Wizyta Przewodniczącego Rady Państwowej przy Parlamencie Republiki Słowenii

7 grudnia 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przyjął przewodniczącego Rady Państwowej przy Parlamencie Republiki Słowenii - Tone Hrovata.

Marszałek wyraził zadowolenie z rozwijającej się współpracy gospodarczej między naszymi krajami, obecności Słowenii na polskim rynku inwestycyjnym. Jednym z powodów obecnej wizyty Tone Hrovata w Polsce jest dziesięciolecie działalności w naszym kraju polsko-słoweńskiej firmy LEK Polska Sp. z o.o.

Zdaniem Tone Hrovata, dobre stosunki Słowenii z Polską wynikają ze wspólnych doświadczeń historycznych, a także podobnego celu, jakim dla obu państw jest Unia Europejska.

Marszałek Longin Pastusiak pogratulował Słowenii postępów w procesie negocjacyjnym. Słowenia zamknęła więcej rozdziałów negocjacyjnych niż Polska.

W czasie spotkania mówiono też o przygotowaniach do kolejnego spotkania Stowarzyszenia Senatów Europejskich, które ma się odbyć w przyszłym roku w Lublanie. Jednym z dyskutowanych tam problemów ma być kwestia związana z ewentualnym powołaniem drugiej izby w Parlamencie Europejskim.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że poruszany w międzynarodowych gremiach temat deficytu demokracji w UE jest autentycznym problemem. W związku ze zmianą charakteru Unii potrzebne jest zarówno rozpatrzenia konieczności powołania drugiej izby w Parlamencie Europejskim, jak i ustalenie jej kompetencji oraz zdecydowanie, kto miałby ją stanowić. Zdaniem marszałka, zgodnie z zasadami demokracji członkami tej izby powinni być przedstawiciele parlamentów narodowych.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora Indii

7 grudnia 2001 r. ambasador Indii Rajamani Lakshmi Narayan  został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z przewodniczącą parlamentu europejskiego

5-6 grudnia 2001 r. odbyło się w Brukseli spotkanie przewodniczących parlamentów krajów dążących do członkostwa w Unii Europejskiej z przewodniczącą parlamentu europejskiego Nicole Fontaine. Polskiej delegacji przewodniczył  marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W swoim wystąpieniu marszałek L. Pastusiak powiedział:

"Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje, Szanowni Państwo,

Kształt przyszłej Unii Europejskiej zależeć będzie nie tylko od ilości członków, ale naturalnie także od struktur wewnętrznych. Szczyt w Nicei był kamieniem milowym w procesie reformy Unii Europejskiej i jesteśmy zadowoleni z jego efektów. Wyrażamy nadzieję, że przyszłe rozwiązania będące wynikiem zapoczątkowanej dyskusji potwierdzą, iż pogłębianie i poszerzanie procesu integracji może przebiegać równolegle. Chcielibyśmy, jako polski Parlament, odgrywać większą niż dotychczas rolę w procesie - obecnie - negocjacji, a następnie, po ich zakończeniu i uzyskaniu pełnego członkostwa, oddziaływania na kształt Unii Europejskiej. Stoimy na stanowisku, że wzmocnienie roli parlamentów narodowych w architekturze europejskiej, a także Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji w UE, będzie miało fundamentalny wpływ na demokratyczny porządek przyszłej Unii. Ma to szczególne znaczenie w zmniejszaniu deficytu demokratycznego i wzmacnianiu dialogu społecznego w rozszerzonej Unii Europejskiej. Mamy więc nadzieję, że Polska weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku i będzie mogła przyczynić się do kształtowania obrazu demokratycznej Europy.

Aby unaocznić szczególną rolę i możliwości parlamentów w działaniu na rzecz Unii Europejskiej, chciałbym wspomnieć, jako Marszałek Izby o roli, jaką Senat może odegrać w procesie przygotowywania Polski do członkostwa w Unii. Oprócz kontynuowania pracy legislacyjnej, kontaktów z instytucjami europejskimi i kontrolowania poczynań rządu, Senat RP będzie miał za zadanie przekonanie społeczeństwa polskiego do słuszności obranej ku Europie drogi. Większościowa ordynacja wyborcza do Senatu sprawia, że senatorowie są ściślej związani ze swoim regionem i ze swoimi wyborcami. Tymczasem powszechnie wiadomo, jak bardzo istotne jest włączenie regionów w proces decyzyjny podczas negocjacji akcesyjnych, ponieważ to właśnie na szczeblu lokalnym i regionalnym kształtuje się nastawienie do Unii Europejskiej. I w tym właśnie widzimy miejsce dla wzmożonej działalności Senatu. Poprzez organizowanie seminariów, spotkań z ekspertami, a także działalność edukacyjną związaną z integracją europejską zadaniem Senatorów powinno być propagowanie idei zjednoczonej Europy w swoich regionach, wśród swoich wyborców. Senat jako jeden z najbardziej  wiarygodnych organów państwa musi aktywnie włączyć się w kampanię przed referendum, które odbędzie się w Polsce przed przystąpieniem do UE. Od sukcesu tego referendum zależy bowiem przeszłość Polski we wspólnej Europie. Polscy senatorowie mają rzeczywistą szansę na skuteczny lobbing w tym zakresie i propagowanie informacji o korzyściach jakie niesie członkostwo w Unii i znaczeniu, jakie ma to dla polskiej racji stanu.

Szanowni Państwo,

Parlament RP uczestniczy aktywnie w dyskusji na temat przyszłości Polski w Unii i przyszłości samej Unii Europejskiej. Debata nad przyszłością Europy i instytucjonalnymi przeobrażeniami w Unii jest ściśle powiązana z kwestią przyjęcia nowych członków. Wierzę, że już w 2004 roku będzie to debata dotycząca nas bezpośrednio, czego życzę także wszystkim kandydującym do Unii Europejskiej krajom."

Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje, Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas tego spotkania i przedstawienia poglądów Izby Wyższej Parlamentu Rzeczypospolitej na kwestie związane z procesem integracji europejskiej. Zaprezentowanie swojego punktu widzenia jest bardzo ważne dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Jest to szansa na przyspieszenie odpowiednich decyzji w łonie Unie Europejskiej, a także czynnik dopingujący kraje kandydujące do wzmożonej pracy i wprowadzania efektywnych reform wewnętrznych, zgodnych z wymogami unijnymi.

