej techniki cyfrowej. Powstanie ono niezależnie od naszej woli, a na jego kształt możemy mieć wpływ tylko wtedy, gdy świadomie zaangażujemy się w proces jego powstawania.

Ponadto, największe korzyści z zastosowania masowej techniki można osiągnąć tylko w gronie liderów przemian, a do nich chcielibyśmy należeć. Mając niezbyt silną tradycyjną gospodarkę, musimy postarać się zdobyć znaczącą pozycję w nowych, tworzących się dopiero dziedzinach. Dodatkowym czynnikiem zapewniającym większą swobodę manewru jest - paradoksalne - nasze opóźnienie w tym zakresie. Opóźnienie to stwarza możliwości inwestowania w najnowsze technologie, bez konieczności czekania na zamortyzowanie się nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozwiązania starszej generacji.

Dla Polski, przeżywającej trudny okres przebudowy społeczno-gospodarczej, powstawanie społeczeństwa informacyjnego stanowi ogromną szansę.

Ważna zatem jest nie tyle sprawa rozwiązywania na bieżąco jednostkowych problemów, ile znalezienie systemowych mechanizmów, które mogłyby być bodźcem dla powstawania społeczeństwa informacyjnego. Właśnie takie stawianie sprawy przez organizatorów i uczestników Konferencji Okrągłego Stołu, decyduje o merytorycznej wadze dzisiejszego spotkania.

Reprezentując Senat Rzeczypospolitej Polskiej, chcę podkreślić, iż nasza praca parlamentarna, ma na uwadze nie tylko dobro współczesnych, ale także dobro przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego też za bardzo istotne - zawarte w materiałach przygotowanych na dzisiejszą konferencję - uważam zagadnienia podkreślające wagę i konieczność opracowywania i wykorzystywania możliwości cyfrowych technik komunikacyjnych, które opierają się na zdobyczach współczesnej cywilizacji.

Niezbędne są zatem starania o zmniejszenie dysproporcji w rozwoju nowoczesnej infrastruktury sieciowej, zapewnienie wysokiej jakości, a przede wszystkim dostępności, polskiego internetu.

Społeczeństwo informacyjne nie jest odległą przyszłością. W coraz większym stopniu staje się ono naszą codziennością. Przemiany z tym związane często umykają naszej uwadze. Jednakże są one na tyle głębokie, że niezależnie od tego czy ich chcemy, czy je zauważamy, jesteśmy zmuszeni je uznać i przyjąć. Bowiem przyswojenie sobie nowych możliwości i nowych form rozwiązywania problemów, będzie decydowało o tempie i kierunku przemian.

Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem otwartym, o dużych zdolnościach adaptacyjnych, chętnie korzysta z nowych zdobyczy cywilizacyjnych. Są to cechy, które poprzez właściwe ich wykorzystanie pozwolą na wejście do współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa europejskiego."

Na koniec Marszałek życzył obecnemu na konferencji wicepremierowi Markowi Polowi aby udało mu się zbudować w Polsce nie tylko autostrady, ale także infostrady.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Peru z wizytą w Senacie

15 maja 2002 r. ambasador Republiki Peru Martin Yrigoyen został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Delegacja Senatu Republiki Francuskiej w Senacie 15 maja 2002 r. w Senacie RP przebywała delegacja francuskich senatorów, członków Europejskiego Zgromadzenia Demokratycznego i Społecznego. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

"Przybyliśmy, aby zobaczyć, na jakim etapie jest Polska na drodze do Unii Europejskiej" - powiedział Jacques Pelletier, przewodniczący delegacji. "Oczywiście, jesteśmy gorącymi zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej" - dodał senator Pelletier.

Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, senator Genowefa Grabowska do najtrudniejszych obszarów negocjacji pomiędzy Polską a "Piętnastką" zaliczyła finanse oraz politykę regionalną i fundusze strukturalne. Zdaniem senator Grabowskiej rzeczywiste zintegrowanie nowych członków wymagać będzie alokacji funduszy strukturalnych na rzecz tych krajów. Francuscy goście zwracali uwagę na skomplikowane procedury, wymagane przy pozyskiwaniu środków finansowych z tych funduszy. Przyznali, że przez wiele lat państwo francuskie z powodu nadmiernej biurokracji w tym względzie nie wykorzystywało sum przyznawanych jemu przez Unię Europejską.

