Dziesięciolecie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Marszałek Longin Pastusiak przewodniczył delegacji Senatu RP biorącej udział w obchodach dziesięciolecia Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP) w Londynie. W delegacji uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, senatorem Tadeuszem Rzemykowski.

Europejska Rada (potem: Unia) Wspólnot Polonijnych została powołana 6-7 grudnia 1993 r. podczas spotkania przedstawicieli: Forum Polonii w Austrii, Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii, Kongresu Polonii Duńskiej, Polskiego Forum w Niemczech, Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, Kongresu Polaków w Szwecji i Zjednoczenia Polskiego w Belgii. Unia jest związkiem organizacji polonijnych krajów europejskich.

W czasie uroczystości w Polskim Ośrodku Społeczno - Kulturalnym w Londynie marszałek Longin Pastusiak podkreślił zgodność kierunków działania EUWP z celami polskiej polityki zagranicznej. Podziękował za wsparcie udzielane przez EUWP procesowi integracji Polski z Unią Europejską. Poinformował także o celach oraz środkach polonijnej polityki Senatu. Marszałek życzył Polakom zamieszkałym w całej Europie jedności oraz dumy z przynależności do narodu o pięknej historii i wspaniałej przyszłości.

Prezydent EUWP Helena Miziniak podziękowała Marszałkowi Senatu za dotychczasową dobrą współpracę i uwzględnianie potrzeb oraz aspiracji Polonii w działaniach Izby.

Delegacja polskiego Senatu w czasie pobytu w Londynie spotkała się z działaczami organizacji polonijnych w polskiej ambasadzie, złożyła kwiaty pod pomnikiem polskich lotników w sąsiedztwie bazy Northolt oraz pod pomnikiem katyńskim na cmentarzu Gunndsbury.

 

* * *

 

Wizyta premiera Saksonii

W środę 26 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył Georg Milbradt premier Saksonii, wiceprzewodniczący Bundesratu RFN wraz z delegacją. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz.

Wicemarszałek podziękował Niemcom i premierowi Saksonii, że jako parlamentarzysta był orędownikiem wejścia Polski do struktur europejskich. "Zawarcie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie to cud" - powiedział K. Kutz. Jego zdaniem nie do przecenienia jest fakt, że po tak trudnej historii doszło do zawarcia traktatu o takiej randze, który jest teraz wzorcowym traktatem dla państw, mających trudne rzeczy do załatwienia między sobą. Premier Saksonii nawiązując do powstania "Solidarności" powiedział, że we wschodnich landach Niemiec ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, kto w sposób zdecydowany przyczynił się do obalenia komunizmu i doprowadził ostatecznie do zjednoczenia Europy. Mówił o wielkiej szansie, jaką daje zjednoczona Europa. Jego zdaniem jednak ta wieka polityka nie powinna przekreślać współpracy regionalnej, przygranicznej, bo to z kolei szansa na rozwój gospodarczy regionów. W opinii wicemarszałka niepokojąca jest asymetria w realizacji traktatu polsko-niemieckiego. Mniejszość niemiecka w pełni korzysta z praw zagwarantowanych przez ten traktat, natomiast Polacy w Niemczech mają utrudniony dostęp do nauki języka polskiego. Podkreślił także, że Polacy w Niemczech chcieliby mieć możliwość uczestniczenia we mszach w języku polskim. Wicemarszałek prosił premiera o zainteresowanie tymi sprawami.

 

* * *

 

Wizyta premiera Republiki Albanii

W piątek 21 listopada 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Albanii Fatos Nano. Premiera przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Adam Graczyński oraz Andrzej Spychalski.

Premier Albanii wyraził zadowolenie z dobrze układających się stosunków polsko-albańskich. Wyraził także nadzieję, że relacje polityczne i stosunki parlamentarne będą miały wpływ na lepszą współpracę gospodarczą. Zdaniem premiera stosunki polsko-albańskie powinny rozwijać się w oparciu o współpracą dwustronną i współpracę regionalną. Powiedział, że Albania jest zainteresowana polskimi doświadczeniami w zakresie integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Dodał, że Albania liczy na pogłębienie współpracy między parlamentami obu krajów. Premier Nano przedstawił sytuację na Bałkanach. Podkreślił, iż Albania jest zainteresowna stabilizacją w tym regionie i działa na rzecz stabilizacji. Dodał, że Albania jest zainteresowana upowszechnieniem modelu przemian społeczno-gospodarczych środkowoeuropejskich na Bałkanach. Według marszałka Senatu Bałkany ciągle są postrzegane jako region najbardziej niestabilny w Europie. Zaznaczył, iż Albania odgrywa dużą rolę w stabilizacji tego regionu. W opinii L. Pastusiaka w tym celu Albania powinna wykorzystać fakt, że w jej otoczeniu, w sąsiadujących państwach jest liczna albańska diaspora. Marszałek wyraził zadowolenie, że Albania jest na dobrej drodze do Unii Europejskiej i NATO. Zapewnił, że Polska będzie wspierać aspiracje Albanii do tych struktur. Marszałek przyznał, iż integracja z UE to wielki wysiłek legislacyjny. W ostatnich latach polski parlament zmienił 300 ustaw. Proces harmonizacji prawa zostanie zakończony w I kwartale przyszłego roku.