Chciałbym podkreślić, że Polska uważa toczący się obecnie proces integracji za najważniejsze wyzwanie polityczne Europy. To prawda, mamy wiele innych globalnych problemów - konflikty narodowościowe, zagrożenie terroryzmem, widmo recesji gospodarczej, coraz bardziej odczuwalną dewaluację dotychczasowych wartości etycznych i moralnych. Jednak odpowiedzią na wszystkie te bolączki może być szybkie poszerzenie Unii Europejskiej. Stworzenie nowej jakości politycznej w Europie poprzez przyjęcie nowych członków pozwoli na skuteczne rozwiązywanie tych problemów na wspólnej płaszczyźnie, za pomocą dialogu i obowiązującego wspólnotowego prawa. Warunek jest jeden: integracja musi objąć swym zasięgiem cały kontynent. Jest to potrzebne zarówno państwom czekającym w kolejce do Unii Europejskiej, jak i państwom już się w niej znajdującym. Te kraje, które w 2004 roku nie będą jeszcze gotowe do członkostwa w Unii, muszą mieć konkretną perspektywę wstąpienia do niej i jasno określone kryteria. Pozostawienie ich poza procesem integracji byłoby błędem o nieobliczalnych konsekwencjach.

W tym kontekście Rząd RP traktuje przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jako zadanie priorytetowe. Mówił o tym szeroko w swoim exposé nowy Premier RP, Leszek Miller. Podobnie uważa też cały Parlament RP i temu celowi pragnie poświęcić gros swej aktywności. Członkostwo w Unii to dla nas wielka szansa na ostateczne zlikwidowanie dystansu ekonomicznego dzielącego nas od najbogatszych państw Europy, to szansa wniesienia w pełny sposób naszej kultury i umiejętności do europejskiej rodziny. Z naszej perspektywy proces integracji jest dziejową koniecznością, której musimy sprostać. Dlatego też widoczne już teraz, po zaledwie kilku tygodniach od zaprzysiężenia w Polsce nowego parlamentu i powstania nowego rządu, przyspieszenie negocjacji z Unią, poszukiwanie nowych, korzystnych dla obu stron dróg porozumienia, odważne decyzje przybliżające nas do zakończenia procesu przygotowawczego.

Zwracam w tym miejscu uwagę, że polityczna zmiana, jaka nastąpiła w Polsce po wrześniowych wyborach, nie wpłynęła na zmianę polityki wobec Unii Europejskiej, a jedynie na jej korektę i wzmocnienie. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe, które tworzą obecnie rząd i mają większość w parlamencie, jeszcze jako partie opozycyjne w poprzedniej kadencji Parlamentu RP brały aktywny udział w pracach integracyjnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie budzi w Polsce wątpliwości wśród znakomitej większości klasy politycznej i panuje w tej kwestii zgoda pomiędzy partiami lewicy i prawicy. Nie jest to sprawa, która dzieliłaby polskich decydentów. Jako znamienny przykład konstruktywnego działania obecnego Rządu w Polsce wspomnę, że były główny negocjator RP, pan Jan Kułakowski, nadal pozostaje członkiem odpowiedzialnego za proces integracji Komitetu Integracji Europejskiej. Rząd i Parlament RP mają na uwadze jedynie rychłe zrealizowanie celu negocjacji i dobro Polski i myślę, że jest to skuteczna recepta na pomyślne zakończenie procesu integracji.

Szanowni Państwo,

Proces integracji Polski z Unią Europejską trwa już ponad dziesięć lat. Przeszliśmy długą drogę, która teraz wymaga uwieńczenia. Z optymizmem patrzę w przyszłość i ufam, że w 2004 roku Polska i inne kraje kandydujące staną się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Myślę, że postępy w negocjacjach, pełna mobilizacja i zaangażowanie polityków, urzędników i całego polskiego społeczeństwa, do tego optymizmu mnie uprawniają

 

 

* * *

 

 

Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli

W dniu 6 grudnia 2001 r. odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli uroczystość podsumowania programu promocyjnego "Polska 2000-2001". Patronem przedsięwzięcia był Marszałek Senatu RP. Na spotkanie przybyło ok. 200 przedstawicieli Polonii belgijskiej. Gościem honorowym był Marszałek Senatu RP, prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył również Ambasador RP W Brukseli, pan Jan Piekarski.

Projekt "Polska 200-2001" realizowany był w Belgii i Luksemburgu przez Konsulat Generalny RP wspólnie ze stowarzyszeniami polonijnymi i organizacjami przyjaźni belgijsko-polskiej i luksembursko-polskiej, polskimi konsulatami honorowymi w Belgii i Luksemburgu, przy współpracy z Ambasadą RP, Przedstawicielstwem RP przy NATO i UE, Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Brukseli oraz przy poparciu instytucji krajowych (Sejm i Senat, MSZ i inne). Celem projektu była wszechstronna promocja współczesnej Polski jako przyszłego członka Unii Europejskiej. W jego ramach odbyło się szereg imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, spotkań z ludźmi nauki, artystami i sportowcami.

Marszałek Pastusiak podczas uroczystości podsumowania projektu wręczył medale Senatu RP za zasługi na polu kultywowania tradycji polskich, krzewienia polskiej kultury i języka polskiego, promowanie Polski w Belgii i Luksemburgu. Otrzymali je:

- pan Mieczysław Dulak, były wieloletni przewodniczący Macierzy Polskiej w Belgii oraz

- przedstawiciel Zarządu organizacji Dom Polski "Millenium" - Centrum Polskich Dzieci w Comblain la Tour.

W swoim wystąpieniu Marszałek Pastusiak podziękował Polonii za zainteresowanie sprawami Polski, za zachowywanie polskości i działalność na rzecz pozytywnego wizerunku Polski wśród narodów Europy.