Senator Jerzy Pieniążek, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował, że Polska chce wejść do Unii Europejskiej, która w zakresie rolnictwa realizuje wspólną politykę.

Polskich senatorów interesowała pozycja izby wyższej we francuskim systemie parlamentarnym. J. Pelletier wśród argumentów przemawiających za dwuizbowością parlamentu wymienił jakość stanowionego prawa. Senator Adam Jamróz, przewodniczący senackiej Grupy polsko-francuskiej wyraził przekonanie, że dyskusja nad potrzebą istnienia Senatu w Polsce zakończy się jego wzmocnieniem i rozszerzeniem uprawnień, a tym samym doprowadzi do równowagi instytucjonalnej między obiema izbami parlamentu polskiego.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu w Senacie

14 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz wyraził ubolewanie, że dotychczasowa współpraca Polski i Uzbekistanu nie jest na miarę możliwości obu państw. Wicemarszałek zapewnił, że nasze kraj chce rozwijać kontakty gospodarcze, kulturalne, naukowe z Uzbekistanem. Zadeklarował też gotowość polskiego Senatu do dzielenia się doświadczeniem w tworzeniu prawa, co może być przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy Uzbekistan przygotowuje się do przekształcenia parlamentu jednoizbowego w dwuizbowy.

Wicemarszałek Kutz podziękował za życzliwość, z jaką traktowana jest mniejszość polska w Uzbekistanie.

Minister Kamiłow podkreślił, że między naszymi państwami istnieją dobre kontakty polityczne, czego potwierdzeniem jest planowana wizyta prezydenta Polski w Uzbekistanie. Minister wyraził nadzieję na rozwój współpracy gospodarczej naszych państw, a także w wielu innych dziedzinach.

Minister z zadowoleniem przyjął informację o powstaniu w polskim parlamencie Parlamentarnej Grupy Polsko-Uzbeckiej. Zapewnił, że przekaże tę wiadomość przewodniczącemu uzbeckiego parlamentu i że również w jego kraju powstaną struktury sprzyjające dwustronnym kontaktom parlamentarnym.

Minister poinformował o przemianach politycznych i gospodarczych dokonywanych w Uzbekistanie. Potwierdził, że po zebraniu doświadczeń innych państw i uwzględnieniu specyfiki własnego kraju, parlament w Uzbekistanie zostanie przekształcony w dwuizbowy, co bardziej sprzyjać będzie demokracji i rozwiązywaniu zadań, które kraj ma przed sobą.

Minister Kamiłow podkreślił, że polityka zagraniczna Uzbekistanu jest ukierunkowana na kraje europejskie i jego państwo liczy na poparcie Polski w staraniach Uzbekistanu o integrację ze strukturami europejskimi.

 

* * *

 

Konferencja Przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych

W dniach 9-12 maja 2002 r. w Zagrzebiu odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów państw należących do Rady Europy na temat: "Demokracja wobec terroryzmu - strategie narodowe". Organizatorem tego międzynarodowego spotkania byli Rada Europy i Parlament Chorwacji.

Polskiej delegacji przewodniczyli marszałek Sejmu Marek Borowski i marszałek Senatu Longin Pastusiak obecny był także przewodniczący stałej polskiej delegacji parlamentarnej do RE poseł Tadeusz Iwiński oraz szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu - Krzysztof Czeszejko-Sochacki, Adam Witalec.

Polska delegacja aktywnie uczestniczyła w obradach. Pierwszego dnia konferencji marszałek Sejmu Marek Borowski wystąpił w debacie na temat strategii narodów w walce z terroryzmem. Marszałek Borowski podkreślił, że często w historii dramatyczne wydarzenia przyspieszały podejmowanie decyzji oraz inicjowały procesy prawotwórcze. Tak jest i dziś po atakach terrorystycznych wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczonym.

W drugim dniu konferencji w debacie na temat projektu Karty Obowiązków Państw wystąpił marszałek Senatu RP Longin Pastusiak.