 

* * *

 

Wizyta premiera Republiki Węgierskiej

W czwartek 20 listopada 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Węgierskiej Peter Medgyessy. Delegację Węgier przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Witold Gładkowski.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-węgierskie są bardzo dobre. Dodał, że oba kraje łączy przyjaźń, tradycja, a także bieżące sprawy. Premier Węgier powiedział, że Polska i Węgry podobnie myślą o polityce obronnej i kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Europy. Według premiera głównym gwarantem bezpieczeństwa powinno pozostać NATO. Chodzi także o to, by współpraca grup państw w ramach UE była rozszerzona na wszystkie kraje Unii. Te kwestie, według premiera, powinny znaleźć odzwierciedlenie w europejskiej konstytucji. Premier Medgyessy podkreślił, że niezwykle istotną sprawą dla Węgier jest także zagwarantowanie w konstytucji europejskiej praw człowieka dla mniejszości narodowych. Marszałek Pastusiak przypomniał, że Senat jest opiekunem polskiej diaspory na świecie. Podziękował premierowi za stworzenie dobrych warunków i opiekę nad Polakami żyjącymi na Węgrzech.

Marszałek przyznał, że z troską patrzy na stosunki transatlantyckie i relacje UE-NATO. Wyraził zaniepokojenie, że kraje Unii wystawiły do sił międzynarodowych jedynie 55 tys. żołnierzy. Zdaniem marszałka budowa filaru militarnego Unii jest konieczna, ale nie może się to odbywać kosztem osłabienia NATO. W opinii marszałka porozumienie Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga w sprawach obronnych nie służy ani Węgrom, ani Polakom. "Nie może być dwóch kategorii państw bezpiecznych i bardziej bezpiecznych." - powiedział marszałek. Zdaniem marszałka warto zastanowić się nad umocnieniem Grupy Wyszehradzkiej, jako grupy subregionalnej w ramach UE. Premier Węgier opowiedział się za kontynuowaniem współpracy w ramach tej grupy, ale podkreślił, że należy zastanowić się nad nową formułą tej współpracy. Jego zdaniem Grupa Wyszehradzka powinna skupić się na uzgodnieniach politycznych, co w UE gwarantowałoby jej dużą siłę, lub na współpracy gospodarczej i rozwoju infrastruktury.

 

* * *

Wizyta ambasadora RP w Haszymidzkim Królestwie Jordanii

19 listopada 2003 r. wizytę w Senacie złożył ambasador RP w Haszymidzkim Królestwie Jordanii Andrzej Biera . Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Komisji do spraw Finansowych i Gospodarczych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych

W środę 19 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył wizytę Fu Zhihuan przewodniczący Komisji do spraw Finansowych i Gospodarczych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wraz z delegacją. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczyła senator Genowefa Ferenc.

Przewodniczący chińskiej delegacji Fu Zhihuan podkreślił, że stosunki polsko-chińskie rozwijają się bardzo dobrze. Powiedział, iż dla chińskiej delegacji niezwykle istotne jest poznanie polskich doświadczeń we wprowadzaniu reform społecznych i gospodarczych. Wicemarszałek Jarzembowski podkreślił, że Polska zainteresowana jest współpracą gospodarczą z Chinami w przemyśle metalurgicznym, maszynowym, chemicznym, meblowym, drzewnym, a także w górniczym i motoryzacyjnym. W opinii wicemarszałka trudnością w kontaktach gospodarczych między obu krajami jest utrzymujący się po naszej stronie ujemny bilans handlowy. "Ostatnio jednak strona chińska dostrzegła tę nierówność i podjęła działania, by zniwelować ją - chodzi o import polskiej miedzi" - zauważył R. Jarzembowski. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że obecna wizyta delegacji chińskiej, a także planowana wizyta premiera RP Leszka Millera w Chinach, w pierwszym kwartale przyszłego roku pozwoli nawiązać nowe kontakty gospodarcze i ożywić już istniejące. Zachęcał chińskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. Podkreślił, że polskimi atutami są: mocna złotówka, niemal niezauważalna inflacja. Senator G. Ferenc podkreśliła, że polscy przedsiębiorcy wysoko oceniają przystąpienie Chin do WTO, co może pomóc nam w przezwyciężeniu niekorzystnego bilansu handlowego.

 

* * *

 

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

15 listopada 2003 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu V Kadencji, powołanej na podstawie uchwały Senatu z 21 czerwca 2002 r.

Polonijna Rada Konsultacyjna wyraża opinie w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych dotyczących tych środowisk oraz o kierunkach działań Senatu i jego organów w tym zakresie.

Porządek dzienny posiedzenia obejmował następujące punkty:

1. Wprowadzenie Marszałka Senatu Profesora Longina Pastusiaka.

2. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju.