 

 

* * *

 

 

Wizyta Wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Chorwacji

5 grudnia 2001 r.. wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Chorwacji, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zdravko Tomac. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczył senator Jerzy Pieniążek - przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej w poprzedniej kadencji i inicjator stworzenia takiej grupy w obecnym parlamencie.

Wicemarszałek przedstawił sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce po wrześniowych wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że Senat, w którym koalicja rządząca ma zdecydowaną większość, stanowi istotne wsparcie dla rządu. Wicemarszałek poinformował też o pracach parlamentu nad przyszłorocznym budżetem i wyraził przekonanie, że przyjęcie propozycji rządu pozwoli na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w latach 2003-2004.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski pytał o motywy likwidacji Senatu w parlamencie Chorwacji. Zdravko Tomac wyjaśnił, że kompetencje polskiego i chorwackiego Senatem różniły się zasadniczo - Senat chorwacki miał je niewielkie. Aby uniknąć wprowadzania zmian do konstytucji, które byłyby konieczne dla nadania większych uprawnień drugiej izbie parlamentu, a także szukając oszczędności w wydatkach, zdecydowano się na likwidacje Senatu. Ale, jak stwierdził Zdravko Tomac, być może po ustanowieniu nowego podziału administracyjnego kraju Chorwacja powróci do dwuizbowego parlamentu.

Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Chorwacji przedstawił sytuację gospodarczą i społeczną swojego kraju. Poinformował o planowanych reformach gospodarczych i społecznych oraz o strategicznych celach Chorwacji w polityce zagranicznej - przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. Zdravko Tomac podkreślił też potrzebę rozwijania współpracy z krajami Europy Środkowej, a zwłaszcza z Polską, która w ocenie Chorwacji jest liderem w tej części Europy.

Obaj rozmówcy podkreślili dobre kontakty naszych państw i powiększającą się wymianę handlową  Wyrazili również przekonanie, że tę dobrą współpracę należy rozwijać. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zadeklarował otwartość polskiego Senatu  na współpracę parlamentarną.

 

 

* * *

 

 

Delegację Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy
Polska - Wschód u marszałka Senatu

4 grudnia 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął delegację Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód.

Prezes Stefan Nawrot poinformował o działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy w dziedzinie kultury i gospodarki z państwami zza wschodniej granicy oraz mieszkającymi tam Polakami.

W czasie spotkania podkreślono potrzebę poszerzenia i uatrakcyjnienia form współpracy z Polakami ze Wschodu, m.in. pomocy w edukacji , której celem będzie podniesienie poziomu gospodarczego, kulturalnego i oświatowego Polonii.

Marszałek Longin Pastusiak zadeklarował gotowość wsparcia działalności Stowarzyszenia.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu

4 grudnia 2001 r. ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu Khalid Mahmood  został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Wizyta Premiera Republiki Czeskiej

30 listopada 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył Milosz Zeman, premier Republiki Czeskiej. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak przedstawił sytuację polityczną w Polsce po wyborach parlamentarnych, omówił też czynniki, które miały wpływ na ich wynik. Marszałek podkreślił, że Senat, w którym 75 proc. senatorów reprezentuje koalicję rządzącą, jest stabilnym wsparciem dla rządu.

Tematem szeroko omawianym podczas wizyty była współpraca obu krajów. Marszałek podkreślił dobre kontakty polskiej i czeskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Rozmówcy rozważali kwestię rozszerzenia NATO o kolejne państwa naszego regionu.

Podkreślono też potrzebę  bliższej współpracy w sprawach związanych z zakupem nowoczesnego samolotu wojskowego. "Wspólnie można wynegocjować lepsze warunki u producenta" - powiedział marszałek.

Marszałek Longin Pastusiak pogratulował Republice Czeskiej postępu w pracach na rzecz integracji z Unią Europejską. Milosz Zeman stwierdził, że do zakończenia procesu integracyjnego jeszcze daleka droga, ale wyraził nadzieję, że Czechy wezmą udział w wyborach do parlamentu UE w 2004 roku.

 

 

* * *

 

 

Forum Parlamentarzystów Pomorza

30 listopada 2001 r. z inicjatywy marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka odbyło się w Senacie Forum Parlamentarzystów Pomorza. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych, mających reprezentację w obecnym parlamencie.

W Forum udział wzięli senatorowie: Anna Kurska, Ewa Serocka, Gerard Czaja, Edmund Wittbrodt, posłowie: Małgorzata Ostrowska, Grażyna Paturalska, Edmund Stachowicz, Gertruda Szumska, Stanisław Kalinowski, Jacek Kowalik, Joanna Senyszyn, Lech Zielonka oraz - specjalnie zaproszony - rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Marcin Pliński.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że misją parlamentarzystów jest umiejętne godzenia zadań wyznaczonych posłom i senatorom przez konstytucję z służeniem pomocą instytucjom, władzom, obywatelom regionu, z którego zostali wybrani. Marszałek wyraził przekonanie, że dzięki wspólnej pracy lepiej i skuteczniej będzie można tę misję wypełniać.

Tematem inauguracyjnego spotkania były problemy Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor Marcin Pliński. przedstawił osiągnięcia uczelni, a na tym tle problemy z którymi władze uczelni się borykają. Rektor przekazał posłom i senatorom uchwałę Senatu UG z 29 listopada br. dotyczącą planowanego przez rząd wstrzymania w 2002 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Jak wynika z uchwały, środowisko akademickie nie godzi się na te zmiany, gdyż spowodowałyby one realny spadek i tak niskich wynagrodzeń w szkołach wyższych w porównaniu z płacami w gospodarce narodowej, a w wyniku tego - dalsza ucieczkę nauczycieli akademickich do innych, lepiej płatnych gałęzi gospodarki.

Trwa rozbudowa Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku oddane zostaną nowe budynki dla Wydziału Prawa i Administracji. Niestety, ciągle brakuje należnej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Rektor zwrócił się do parlamentarzystów Pomorza o interwencję w tej sprawie w MENiS.

Rektor Marcin Pliński zaapelował także do posłów i senatorów o wsparcie nowej inwestycji uczelni - budowę biblioteki uniwersyteckiej. Projekt budowy jest ujęty w planach inwestycyjnych MENiS - rzecz w tym, by nie został z niego wykreślony.