"Karta Obowiązków Państw - powiedział marszałek - zasadza się na przekonaniu, że niezależnie od rasy, wyznania, kultury, obszaru cywilizacyjnego i wszelkich innych czynników, istnieją wartości wspólne wszystkim krajom i narodom oraz poszczególnym jednostkom. Dostrzeżenie ich i zapewnienie ich przestrzegania stanie się podstawą zapewnienia pokoju na świecie, generalnego poprawienia warunków bytu społeczeństwa, da nowy impuls dla rozwoju ludzkości. Założenie istnienia pewnego wspólnego dorobku ludzkości, uznawanego przez wszystkich, który stanowić będzie punkt wyjścia do budowania przyszłości i rozwiązywania problemów, jest ideą ze wszech miar godną poparcia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wydarzenia z 11 września 2001 roku pokazały, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą podział świata na biedne Południa i bogatą Północ".

L. Pastusiak dodał, że bardzo ważne jest zobowiązanie się państw do wzmożonych wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych, których nasilenie się powoduje konflikty zarazem wewnątrz państw, jak i konflikty międzynarodowe. Trzeba również położyć nacisk na żywy szczególnie dziś problem terroryzmu. Bez podjęcia chociaż próby zmniejszenia dystansu w poziomach życia nie możemy liczyć na spokój i stworzenie nowego ładu światowego.

"Ale walcząc z terroryzmem nie wolno nam stracić z oczu sprawy najważniejszej, którą jest respektowanie i ochrona podstawowych praw człowieka i fundamentalnych wartości, które stanowią dziedzictwo wszystkich cywilizacji i kultur na świecie." - powiedział.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że fakt, iż Karta jest inicjatywą parlamentarną ma dodatkowe znaczenie i legitymizuje postanowienia Karty. Parlamenty będą też, w założeniu, stać na straży jej realizacji na gruncie krajowym stając się moralnym i faktycznym gwarantem przestrzegania postanowień Karty.

"Tak pomyślany dokument, pod warunkiem jego szerokiej akceptacji, ma niepodważalną rangę. Chciałbym jednak podkreślić, że musi być wcześniej gruntownie przeanalizowany i przedyskutowany, tak by jego ostateczny projekt spełniał założenia twórców i był jednocześnie możliwy do przyjęcia nie tylko dla krajów Unii Europejskiej czy szerzej krajów skupionych w Radzie Europy, ale także dla innych, pozaeuropejskich krajów. Karta musi być pomostem między narodami we wspólnym dążeniu do celu, jakim jest pokojowe współżycie, rozwój i zaspokajanie potrzeb wszystkich państw. Można to osiągnąć tylko poprzez stworzenie nowego międzynarodowego systemu, w którym każdy kraj będzie odgrywał należną mu rolę.

Aby tak się stało Karta powinna obejmować również zasady zachowania się państw w społeczności międzynarodowej i regulować użycie siły jako narzędzia polityki międzynarodowej. Powinna także zapewnić, aby legitymizacja działania państw oparta była nie tylko na wspólnych wartościach, ale przede wszystkim na prawie z tych wartości wynikającym. Ponadto sformułowania zawarte w dokumencie powinny uwzględniać stosunek tychże uniwersalnych wartości do tradycji i zwyczajów narodowych, do specyfiki lokalnej sytuacji. To nie jest tak jednoznaczne, jak by się nam mogło wydawać i mieliśmy już wiele przykładów na to, że europocentryczny punkt widzenia nie zawsze znajduje powszechne zrozumienie" - stwierdził marszałek Pastusiak.

Marszałek polskiego Senatu wniósł też kilka konkretnych poprawek do omawianego projektu Karty Obowiązków Państw.

W czasie konferencji w Zagrzebiu delegacja polskiego parlamentu odbyła szereg spotkań bilateralnych, między innymi z parlamentarzystami Niemiec i Rosji. W trakcie tych spotkań omawiano wiele spraw - np. dotyczących współpracy parlamentarnej.

Uczestniczący w konferencji szefowie Kancelarii Senatu i Sejmu Adam Witalec oraz Krzysztof Czeszejko-Sochacki wzięli udział w spotkaniu z Sekretariatem Rady Europy na temat działalności Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji w latach 2000-2002.

Obrady przewodniczących parlamentów państw należących do RE zakończyły się przyjęciem deklaracji. Jak stwierdzono w deklaracji, uczestnicy konferencji:

1. Potępiają stanowczo i bez żadnych wyjątków terroryzm jako zbrodnię przeciw ludzkości, ponieważ stanowi on zaprzeczenie ludzkiego życia i godności oraz zaprzeczenie demokracji i jej fundamentalnych wartości i podstawowych zasad.