3. Status prawny Polaków mieszkających na stałe za granicą w świetle prawa polskiego:
a) polityka paszportowo-wizowa,
b) sprawy obywatelstwa.

4. Obchody Dnia Polonii 2 maja 2004 r.

5. Priorytety finansowania przez Senat zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.

6. Podsumowanie obrad i propozycje tematów kolejnego spotkania.

7. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Jadwiga Dubla Kalinowska, Prezes Rady Polonii Afryka Południe, .

- Tadeusz Kruczkowski, Prezes Związku Polaków na Białorusi,

- Les Kuczyński, Prezes Rady Polonii Świata,

- Marian Kurzac w zastępstwie Jana Kobylańskiego, Prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej,

- Helena Miziniak, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,

- Henryk J. Roztoczyński w zastępstwie Józefa Bułata z Kongresu Polonii Amerykańskiej,

- Janusz Rygielski, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej,

- Grzegorz Sobocki, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej,

- Jan Zinkiewicz, Prezes Związku Polaków w Kazachstanie.

Posiedzenie prowadził Marszałek Senatu, Profesor Longin Pastusiak. Senat na tym posiedzeniu reprezentowali także:

- Wicemarszałek Jolanta Danielak, w Prezydium Senatu odpowiadająca za sprawy Polonii i Polaków za Granicą,

- Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, Tadeusz Rzemykowski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rządu:

- Krzysztof Janik, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Leszek Ciećwierz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Sławomir Dąbrowa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

- Ewa Freyberg, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,

- Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny z Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Ministrom towarzyszyli dyrektorzy departamentów zajmujących się sprawami Polonii.

Kancelarię Senatu reprezentował jej Szef, Minister Adam Witalec wraz z dyrektorami odpowiednich biur.

Ad 1. Marszałek Senatu Longin Pastusiak przypomniał zasady funkcjonowania Rady i zasady wspierania Polonii i Polaków za Granicą przez Senat. Marszałek przedstawił również ważniejsze wydarzenia w życiu Polonii i dotyczące współpracy Senatu z Polonią, które miały miejsce po poprzednim posiedzeniu Rady. Mówił o ukończonych w ostatnim czasie inwestycjach, finansowanych ze środków Senatu, o ważnych wydarzeniach kulturalnych, o zorganizowanym przez Marszałków Sejmu i Senatu spotkaniu poświęconym koordynacji wysiłków zachodnioeuropejskiej Polonii przed referendum akcesyjnym.

Ad 2. Wprowadzenie wygłosiła Ewa Freyberg, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. MENiS zmierza do zapewnienia Polonii i Polakom za granicą jak najszerszego dostępu do nauczania języka polskiego, odbudowy polskiej inteligencji na Wchodzie, zwiększania roli Polaków w życiu krajów zamieszkania dzięki wyższemu poziomowi wykształcenia. MENiS m.in. kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej na Wschodzie, organizuje pomoc metodyczną, głownie dla nauczycieli języka polskiego, organizuje letni wypoczynek dla dzieci polskich zamieszkałych za granicą, wspiera kształcenie akademickie naszych rodaków ze Wschodu w krajach zamieszkania i w Polsce.

W dyskusji członkowie Rady podnosili potrzebę silniejszego wspierania nauczycieli polskich szkół i szkółek sobotnio-niedzielnych, potrzebę wydania podręcznika historii Polski wskazującego na osiągnięcia Polaków, opowiadali się za bliższą współpracą MENiS z organizacjami polonijnymi. Członkowie rady wskazywali na rolę kultury ludowej w budowaniu tożsamości narodowej i na celowość wspierania zespołów folklorystycznych, a także - mówili o wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania na odległość.

Podkreślali również konieczność uregulowania spraw kształcenia z administracją krajów zamieszkania Polonii w drodze umów międzynarodowych. Członkowie Rady zwracali też uwagę na potrzebę staranniejszego doboru uczestników wakacyjnego wypoczynku w Polsce.

Ad 3. Skupiono się na dwóch aspektach tej problematyki: na polityce paszportowo-wizowej i sprawach obywatelstwa. Na wstępie uwarunkowania prawne przedstawił Leszek Ciećwierz, podsekretarz stanu w MSWiA. Wypowiedź Ministra Ciećwierza uzupełnił dyrektor generalny Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców Jan Węgrzyn.

Przedstawiciele Rządu omówili zasadę wyłączności obywatelstwa, problemy rozbudowy systemu urzędów konsularnych, konieczność zachowania bezpieczeństwa i wiarygodności dokumentów.

W dyskusji członkowie Rady wskazywali na przykłady występujących niekiedy utrudnień w przyjazdach do kraju. Apelowali o ułatwienia dla Polaków ze Wschodu, o zmniejszenie wymagań dokumentacyjnych przy załatwianiu spraw obywatelstwa.

Członkom Rady odpowiadali przedstawiciele Rządu. Minister Krzysztof Janik zwrócił uwagę na uwarunkowania wynikające z konieczności zabezpieczenia się przed nadużyciami, fałszowaniem paszportów i wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione.