Posłowie i senatorowie podkreślili potrzebę ujęcia tego konkretnego projektu inwestycyjnego, jakim jest biblioteka, w planie rozwoju całej uczelni. Zdaniem marszałka Longina Pastusiaka, Uniwersytet Gdański dysponujący atrakcyjnymi terenami w centrum Trójmiasta, ma szansę stać się - w sensie architektonicznym i funkcjonalnym - najnowocześniejszym uniwersytetem w Polsce.

Uczestniczący w Forum parlamentarzyści omówili strategię pomocy gdańskiej uczelni. Podkreślili też potrzebę kolejnych spotkań, wskazali zagadnienia ważne dla regionu, którymi chcieliby się zająć.

 

 

* * *

 

 

Wizyta doradcy Prezydenta Republiki Litewskiej

29 listopada 2001 r. doradca Prezydenta Republiki Litewskiej Czesław Okińczyc został przyjęty przez wicemarszałek Senatu RP Jolantę Danielak.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie marszałka z młodzieżą

29 listopada 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z przebywającą w Warszawie pięćdziesięcioosobową grupa młodzieży  III. Gimnazjum w Gdańska. Młodzież interesowała się życiem polityków, ich politycznymi planami.

Marszałek przedstawił gimnazjalistom zadania jakie stoją przed politykiem, jego obowiązki, wyraził opinię na temat relacje między politykiem i wyborcami.

Odpowiadając na pytanie: co marszałek Longin Pastusiak zamierza uczynić dla swojego okręgu wyborczego, czyli Gdańska, marszałek podkreślił, że poseł i senator powinien umiejętnie kojarzyć interes państwa z interesem regionu, z którego został wybrany.

Marszałek wymienił kilka spraw związanych z Gdańskiem, do rozwiązania których się przyczynił. Z inicjatywy marszałka wróciły do Gdańska dzieła sztuki przechowywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Za sprawą marszałka znalazły się pieniądze na budowę 11 sal gimnastycznych w województwie, a także dla dwóch szpitali. Obecnie, marszałek zabiega o rozpoczęcie budowy autostrady północ-południe, której znaczenie dla portu gdańskiego, trudno przecenić. Marszałek poinformował także swoich gości o zaplanowanym na 30 listopada br. Forum Parlamentarzystów Pomorza, które ma zająć się między innymi sprawą budowy biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.

Na zakończenie spotkania marszałek otrzymał raport z obrad sejmiku  młodzieży gdańskich szkół na temat integracji Polski z Unią Europejską.

 

 

* * *

 

 

Wizyta zastępcy ambasadora Japonii

28 listopada 2001 r. zastępca ambasadora Japonii Nobuaki Ito został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Kazimierza Kutza.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora Polski w Norwegii

27 listopada 2001 r. ambasador RP w Norwegii Andrzej Jaroszyński został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora Peru

27 listopada 2001 r. ambasador Republiki Peru w Polsce Martha Toledo Ocampo Urena  została przyjęta przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora Meksyku

27 listopada 2001 r. ambasador Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce Francisco Jose Cruz Gonzales został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora KRL-D

27 listopada 2001 r. ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce Kim Pyong Il  został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Republiki Korei z wizytą u marszałka Senatu

22 listopada 2001 r. ambasador Republiki Korei w Polsce Jung-il Oh został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce  Christopher Hill został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Republiki Francuskiej z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Republiki Francuskiej w Polsce  Benoit d'Aboville został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Republiki Macedonii z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Republiki Macedonii w Polsce Kosta Stoimenovski został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce  Bounténg Vongsay został przyjęty przez wicemarszałek Senatu RP Jolantę Danielak.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Królestwa Niderlandów z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Justus J. De Visser został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Japonii z wizytą u marszałka Senatu

20 listopada 2001 r. ambasador Japonii w Polsce Hideaki Ueda został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych

19 listopada 2001 r. Marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych:  Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej,  Kongresu  Polonii Amerykańskiej,  Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii, Kongresu Polaków w Rosji i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Marszałek Senatu L. Pastusiak zwrócił się do przedstawicieli organizacji polonijnych z apelem o utrzymywanie codziennych kontaktów organizacji polonijnych z Senatem RP.  Przedstawiciele organizacji polonijnych zaprezentowali problemy z jakimi borykają się w krajach, w których mieszkają. Przedstawili również oczekiwania organizacji polonijnych wobec Senatu. "Mamy zaufanie do Senatu i chcemy żeby współpraca między naszymi organizacjami a Izbą Wyższą Polskiego Parlamentu rozwijała się owocnie z korzyścią dla Polski i Polaków mieszkających poza Ojczyzną" -  podkreślali przedstawiciele organizacji polonijnych.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Wspólnoty Polskiej prof. Andrzej Stelmachowski, wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak oraz przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski.

 

 

* * *

 

 

Wizyta dziennikarzy rosyjskich

19 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął grupę dziennikarzy rosyjskich uczestniczących w seminarium pt. "Polska po wyborach parlamentarnych 2001".

W czasie spotkania marszałek przedstawił fundamentalne cele strategiczne w polskiej polityce zagranicznej, jakimi są członkostwo w NATO i integracja z Unią Europejska oraz bardzo dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Zdaniem marszałka, w dziedzinie współpracy z Rosją jest jeszcze sporo do zrobienia. Należy ożywić współpracę gospodarczą, a także regionalną, samorządową, przygraniczną, naukową, kulturalną.

Marszałek podkreślił, że transformacje systemowe, jakie dokonały się od Gdańska po Władywostok, nie są jednoznaczne z wprowadzeniem nowego ładu międzynarodowego w Europie i świecie. Polska chce wnieść swój wkład w tworzenie nowego porządku w Europie.

Marszałek poinformował gości, iż 17 listopada 2001 r. w Sztokholmie, na konferencji przewodniczących parlamentów państw kandydujących do Unii Europejskiej, rok 2004 wymieniany był jako realna data poszerzenia Unii. Oznacza to, że Polska ma szansę wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku.