2. Ostrzegają, że terroryzm może stać się bardziej wyrafinowany, zorganizowany, szerzej finansowany i umiędzynarodowiony, dlatego też istnieje potrzeba wspólnych działań na poziomie narodowym i międzynarodowym.

3. Potwierdzają swoje potępienie ataku terrorystycznego na USA 11 września 2001 r., które sprowokowały światowy odzew i solidarność oraz gruntownie zmieniły międzynarodową scenę polityczną.

4. Potępiają w równym stopniu także wszystkie inne ataki terrorystyczne, które miały miejsce od tego czasu, w tym te, które zdarzyły się w dniach poprzedzających Konferencję i wyrażają współczucie wszystkim ofiarom tych zbrodni.

5. Popierają powstającą międzynarodową koalicję antyterrorystyczną, do której wiele krajów włożyło swój znaczący wkład w celu walki z plagą terroryzmu.

6. Są przekonani, że narodowe strategie ochrony obywateli przed wszelkimi formami terroryzmu powinny być wprowadzane w poszanowaniu zasad demokracji, praw człowieka i rządów prawa.

7. Są przekonani, że parlamentarzyści jako demokratyczni przedstawiciele narodu mają najwyższy obowiązek ochrony największej wartości społeczeństwa jaką jest wolność.

8. Potwierdzają, że rola parlamentów i parlamentarzystów jest obecnie bardziej istotna niż w przeszłości, w budowaniu prawnych barier przeciw terroryzmowi, w tym przeciwko źródłom jego finansowania oraz w zapewnieniu przejrzystości, demokratycznej odpowiedzialności i ochronie wspólnych wartości.

9. Zdają sobie sprawę z potrzeby maksymalnej czujności ze strony parlamentów narodowych, poprzez regularne debaty parlamentarne i tworzenie, tam gdzie trzeba, specjalnych komisji kontrolujących działania rządów w walce z terroryzmem.

10. Podkreślają potrzebę koordynacji działań parlamentarnych na poziomie narodowym i międzynarodowym, jak również w tym kontekście widzą potrzebę użycia wszystkich istniejących instytucji zajmujących się walką z terroryzmem regionalnie i globalnie.

11. Są przekonani o znaczącej roli Zgromadzenia Parlamentarnego i całej Rady Europy, a także innych zgromadzeń parlamentarnych, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia oraz istniejące prawne instrumenty z zakresu zwalczania terroryzmu.

12. Podkreślają znaczenie narodowych i międzynarodowych działań w celu tworzenia większej jedności społecznej poprzez promocję dialogu kulturowego i międzyreligijnego oraz poprzez zrozumienie i walkę z wszelkimi formami dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.

13. Powołują się na Deklarację Końcową przyjętą 28 marca 2002 w St. Petersburgu przez Międzyparlamentarne Forum ds. Walki z terroryzmem, która stworzyła znaczącą podstawę do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i poparcia międzyparlamentarnego dialogu w walce z terroryzmem.

14. Popierają zasady zawarte w projekcie Karty Obowiązków Państw przedstawionej podczas Konferencji i uważa te fundamentalne zasady jako jeden z głównych instrumentów państw w walce z terroryzmem i rekomenduję tę Kartę uwadze wszystkim parlamentom narodowym, Zgromadzeniu Parlamentarnemu OBWE, które odbędzie w lipcu 2002 oraz następnej Konferencji Unii Międzyparlamentarnej, w Santiago de Chile w kwietniu 2003.

15. Zgadzają się rozwijać w bezpośredni i pragmatyczny sposób wymianę poglądów na temat narodowych i międzynarodowych strategii, które demokracje mogą przyjąć w celu skutecznego zwalczania terroryzmu, respektując jednocześnie i chroniąc prawa człowieka i demokratyczne wartości.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Bundesratu RFN w Senacie

8 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Bundesratu RFN Klaus Wowereit wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Przewodniczący Bundesratu odwiedził polski Senat już po raz drugi w tym roku. Obecna wizyta zbiega się z obchodami w Warszawie Dni Berlina - miasta, w którym Wowereit pełni funkcję urzędującego burmistrza.

Klaus Wowereit podkreślił, że Dni Berlina w Warszawie są dla niego ważnym wydarzeniem, któremu chce nadać specjalną rangę. W warszawskich spotkaniach uczestniczą berlińskie osobistości polityczne, przedstawiciele życia gospodarczego, kulturalnego, a także młodzież, która z uczniami warszawskich szkół dyskutuje na tak poważne tematy, jak młodzieżowy Trójkąt Weimarski czy instytucje unijne.