Dyrektor Jan Węgrzyn zapowiedział szerokie konsultacje projektu nowej ustawy o obywatelstwie.

Ad 4. Wprowadzenie do tematu wygłosił senator Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. Senator Rzemykowski podkreślił konieczność zorganizowania tych obchodów w ośrodkach polonijnych za granicami kraju i celowość koordynacji w tym zakresie. Uznał za celowe zapewnienie udziału w tych imprezach przedstawicieli polskich władz, posłów i senatorów. Wspomniał o koncepcji TV POLONIA; stacja zamierza tego dnia przekazywać migawki z uroczystości w najważniejszych ośrodkach polonijnych.

Marszałek Longin Pastusiak zaproponował powołanie zespołu roboczego, koordynującego działania w tym zakresie, w skład którego wchodziliby m.in.:

- Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą,

- Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,

- dyrektorzy TV POLONIA i Radia Polonia.

Ad 5. Minister Adam Witalec, Szef Kancelarii Senatu, przypomniał podstawy prawne zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wskazał na konsekwencje przepisów zawartych w ustawach o finansach publicznych, o rachunkowości i o zamówieniach publicznych. Poinformował m.in., że tegoroczny senacki budżet polonijny wynosi 46 mln. 265 tys. zł, w tym na zadania programowe 31 mln. 930 zł i zadania inwestycyjne 14 mln. 335 tys. zł.

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad projektem budżetu państwa na 2004 r., w którym na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą Kancelaria Senatu zaplanowała ponad 7 % wzrost wydatków. Adam Witalec opisał również trzyetapowy tryb podejmowania decyzji w sprawach zlecania zadań państwowych.

Szef Kancelarii przedstawił także propozycję priorytetów dotowania na rok 2004 r., obejmujących:

- rozwój edukacji Polaków za granicą,

- upowszechnienie kultury polskiej i sportu,

- wspieranie organizacji polskich i polonijnych za granicą,

- dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk polskich, pobyty lecznicze w kraju i pomoc charytatywną,

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpracę gospodarczą z Polską.

W dyskusji zwracano uwagę na kwestie rozliczeń dotacji przyznawanych na realizację zleconych zadań i na konieczność spełniania wymagań prawa w tym zakresie. Marszałek zwrócił szczególną uwagę na te wymagania. Członkowie Rady apelowali o szczególne podejście do 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego i obchodów organizowanych przez harcerzy.

Ad 6. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej postulowali omówienie, na kolejnym posiedzeniu, spraw:

- kształtowania w świecie opinii o Polsce i Polakach,

- promocji problematyki polonijnej w polskich mediach,

- prawnych regulacji sprawy obywatelstwa,

- roli Polonii w promocji polskiej gospodarki w świecie.

Podsumowując przebieg posiedzenia Marszałek Senatu Longin Pastusiak zwrócił uwagę na fakt, że rzeczowym pytaniom i wątpliwościom ze strony członków Rady towarzyszyły rzeczowe odpowiedzi przedstawicieli Rządu. Dyskusja miała merytoryczny, konkretny charakter, dzięki temu była pożyteczna dla wszystkich uczestników. Należy podkreślić, że w dyskusji w każdym z punktów porządku dziennego brali aktywny udział wszyscy członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej pozytywnie ocenili merytoryczną jakość materiałów przygotowanych na posiedzenie.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Kazachstanu

14 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador Republiki Kazachstanu Tuleutai Skakovilch Suleimenov . Gościa przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak.

 

* * *

 

Wizyta prezesa BRAZPOL (Brazylia)

14 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezes BRAZPOL Rizo Wachowicz . Gościa przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Malezji

4 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador RP w Malezji Eugeniusz Sawicki . Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Korei

30 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador Republiki Korei Sang-chul Lee . Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

* * *

 

Wizyta Przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej w Senacie RP

W środę 29 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła Katalin Szili przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej. Delegację Węgier przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-węgierskie są bardzo dobre. Przewodnicząca Katalin Szili potwierdziła, że kontakty między obu krajami układają się na wszystkich płaszczyznach bez zarzutu. Katalin Szili przypomniała, że zostało jeszcze kilka miesięcy obu krajom do uzyskania pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącej są takie dziedziny, w których współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej mogłaby być bardziej efektywna. Podkreśliła, że w obliczu przystąpienia do struktur europejskich należałoby się zastanowić nad wzmocnieniem roli parlamentów narodowych, tworzeniem dobrego wizerunku nowych członków Unii i pozytywnego klimatu wokół rozszerzenia UE. Przewodnicząca Katalin Szili zaproponowała opracowanie wspólnej deklaracji powitalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej przystąpienia do UE. Marszałek Pastusiak uznał, że przyjęcie takiej deklaracji jest bardzo dobrym pomysłem. Zgodził się także z przewodniczącą co do sensu kontynuowania współpracy w ramach grupy subregionalnej, nawet po wstąpieniu do UE. Marszałek podkreślił, ze rola parlamentów narodowych zależy od modelu integracji europejskiej. Wyraził nadzieję, że Węgry poprą polskie propozycje zapisów w konstytucji europejskiej. W opinii marszałka traktat nicejski powinien mieć szansę zaistnienia, a dopiero potem, gdyby się okazało, że źle funkcjonuje należałoby zastanowić się nad jego zmianą. Marszałek powiedział, że Polska obawia się, iż kolejny raport Komisji Europejskiej o gotowości państw przystępujących do UE będzie dla nas krytyczny, ale zaznaczył, że na początku przyszłego roku nasze prawo powinno być w pełni zharmonizowane z prawem europejskim. Marszałek podziękował przewodniczącej za stworzenie dobrych warunków Polakom żyjącym na Węgrzech.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego II Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandóww Senacie RP