Marszałek podkreślił, że Polska ze swego położenia w Europie musi uczynić wielki atut. Ale korzyści z tranzytowego położenia będziemy mogli czerpać dopiero po modernizacji infrastruktury  i pozbyciu się uprzedzeń wobec wielkich sąsiadów.

Dziennikarze rosyjscy pytali marszałka o różnice między Senatem obecnej i poprzedniej kadencji, o oczekiwania związane z zapowiadaną wizytą prezydenta Putina w Polsce, prognozy dotyczące negocjacji Polski z UE oraz współpracy polsko-rosyjskiej.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Chorwacji z wizytą u marszałka Senatu

19 listopada 2001 r. wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak przyjęła ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce Zdenka Karakasa.

 

 

* * *

 

 

Konferencja Przewodniczących Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej w Sztokholmie

17 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak i marszałek Sejmu RP Marek Borowski wzięli udział w zorganizowanej w Sztokholmie Konferencji Przewodniczących Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej, na którą po raz pierwszy zaproszeni zostali także przewodniczący parlamentów państw kandydujących do UE. Tematem obrad była "Rola parlamentów narodowych w okresie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej"

Marszałek Senatu Longin Pastusiak w swym wystąpieniu podczas konferencji stwierdził, iż "określenie roli parlamentu narodowego ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla krajów mających realne szanse na członkostwo w UE w 2004 roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że okres negocjacji pokrywa się z okresem transformacji ustrojowej. Rozwiązanie wynikających stąd problemów wymaga wzmożonej pracy i nie budzącej wątpliwości legitymacji demokratycznej. Parlament musi również zadbać o właściwy odbiór społeczny wyników negocjacji. Negocjacje to sztuka kompromisów, trzeba więc konsultacji społecznych i wyjaśniania racji tych czy innych ustępstw, które przybliżają nas do osiągnięcia głównego celu - członkostwa w UE. Niepodważalna rola parlamentu jest też przeciwwagą dla przeciwników integracji, którzy twierdzą, że wstąpienie do Unii oznaczać będzie utratę suwerenności. Parlamentarna legitymacja dla procesu negocjacyjnego skutecznie takie wątpliwości rozwiewa."

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że "od początku restytucji Senatu RP w 1989 r. problematyką integracji europejskiej zajmowały się bądź oddzielne komisje, bądź włączano ją do prac Komisji Spraw Zagranicznych. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, która działała w ubiegłej kadencji, podjęła istotne dla dalszego toku prac w obszarze integracji europejskiej uchwały: 31 marca 2000 r. podjęła uchwałę w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaś 5 lipca 2001 r. uchwałę w sprawie roli parlamentów narodowych w architekturze europejskiej. W ubiegłej kadencji Senatu powołano także do życia Nadzwyczajną Komisję Legislacji Europejskiej, która miała za zadanie przyspieszenie prac dostosowujących ustawodawstwo polskie do unijnego".

"Senat RP - stwierdził marszałek -aktywnie wspiera proces negocjacji z Unią Europejską, zarówno poprzez działania zewnętrzne, jak też poprzez stworzenie takich struktur organizacyjnych w Parlamencie, które umożliwią jego efektywny udział w procesie podejmowania decyzji w sprawach unijnych. Panuje w tym względzie wśród senatorów niemal pełna jednomyślność. Ponad 90% senatorów obecnej kadencji należy do ugrupowań, dla których wejście Polski do Unii Europejskiej jest zadaniem o strategicznym znaczeniu. Będziemy oczywiście wsłuchiwać się w głosy przeciwne, aby tym lepiej przygotować grunt dla społecznej akceptacji tego procesu i wypracowania konstruktywnego dialogu. Niezwykle ważne jest także określenie obowiązku i zakresu informowania przez rząd parlamentu o sprawach integracyjnych oraz wypracowanie praktyki współpracy między rządem a parlamentem w tym obszarze.".

"Ważną sprawą jest również - podkreślił marszałek Longin Pastusiak - przyjrzenie się już w chwili obecnej, jakie relacje panować będą pomiędzy przyszłymi deputowanymi do Parlamentu Europejskiego a parlamentem narodowym. Jest to sprawa niezwykle istotna w obliczu dyskutowanej szeroko konieczności zwiększenia legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej. Myślę, że odpowiedzią na deficyt takiej legitymacji w łonie UE będzie umacnianie parlamentów narodowych, co przełoży się na zwiększanie roli Parlamentu Europejskiego".

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił też wyzwania stojące przed polskim Senatem i senatorami. Większościowa ordynacja wyborcza do Senatu sprawia, że senatorowie są ściślej związani ze swoim regionem i ze swoimi wyborcami. "Powszechnie wiadomo - powiedział marszałek - jak bardzo istotne jest włączenie regionów w proces decyzyjny podczas negocjacji akcesyjnych, ponieważ to właśnie na szczeblu lokalnym i regionalnym kształtuje się nastawienie do Unii Europejskiej. I w tym właśnie widzimy miejsce dla wzmożonej działalności Senatu. Poprzez organizowanie seminariów, spotkań z ekspertami, a także działalność edukacyjną związaną z integracją europejską zadaniem Senatorów powinno być propagowanie idei zjednoczonej Europy w swoich regionach, wśród swoich wyborców. Senat jako jeden z najbardziej wiarygodnych organów państwa musi aktywnie włączyć się w kampanię przed referendum, które odbędzie się w Polsce przed przystąpieniem do UE. Od sukcesu tego referendum zależy bowiem przeszłość Polski we wspólnej Europie".

W czasie debaty marszałek Senatu RP apelował, by również w przyszłości przewodniczący parlamentów krajów kandydackich byli zapraszani na podobne konferencje unijne. Przewodniczący polskiego parlamentu zwrócili się  także uwagę na potrzebę przyspieszenia ratyfikacji układu Polski  i innych państw z UE przez parlamenty państw członkowskich.

Marszałek Longin Pastusiak zaprosił do złożenia wizyty w Polsce m.in. przewodniczących Senatów Belgii i Holandii. Zdaniem marszałka, ważne jest, by nim wkroczymy w okres ratyfikacji, istniał w państwach unijnych sprzyjający i przyjazny dla nas klimat.