Marszałek Longin Pastusiak wyraził zadowolenie, że warszawsko-berlińskie uroczystości sprzyjają także zacieśnianiu współpracy parlamentarnej.

Przewodniczący Bundesratu podzielił się opinią Gűntera Verheugena o postępie w negocjacjach Polski z Unią Europejska, wysoko też ocenił wyniki sondażu, które wskazują, iż w polskim społeczeństwie rośnie poparcie dla integracji z UE.

Przewodniczący Bundesratu interesował się znowelizowana ustawą o ustroju Warszawy, wyborami samorządowymi w Polsce i nowelizowaną właśnie ordynacją wyborczą. Poinformował również o wyborach w Niemczech 22 września br.

W czasie spotkania omawiano także ostatnie wydarzenia w Europie: wybory we Francji, morderstwo prawicowego polityka w Holandii.

Przewodniczący Bundesratu Klaus Wowereit ponowił zaproszenie marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka do złożenia wizyty w Niemczech.

 

* * *

 

Minister spraw zagranicznych i handlu Nowej Zelandii z wizytą w Senacie

8 maja 2002 r. wizytę w Senacie złożył minister spraw zagranicznych i handlu Nowej Zelandii Philip Bruce Goff. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W czasie spotkania wicemarszałek przedstawił zasady funkcjonowania dwuizbowego parlamentu w Polsce, kompetencje ustawodawcze Senatu oraz jego szczególną rolę, jaką jest opieka nad Polonią.

Minister Philip Bruce Goff był w Polsce po raz pierwszy w 1979 roku, zaraz po studiach. Jak stwierdził, ma teraz okazję do porównania obrazu Polski wtedy i dziś oraz ocenienia ogromu zmian, jakich dokonano w naszym kraju. Minister, który właśnie uczestniczył w otwarciu konsulatu Nowej Zelandii w naszym kraju, wyraził przekonanie, że współpraca naszych państw będzie się rozwijać i obejmie wiele dziedzin, nie tylko wymianę handlową.

 

* * *

 

Spotkanie marszałka Senatu z weteranami II wojny światowej

7 maja 2002 r. w przeddzień 57. rocznicy zakończenia II wojny światowej, z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się spotkanie z weteranami wojny.

Do uczestnictwa w tym spotkaniu zostali zaproszeni weterani wszystkich środowisk, zarówno Ci którzy podążali do Berlina poprzez fronty działań wojennych zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy, a także Ci, którzy tworzyli Polskie Państwo Podziemne.

W czasie uroczystości marszałek Senatu Longin Pastusiak podziękował weteranom za ich wkład w zwycięstwo. Wyraził także gotowość wsłuchania się w ich opinie i problemy.

Weterani przedstawili sytuację swojego środowiska, mówili też o sprawach bytowych.

Marszałek Pastusiak zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemów, tak by kombatanci mogli żyć godnie.

W senackim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

* * *

 

Przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii z wizytą u marszałka Senatu

7 maja 2002 r. przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii Valer Dorneau został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Argentyńskiej z wizytą u marszałka Senatu

7 maja 2002 r. ambasador Republiki Argentyńskiej Carlos A. Passalacqa został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Debata polonijna

30 kwietna 2002 r. odbyło się 15. posiedzenie Senatu RP poświęcone Polonii i Polakom za granicą.

Sprawozdanie stenograficzne

List uczestników Debaty Polonijnej (pdf)

List prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej (pdf)

List prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (pdf)

 

* * *

 

Odznaczenia państwowe dla działaczy polonijnych

30 kwietnia 2002 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak wręczył zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia państwowe.

Odznaczeni zostali: Władysław Zachariasiewicz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Leszek Talko, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Rajmund Piotrowski, obywatel Federacji Rosyjskiej - Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył również nieobecnych na 15. posiedzeniu Senatu: Władysława Oszeldę - Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i księdza Daniela Niemca, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałego w Federacyjnej Republice Brazylii - Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczając ordery marszałek podkreślał, że jest to wyraz szacunku dla całej Polonii i jej ogromnych zasług dla kraju.

Dalsza część archiwum