W piątek 24 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył Frans H. Weisglas przewodniczący II Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów. Delegację Holandii przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek R. Jarzembowski wyraził zadowolenie, że stosunki polityczne polsko-holenderskie układają się dobrze. Podkreślił, że w historii interesy obu krajów nie były nigdy sprzeczne. Wyraził podziw dla Królestwa Niderlandów, jako kraju ogromnej tolerancji. Przewodniczący Weisglas podzielił zdanie wicemarszałka, że stosunki polityczne polsko-holenderskie rozwijają się pomyślnie. Zaznaczył, że zintensyfikowały się także stosunki parlamentarne między obu krajami. Według R. Jarzembowskiego obecnie największym wyzwaniem dla Polski jest odnalezienie się w strukturach Unii Europejskiej jako równorzędny partner dla państw, które od dawna są członkami UE. Dlatego Polska koncentruje się przede wszystkim nad ugruntowaniem procesów transformacji i dostosowaniem naszego prawa do norm unijnych. Wicemarszałek powiedział, że bardzo Polsce zależy na poparciu Królestwa Niderlandów dla naszego procesu przedakcesyjnego, poparciu zapisów traktatu nicejskiego i na tym by traktat konstytucyjny uwzględnił polskie postulaty. W opinii R. Jarzembowskiego uwzględnienie polskich postulatów w konstytucji miałoby znaczenie psychologiczne, bo wytrąciłoby oręż z rąk polskich eurosceptyków. W trakcie rozmowy poruszono problem aborcji i eutanazji. Weisglas zauważył, że bardzo trudno zalegalizować aborcję w kraju o wysokiej religijności. Mówiono także o wizycie marszałka Senatu RP w Królestwie Niderlandów, która nastąpić ma za kilka tygodni, a jej głównym tematem zapewne będzie nasz proces przedakcesyjny.

 

* * *

 

Dr Jorge Chapper przewodniczący Izby Reprezentantów Urugwaju

złożył wizytę w Senacie RP

W środę 22 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył dr Jorge Chapper przewodniczący Izby Reprezentantów Urugwaju. Delegację Urugwaju przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu wziął udział senator Tadeusz Rzemykowski.

Dr Jorge Chapper podkreślił, że Urugwaj jest zainteresowany zacieśnieniem kontaktów politycznych z Polską. Dodał, że Urugwaj jest gotowy do rozpoczęcia głębokiego dialogu z Polską. Wicemarszałek Jarzembowski wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków polsko-urugwajskich. Jego zdaniem Polska jest zainteresowana rozwojem kontaktów politycznych, parlamentarnych i gospodarczych z Urugwajem. W ocenie wicemarszałka katalizatorem kontaktów polsko-urugwajskich powinna być liczna Polonia żyjąca w Urugwaju. Jarzembowski podziękował przewodniczącemu Izby Reprezentantów Urugwaju za stworzenie dobrych warunków mniejszości polskiej w Urugwaju. Duży wpływ na ożywienie kontaktów między obydwoma krajami, jego zdaniem, ma umowa o ruchu bezwizowym z Urugwajem. Wicemarszałek podkreślił, że Polska stanie się 1 maja 2004 r. pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że Polska ograniczy swoje kontakty do kontynentu europejskiego. Przeciwnie - integracja ze strukturami UE nada nowy wymiar naszym stosunkom z Ameryką Łacińską, otworzy nowe perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Jarzembowski podkreślił, że na wszystkich kontynentach daje się zauważyć dążenie do jednoczenia się państw tak jak ma to miejsce w Europie, gdyż małe państwa mają mniejsze szanse rozwoju. Przewodniczący Izby reprezentantów zgodził się w tej kwestii z Jarzembowskim i powiedział, że celem Urugwaju jest wzmocnienie swojej pozycji w MERCOSUR organizacji państw Ameryki Łacińskiej.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Kuwejtu

21 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył szejk Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah minister spraw zagranicznych Kuwejtu. Delegacja Kuwejtu została przyjęta przez marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka.