Materiały z konferencji w wersji pdf

 

 

* * *

 

 

Ambasador Chin z wizytą u marszałka Senatu

15 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Zhou Xiaopeia.

 

 

* * *

 

 

Marszałek Senatu przyjął delegację Amerykańskiej Rady Młodych Liderów Politycznych

14 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął delegację Amerykańskiej Rady Młodych Liderów Politycznych (ACYPL), przebywającą w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia "Szkoła Liderów". W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Andrzej Wielowieyski, Bernard Drzęźla i Zygmunt Cybulski.

ACYPL jest organizacją edukacyjną, mającą na celu pogłębianie wiedzy z zakresu polityki zagranicznej młodych polityków amerykańskich oraz ich partnerów na całym świecie. W czasie zagranicznych wyjazdów studyjnych delegaci zapoznają się z polityczną rzeczywistością w odwiedzanych krajach. Spotykają się z przedstawicielami rządów, parlamentów, samorządów, związków zawodowych, przedsiębiorców. Nawiązują kontakty, które w przyszłości mają owocować rozwojem współpracy między państwami.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił gościom zasady funkcjonowania dwuizbowego parlamentu w naszym kraju, kompetencje i strukturę Senatu, podkreślił rekordową reprezentację kobiet w Senacie V kadencji.

Wiele uwagi marszałek poświęcił polityce zagranicznej Polski. Omówił cele strategiczne tej polityki, jakimi są współpraca w ramach NATO, dobra współpraca z sąsiednimi państwami, z którymi zawarliśmy stosowne umowy, oraz integracja z Unią Europejską. Marszałek podkreślił też potrzebę tworzenia nowego porządku międzynarodowego, do którego powinniśmy dojść drogą ewolucji. Polska, jak stwierdził marszałek,  jest przykładem kraju stabilnego, nasze wejście do UE pomoże zbudować bardziej stabilną i bezpieczną Europę.

Młodzi amerykańscy politycy pytali senatorów o opinię na temat relacji między Europą a USA, Unią Europejską a NATO, polityki zagranicznej prezydenta Busha, a także możliwości zachęcenia kobiet do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Poruszono też kwestie dotyczące sytuacji gospodarczej naszego kraju i bezrobocia.

 

 

* * *

 

 

Ambasador Rumunii z wizytą u marszałka Senatu

14 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ambasadora Rumunii w Polsce Ireny Comaroschy.

 

 

* * *

 

 

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej z wizytą u marszałka Senatu

14 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej Hannę Suchocką.

 

 

* * *

 

 

Konferencja "Przyszłość Gospodarcza Ziem Nadmorskich"

13 listopada 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przebywał w Trójmieście.

 W Sopocie marszałek uczestniczył w konferencji na temat: "Przyszłość Gospodarcza Ziem Nadmorskich" zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia Związku Miast i Gmin Morskich skupiającego 30 gmin. W wystąpieniu skierowanym do uczestników konferencji marszałek Longin Pastusiak podkreślił rolę Senatu w kreowaniu ustawodawstwa związanego z problematyką morską. Zapewnił też, że Senat V kadencji będzie często się włączał w przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi nadmorskiego regionu.

 

 

* * *

 

 

Bałtyckie Forum Gospodarcze

13 listopada 2001 r., w Gdańsku marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w "Bałtyckim Forum Gospodarczym" zorganizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Tematem przewodnim tego spotkania był rozwój ekonomiczny Regionu Morza Bałtyckiego, uznanego przez ekspertów za region, który może być jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

W wystąpieniu, na sesji podsumowującej Forum, marszałek Longin Pastusiak powiedział m. in.: "Wiele się mówi o wyzwaniach dla Polski. Wyzwanie w gruncie rzeczy oznacza konieczność sprostania nowym problemom, i oznacza konieczność sprostania zmieniającej się konkurencyjności i zmieniającemu się zawsze dynamicznemu układowi sił w regionie czy w świecie. Jeżeli kraj nie jest w stanie sprostać wyzwaniom wówczas wyzwania przeradzają się w zagrożenia. Polska nie jest wolna od wyzwań ani od zagrożeń regionalnych i globalnych".

"Dziś bezpieczeństwo nabiera innego nie tylko charakterystycznego, tradycyjnego wymiaru militarnego i zabezpieczenia przed agresją z zewnątrz. Dziś nowoczesne państwa budują swoje bezpieczeństwo nie tylko przez tradycyjne wchodzenie w pakty wojskowe i sojusze, ale również przez rozbudowę dialogu politycznego, ekonomicznego, współpracy gospodarczej, a także przez wchodzenie do struktur integracyjnych. Dobrym przykładem takiego dialogu jest współpraca regionalna w basenie Morza Bałtyckiego" - powiedział marszałek.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z dziennikarzami

13 listopada 2001 r., w Sopocie  marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z redaktorami naczelnymi prasy, radia i telewizji z regionu gdańskiego.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

13 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się w Gdańsku z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Marcinem Plińskim oraz członkami Senatu uczelni.  Najważniejszą kwestią poruszoną w rozmowie były problemy inwestycyjne: budowa obiektów dla Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz budowa miasteczka akademickiego z biblioteką uniwersytecką.

 

 

* * *

 

 

List kondolencyjny do wiceprezydenta USA Richarda B. Cheneya

W związku z katastrofą samolotową, która wydarzyła się w poniedziałek w Nowym Jorku, marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przesłał 13 listopada 2001 r. kondolencje wiceprezydentowi USA, przewodniczącemu Senatu USA Richardowi B. Cheneyowi.

Oto ich treść:

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Kolego,

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wyrazić nasze poruszenie i najgłębsze uczucie smutku z powodu ostatniej katastrofy lotniczej w Nowym Jorku. Wszyscy jednoczymy się w tych dniach z mieszkańcami Nowego Jorku i całym Narodem Amerykańskim. Ufam, że wspierając się nawzajem przezwyciężymy ciężkie chwile i doczekamy się lepszego jutra.

Chciałbym zapewnić Pana, Panie Prezydencie, że wszyscy Polacy łączą się z Waszym bólem i życzą Wam odwagi i wiary.

Proszę przyjąć wyrazy mego najwyższego szacunku.

 

Longin Pastusiak, Marszałek Senatu RP

 

 

* * *

 

 

Wizyta delegacji Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy

12 listopada 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak  przyjął delegację Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy.

Goście przedstawili marszałkowi historię klubu oraz zakres i cel jego działania. Jak powiedzieli, ideą Klubu jest zbliżenie Polski i Litwy, przełamywanie stereotypów na temat stosunków polsko-litewskich. Współpraca polskiego Klubu z Litwinami i Polakami na Litwie ma charakter interdyscyplinarny - dotyczy kultury, nauki, a także rolnictwa, ekologii. Przedstawiciele Klubu poinformowali o rozszerzaniu swojej działalności również na inne kraje Europy Wschodniej: Ukrainę, Łotwę, Estonię.

Przewodniczący Leon Brodowski zwrócił się o poparcie działalności Klubu przez Senat RP oraz o umożliwienie współpracy z senacka Komisją Emigracji i Polaków za Granicą.

 

 

* * *

 

 

IV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

12 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w otwarciu odbywającego się w Warszawie IV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Uczestnicy zjazdu będą debatować nad tym, jak najszybciej wypłacić świadczenia Polakom poszkodowanym przez III Rzeszę, będącym w podeszłym wieku.

Marszałek Longin Pastusiak w wystąpieniu podkreślił, że sprawa, której poświecony jest zjazd, dotyczy nie tylko poszkodowanych, ale całego społeczeństwa. "Wypłaty następują z opóźnieniem - przeszło pół wieku po zakończeniu II wojny światowej. Nie można nie przypomnieć z żalem, że był to wynik również dyskryminacji ofiar żyjących w Polsce w porównaniu z ofiarami po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Jest to tym bardziej bolesne, że Polska ma najwięcej żyjących jeszcze ofiar pracy niewolniczej i przymusowej. Polacy znaleźli się - po Żydach i Romach, skazanych na całkowitą zagładę - na trzecim miejscu na liście prześladowań hitlerowskich" - powiedział marszałek.

Marszałek Longin Pastusiak przyłączył się do opinii stowarzyszeń poszkodowanych przez III Rzeszę, że wypłacane obecnie kwoty to jedynie świadczenia, a nie odszkodowania. Zdaniem marszałka, odszkodowania musiałyby być nieporównanie większe. Najważniejsze jest jednak to - podkreślił marszałek - że "po 55 latach mamy do czynienia ze skromnym, niewspółmiernym, nieporównywalnym z ogromem ludzkich cierpień aktem wyrównywania krzywd. Przyszłość jest ważniejsza od  przeszłości i dlatego nawet najbardziej uzasadnione oskarżenia dotyczące okresu hitleryzmu, jak również surowa krytyka bierności Niemiec, przez ponad pół wieku, w kwestii odszkodowań, nie powinny zakłócać ani stawiać pod znakiem zapytania procesu stałego zacieśniania współpracy polsko-niemieckiej, wspólnego poszukiwania przez Polskę i Niemcy naszego miejsca we wspólnocie europejskiej oraz związanego z tym nieuchronnie otwierania granicy polsko-niemieckiej na wszelkie formy więzi i współpracy. Nie wolno zapominać, że to Niemcy znaleźli w sobie tyle siły, by wziąć na siebie odpowiedzialność za przestępstwa III Rzeszy i budować stosunki z Polską na nowych podstawach. Nie bez satysfakcji przypominam, że właśnie niemiecka socjaldemokracja, poczynając od kanclerza Willy Brandta, wniosła do tego dzieła największy wkład i że to za obecnych rządów SPD finalizowana jest sprawa świadczeń dla poszkodowanych przez III Rzeszę".

Marszałek przekazał uczestnikom zjazdu wyrazy szacunku oraz podziękowanie za aktywność.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora RP w Chinach

12 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej Ksawerego Burskiego.

 

 

* * *

 

 

Wizyta ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie

12 listopada 2001 r. wizytę z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej złożył ambasador RP w Bośni i Hercegowinie Jerzy Hensel.

 

 

* * *

 

 

Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Marka Mazurkiewicza

9 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w uroczystościach związanych z jubileuszem 70-lecia urodzin profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Marka Mazurkiewicza. Marszałek podkreślił zasługi profesora w tworzeniu konstytucji, pracach na rzecz integracji europejskiej, odpowiedzialności legislacyjnej i finansów publicznych. Profesor Marek Mazurkiewicz był posłem I i II kadencji Sejmu RP.

 

 

* * *

 

 

Wizyta we Wrocławiu

9 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przebywał we Wrocławiu gdzie spotkał się z Wojewodą Dolnośląskim Ryszardem Nawratem oraz wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Arturem Zielińskim. W czasie spotkań, w których uczestniczyli również senatorowie: Maria Berny, Bogusław Litwiniec i Marian Noga omawiano kwestie związane z rozwojem regionu dolnośląskiego.

 

 

* * *

 

 

Otwarcie Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Światowej Fundacji "Zdrowie-Rozum-Serce".

9 listopada 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w otwarciu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Światowej Fundacji "Zdrowie-Rozum-Serce". Profesor Longin Pastusiak - wiceprzewodniczący Honorowej Rady Fundacji wręczył nominację do Honorowej Rady Polskiego Oddziału Fundacji prof. Marianowi Nodze, rektorowi Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senatorowi RP.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

9 listopada 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Friedrichem Petrachem. Rozmawiano o sprawach mniejszości narodowych w Polsce.

 

 

* * *

 

 

Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

9 listopada 2001r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego Romualdem Gellesem. Omawiano sprawy związane z 300-lecie uczelni oraz budową biblioteki uniwersyteckiej.

 

 

* * *

 

 

Konferencji Europa-Forum 2001 "Nowe granice Europy"

8 listopada 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak  uczestniczył w odbywającej się w Warszawie pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego międzynarodowej konferencji Europa-Forum 2001 "Nowe granice Europy", poświeconej rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód. Na spotkanie do Warszawy przybyli m.in.: komisarz ds. rozszerzenia Unii Guenter Verheugen, przewodniczący Komisji Zagranicznej Parlamentu Europejskiego Elmar Brok.