Marszałek Senatu wyraził zadowolenie, że stosunki polityczne między Polską a Kuwejtem są dobre. Marszałek podkreślił, że Polska sympatyzowała z Kuwejtem, gdy kraj ten padł ofiarą agresji w 1990 r. Obecnie Polska uczestniczy w stabilizowaniu sytuacji w Iraku. Minister spraw zagranicznych Kuwejtu szejk Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah podziękował Polsce i Polakom za udział w stabilizacji sytuacji w Iraku i w całym regionie. Zachęcał Polskę i Polaków do większego zaangażowania polskich przedsiębiorstw w odbudowę Iraku. Podkreślił, że Kuwejt jest otwarty na współpracę gospodarczą z Polską. Ze swojej strony Kuwejt proponuje kapitał i doświadczenie w regionie. Kuwejt chętnie skorzystałby także z polskich doświadczeń gospodarczych okresu transformacji. Dodał, że Kuwejt zainteresowany jest także naszymi doświadczeniami z okresu po II wojnie światowej, a zwłaszcza w jaki sposób ułożyliśmy nasze stosunki z byłym agresorem - Niemcami. Podkreślił, że Kuwejt długo uczestniczył w pokojowych inicjatywach, mających na celu zapobieżenie wyniszczającej wojnie w regionie. Obecnie kraje arabskie akceptują nowe władze Iraku, chociaż nie ma pełnego zaufania do wszystkich członków rządu.

Marszałek, jako opiekun Polonii i Polaków żyjących w diasporze, podziękował ministrowi za opiekę i stworzenie bardzo dobrych warunków 250 Polakom pracującym w Kuwejcie.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Słowenii

17 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador Republiki Słowenii Zvone Dragan . Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

17 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Michael A. Pakenham. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Syryjskiej

17 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył ambasador Republiki Syryjskiej Mohamad All Hamoul. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Egiptu

17 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył wiceminister spraw zagranicznych Egiptu Mohamad Saabam. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Włosko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

17 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Włosko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Gianpiero Cantoni. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Oficjalna wizyta delegacji Senatu RP w Austrii

W czwartek, 16 października 2003 r. dobiegła końca oficjalna wizyta delegacji Senatu RP w Austrii. W trakcie wizyty marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak spotkał się z przewodniczącym Rady Federalnej Hansem Agerem oraz Komisją Spraw Zagranicznych Rady Federalnej. Rozmawiano głównie o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, o możliwościach skorzystania z doświadczeń Austrii w UE oraz o przyszłym kształcie systemu bezpieczeństwa w Europie.

Marszałek Pastusiak złożył wizytę w szkole polskiej w Wiedniu. Spotkał się z gronem nauczycielskim, uczniami i przekazał dary od Senatu m.in. komputer.

Wygłosił też w ambasadzie RP, w obecności osobistości z austriackiego świata politycznego, wykład nt. nowego ładu światowego.

W środę delegacja udała się do obozu koncentracyjnego Mauthausen i miejsca pamięci Gusen. Złożyła wieńce i oddała cześć pomordowanym więźniom. W obozie tym zginęło m.in. 30 tys. Polaków.

W ostatnim dniu wizyty delegacja polska spotkała się z burmistrzem Innsbrucka Hilde Zach oraz z przedstawicielami Polonii z zachodniej Austrii.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej

15 września 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył Liu Jianfeng przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. Delegacja chińska została przyjęta przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Jerzy Adamski, Kazimierz Drożdż oraz Krzysztof Szydłowski.

Wicemarszałek Jarzembowski wyraził nadzieję, że częste kontakty polsko-chińskie na szczeblu parlamentarnym zaowocują intensyfikacją kontaktów na szczeblu rządowym. Jego zdaniem dobre stosunki polityczne powinny zintensyfikować stosunki gospodarcze. Podkreślił, że obecnie Polska koncentruje się nad sprawami związanymi z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej, ale nie chcemy, by to przesłaniało kontakty z państwami na innych kontynentach. Numer jeden dla Polski w Azji to Chińska Republika Ludowa. Marszałek wskazał na niepokojące zjawisko rosnącego od 1950 r. deficytu w handlu między Polską a Chinami. Dodał, że ujemne saldo po naszej stronie wynosi ok. 2 mld dolarów. Przewodniczący Liu Jianfeng powiedział, że to ujemne saldo handlowe to kwestia nad którą zastanawia się strona chińska, ponieważ Chinom zależy na tym, by zbudować wzajemnie korzystne układy handlowe. Zdaniem przewodniczącego to ujemne saldo jest sprawą przejściową. Podkreślił, że jako politycy zamierzają promować Polskę wśród chińskich biznesmenów i przedsiębiorców i zachęcać ich do inwestowania w Polsce. Już teraz chińscy biznesmeni zainteresowani są polskimi produktami przemysłu ciężkiego, górniczego i maszynowego. Podkreślił, że w przyszłym miesiącu w Polsce będzie gościć spora grupa biznesmenów z Chin.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Socjalistycznej Republiki Wietnamu

14 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu Tran Duc Luong. Prezydent został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Jerzy Markowski, Jerzy Adamski, Kazimierz Drożdż oraz Krzysztof Szydłowski.