 

 

* * *

 

 

Ambasador RP w Uzbekistanie złożył wizytę marszałkowi Senatu RP

8 listopada 2001 r. wizytę złożył Ambasador RP w Republice Uzbekistanu pan Zenon Kuchciak.

 

 

* * *

 

 

Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Hiszpanii w Senacie RP

7 listopada 2001 r. wizytę w Senacie RP złożyła przewodnicząca Kongresu Deputowanych Królestwa Hiszpanii Luisa Fernanda Rudi Ubeda wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek  Longin Pastusiak.

Marszałek podkreślił, że Polskę i Hiszpanię łączą nie tylko historia, ale i interesy. Dziś nasze kraje są sojusznikami w NATO, a liczymy, że w niedalekiej przyszłości będziemy współpracować w Unii Europejskiej, do której Polska aspiruje i liczy na poparcie Hiszpanii w procesie integracyjnym.

Luisa Rudi Ubeda potwierdziła, iż nasze kraje to sojusznicy. Podkreśliła, że o dobrych wzajemnych stosunkach świadczą najlepiej złożone w Polsce ostatnim czasie wizyty najwyższych dostojników Hiszpanii: pary królewskiej, premiera, przewodniczącej Senatu.

 Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Królestwa Hiszpanii zaproponowała zdynamizowanie współpracy polskich i hiszpańskich parlamentarzystów. Jej zdaniem, wzrasta kontrola parlamentów nad decyzjami rządów, zwiększa się znaczenie instytucji przedstawicielskich w polityce. Hiszpańscy parlamentarzyści są gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami zarówno z okresu ubiegania się Hiszpanii o przynależność do UE, jak i czasu, gdy została już jej członkiem.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono roli parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej. Podkreślono, iż są one strażnikami demokracji i powinny zmniejszać odczuwalny "deficyt" demokracji w instytucjach europejskich. Rozmówcy wymienili też poglądy na temat potrzeby i ewentualnego sposobu tworzenia drugiej izby w Parlamencie Europejskim.

Marszałek  Senatu Longin Pastusiak przedstawił gościom z Hiszpanii cele strategiczne  polityki zagranicznej naszego państwa. Jak stwierdził, dwa pierwsze zadania, które Polska sobie postawiła, już osiągnęliśmy. Jesteśmy członkiem NATO i ze wszystkimi sąsiadami zawarliśmy umowy o dobrosąsiedzkich stosunkach oraz współpracy. Przed nami trzeci cel - integracja z Unią Europejską. Marszałek zapewnił, że Polska dąży do harmonizacji swojego prawa z prawem europejskim, a nowy rząd jest gotów do większej elastyczności w negocjacjach. Marszałek wyraził nadzieję, że na podobną elastyczność zdobędą się także nasi negocjacyjni partnerzy, zwłaszcza w czasie prezydencji Hiszpanii w UE, rozpoczynającej się w styczniu 2002 roku.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za zapewnienie o gotowości Hiszpanii poparcia poszerzenia Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Luisa Rudi Ubeda potwierdziła, że przyjęcie kolejnych państw do UE jest nie tylko potrzebne, ale nieuniknione. Jednocześnie podkreśliła, że dla Hiszpanii proces dostosowawczy wcale nie był łatwy, zwłaszcza w takiej dziedzinie, jak rolnictwo, ale dziś nie ma wątpliwości, że przed laty warto było podjąć ten wysiłek.

 

 

* * *

 

 

Ambasador RP w Syrii  złożył wizytę marszałkowi Senatu RP

7 listopada 2001 r. wizytę z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej złożył Ambasador RP w Syryjskiej Republice Arabskiej pan Jacek Chodorowicz.

 

 

* * *

 

Ambasador RP w Federacyjnej Republice Jugosławii u marszałka Senatu

7 listopada 2001 r. wizytę z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej złożył Ambasador RP w Federacyjnej Republice Jugosławii pan Tadeusz Diem.

 

 

* * *

 

 

Przedstawiciele Polskiego Klubu Biznesu u marszałka Longina Pastusiaka

31 października 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przyjął przedstawicieli Polskiego Klubu Biznesu z prezesem Ryszardem Konwerskim.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału 17-milionowej Polonii w celu ożywienia gospodarczego kraju, a szczególnie wspierania rozwoju małych i średnich firm.

W rozmowie podkreślano, że Polski Klub Biznesu jest od wielu lat inicjatorem powstawania za granicą klubów gospodarczych, np. Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Gospodarczego czy Polsko-Szwedzkiego Klubu Gospodarczego. Organizacje te przyczyniają się do inicjowania i rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Zdaniem przedsiębiorców, istnieje potrzeba zakładania takich organizacji gospodarczych na Wschodzie. Takie działania podjęto już na Litwie, Ukrainie i w Rosji.

Goście przedstawili marszałkowi propozycję współpracy Polskiego Klubu Biznesu z komisjami senackimi, które mogłyby wykorzystać zdobyte przez przedsiębiorców doświadczenia w kontaktach gospodarczych Polski z Zachodem. Zadeklarowali także kontynuowanie pomocy Polakom z Kazachstanu.

 

 

* * *

 

 

Ambasador RP w Indiach z wizytą u marszałka Senatu

31 października 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął nowo mianowanego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach Krzysztofa Majkę.

 

 

* * *

 

 

Wizyta prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

31 października 2001 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzejem Stelmachowskim.

Rozmowa dotyczyła działalności i zadań realizowanych przez stowarzyszenie na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu.

Prof. A. Stelmachowski przedstawił najważniejsze cele i zamierzenia  "Wspólnoty". Wyraził przekonanie, że Senat nadal sprawować będzie patronat nad Polonią i Polakami za Granicą.

Marszałek L. Pastusiak zapewnił, że dołoży starań, aby gospodarowanie środkami przeznaczonymi w budżecie Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią było racjonalne i zgodne z celami polityki naszego kraju wobec polskich środowisk za granicą.