Wicemarszałek Kutz wyraził zadowolenie, że stosunki polsko-wietnamskie rozwijają się coraz lepiej. Wysoko ocenił współpracę parlamentarną polsko-wietnamską . Przypomniał, że istnieje stała grupa parlamentarna zajmująca się tym regionem świata. Marszałek podkreślił, iż Wietnam jest ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, chociaż bilans handlowy jest po naszej stronie ujemny. W opinii wicemarszałka, należy zintensyfikować współpracę w zakresie przemysłu stoczniowego i wydobywczego. Dodał, że wszechstronna współpraca z Wietnamem ma silne podstawy w ludziach, gdyż w Polsce wykształciło się ponad 2,.5 tys. Wietnamczyków.

Prezydent Tran Duc Luong zgodził się co do tego, że oba kraje mają wiele wspólnego. Wskazał na wieloletnie już tradycje współpracy w zakresie przemysłu stoczniowego i wydobywczego. Podkreślił, że teraz kiedy Polska wchodzi do UE otwierają się nowe płaszczyzny kontaktów, gdyż Wietnam od dawna jest członkiem grupy ASEAN. Wyraził nadzieję, że dokonujące się przemiany w Wietnamie pozwolą pogłębić współpracę gospodarczą z Polską. Podkreślił, że newralgicznym problemem dla Wietnamu jest teraz wydobywanie węgla spod Czerwonej Rzeki. Senator Markowski powiedział, że zasoby węgla w Wietnamie starczą na 250 lat, ale trzeba już teraz zacząć je wydobywać. Podkreślił, że mamy zaplecze w postaci fachowców i wiedzy, wiemy jak wydobywać węgiel w trudnych warunkach geologicznych i jesteśmy do dyspozycji Wietnamu.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Łotewskiej

14 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Łotewskie Inese Vaidere . Gości przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz

 

* * *

 

Oficjalna wizyta delegacji Senatu RP w Austrii

13 października 2003 r. oficjalną wizytę w Austrii rozpoczęła delegacja Senatu RP z marszałkiem Senatu prof. Longinem Pastusiakiem na czele. W poniedziałek marszałek spotkał się z Andreasem Kholem przewodniczącym Izby Narodowej (Bundestagu), Wolfgangiem Schusselem Kanclerzem Federalnym, Peterem Schiederem przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Rozmowy koncentrowały się wokół kwestii europejskich. Marszałek Pastusiak podziękował za poparcie Austrii dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że parlament Austrii szybko ratyfikuje układ akcesyjny. Pastusiak zaapelował także o poparcie Austrii dla ustaleń Traktatu Nicejskiego, co do systemu głosowania. Opowiedział się za szybkim zakończeniem konferencji międzyrządowej, ale bez uszczerbku dla jakości Traktatu Konstytucyjnego. W trakcie rozmów wyrażano opinię, że nie należy zmieniać Traktatu Nicejskiego, zanim jego postanowienia nie wejdą w życie.

Strony zgodziły się z opinią, że stosunki gospodarcze polsko-austriackie niekorzystnie odbiegają od potencjału obu krajów. Marszałek Pastusiak zaapelował o zwiększenie obrotów handlowych i wzrost inwestycji austriackich w Polsce.

Przedmiotem wymiany poglądów była także wspólna polityka UE w stosunku do wschodnich sąsiadów pozostających poza granicami Unii.

Rozmówcy interesowali się stanem przygotowań Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza sprawami dostosowania naszego prawa do unijnego.

 

* * *

 

Wizyta senatora Chucka Hagela

8 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył senator Senatu USA Chuck Hagel. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska oraz wiceprzewodniczący tej Komisji senator Zbigniew Kulak.

Senator Chuck Hagel poinformował o swojej właśnie zakończonej wizycie w Niemczech i odbytych tam spotkaniach. Przedstawił też temat najbliższej sesji amerykańskiego Senatu, jakim będzie rozpatrzenie wniosku prezydenta o dodatkowe środki dla Iraku. Senator przewiduje, że środki te zostaną wyasygnowane, jednak określone będą warunki ich wykorzystania.

Podczas spotkania marszałek Senatu Longin Pastusiak wrócił do sprawy, którą przed dwoma tygodniami poruszał podczas pobytu w USA - problemu wiz. Marszałek podkreślił, że Polska oczekuje, jeśli nie zniesienia wiz, to przynajmniej redukcji opłat wizowych i zmniejszenia liczby odmów wydania wiz.

Senator Chuck Hagel zapewnił, że obecne procedury nie są wymierzone przeciw polskim obywatelom, lecz takie jest amerykańskie prawo wizowe. Senator poinformował, że przed 11 września 2001 roku Kongres USA sygnalizował potrzebę nowelizacji prawa wizowego. Atak terrorystyczny ten proces powstrzymał, ale do Kongres sprawy powróci - zapewniał senator.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że w polskim Senacie oczekiwana jest wizyta przewodniczącego Senatu, wiceprezydenta USA Dicka Cheneya.

 

* * *

 

Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

W dniach 2-4 października 2003 r., odbyło się w Warszawie posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Było to ostatnie spotkanie Wymiaru Parlamentarnego IŚE zorganizowane w ramach polskiego przewodnictwa w IŚE.

W dniu 2 października odbyły się obrady trzech Komitetów Ad-hoc ds. : Turystyki i ochrony środowiska, Działalności produkcyjnej, rolnictwa i małych i średnich przedsiębiorstw oraz Zwalczania przestępczości zorganizowanej i ochrony obywateli.

Posiedzeniu plenarnemu Zgromadzenia Parlamentarnego w dniu 3 października przewodniczył senator Zygmunt Cybulski, przewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu RP do IŚE a w bieżącym roku również Przewodniczący Wymiaru Parlamentarnego IŚE. W posiedzeniu wzięły udział delegacje Austrii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Parlamenty Albanii, Bułgarii oraz Macedonii reprezentowane były przez przedstawicieli ambasad. Delegację polską reprezentowali posłowie: Maciej Giertych, Marian Kwiatkowski, Antoni Kobielusz oraz Edward Płonka.

Obrady rozpoczęto wystąpieniem Marszałka Sejmu RP pana Marka Borowskiego. W dalszej części obrad wystąpił również Minister Spraw Zagranicznych RP pan Włodzimierz Cimoszewicz, zastępca dyrektora generalnego Sekretariatu Wykonawczego IŚE pan Milan Predan oraz Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Współpracy Gospodarczej Morza Czarnego pan Nicolae Vacaroiu.

Sesja pierwsza poświęcona była współpracy organizacji pozarządowych w regionie IŚE i ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Podczas sesji delegaci wysłuchali przemówień wprowadzających wygłoszonych przez: prezesa Fundacji "Wiedzieć Jak" pana Jacka Kluczkowskaiego i dyrektora programowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pana Jacka Michałowskiego.

Podczas drugiej sesji odbyła się debata na temat edukacji i współpracy młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu pan Tadeusz Szulc oraz wiceprzewodniczący sejmowej podkomisji ds. młodzieży poseł Bogusław Wontor.

Na zakończenie obrad odbyła się również dyskusja nad reformą Wymiaru Parlamentarnego. Delegaci pozytywnie odnieśli się do zaproponowanego przez senatora Zygmunta Cybulskiego sposobu przeprowadzenia reformy metodą "krok po kroku" w miejsce budzącej kontrowersje niektórych delegacji "dużej" reformy. Zgodzono się, że należy poszukiwać takiego modelu zmian, który będzie możliwy do zaakceptowania przez wszystkie delegacje.

Delegaci przyjęli Dokument Końcowy, w którym m.in. podkreślili rolę IŚE w regionie, wolę kontynuowania współpracy i potrzebę współdziałania IŚE z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi organizacjami regionalnymi, a szczególnie ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Organizacji Współpracy Gospodarczej Morza Czarnego /PABSEC/ oraz ze strukturami Unii Europejskiej. Z zainteresowaniem przyjęto, złożoną przez N. Vacaroiu propozycje przyznania Zgromadzeniu Parlamentarnemu IŚE, na zasadzie wzajemności, statusu obserwatora w PABSEC.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Senatu Rumunii

1 października 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Genowefa Ferenc.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Rumunię łączą wspólne cele w polityce zagranicznej. 3 października delegacja Senatu Rumunii weźmie udział w uroczystości podpisania przez prezydenta RP protokołów akcesyjnych 7 państw przystępujących do NATO. Marszałek wskazał na dobre kontakty resortów obrony naszych państw. Wysoko ocenił polsko-rumuńską współpracę parlamentarną, zarówno dwustronną, jak i w organizacjach międzynarodowych. Zadeklarował także gotowość naszego kraju do dzielenia się doświadczeniami w negocjacjach z UE.

Przewodniczący rumuńskiego Senatu Nicolae Vacaroiu potwierdził opinię marszałka o partnerstwie naszych państw, dobrych stosunkach politycznych i parlamentarnych. Wyraził też oczekiwanie Rumunii na pomoc Polski w trudnych negocjacjach z Unią. Przed Rumunią są jeszcze do uzgodnienia sprawy związane z rolnictwem i finansami, zdaniem Nicolae Vacaroiu, polskie doświadczenie będzie dużym wsparciem.

Przewodniczący Senatu Rumunii przedstawił sytuację gospodarczą swojego kraju. Poinformował o przygotowywanym referendum w sprawie zmian w konstytucji, które dotyczyć będą miedzy innymi gwarancji własności prywatnej, ograniczenia immunitetu parlamentarnego, rozdziału kompetencji izb parlamentu, nowych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Nicolae Vacaroiu interesował się polską debatą na temat podatku liniowego. Opinię w tej sprawie przedstawiła senator Genowefa Ferenc - wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Przebywająca w Polsce, na zaproszenie marszałka Senatu, delegacja rumuńskich senatorów zostanie przyjęta także przez prezydenta RP, premiera, marszałka Sejmu.


Dalsza część archiwum