Posiedzenie Komitetu Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

W Senacie w dniach 20-21 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski.

W swym wystąpieniu marszałek Senatu Longin Pastusiak powiedział m.in., że Inicjatywa Środkowoeuropejska jako najstarsze i najliczniejsze ugrupowanie regionalne umożliwiło przezwyciężenie dwubiegunowego podziału naszego regionu.

"Dzisiejsza Europa Środkowa jest już zupełnie innym regionem niż przed czternastoma laty. Nasze państwa włączyły się w proces integracji europejskiej i nadały mu nową dynamikę, dzięki czemu Europa ma szansę przekształcić się w kontynent jedności i solidarności. Dużą rolę w tym odgrywają i powinny odgrywać struktury regionalne.

Współpraca regionalna to nie tylko realizacja konkretnych projektów w dziedzinie gospodarki, infrastruktury czy ekologii. To także szansa poznania i przyjęcia wartości leżących u podstaw współpracy europejskiej. Chodzi tu przede wszystkim o takie zjawiska jak pluralizm polityczny i niereglamentowane funkcjonowanie opozycji politycznej, wolność mediów, niezawisłość sądów, poszanowanie praw ludzkich i obywatelskich, praw mniejszości. Ich respektowanie decyduje nie tylko o przynależności do określonych organizacji - Unii Europejskiej, Rady Europy czy ugrupowań regionalnych - ale szerzej - do rodziny narodów demokratycznych. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że także Inicjatywa Środkowoeuropejska działa aktywnie na rzecz wprowadzenia i realizacji tych wartości, choćby poprzez funkcjonowanie właściwych grup roboczych czy kontakty z Radą Europy. Tę działalność powinniśmy prowadzić i utrwalać we wszystkich państwach członkowskich.

Ugrupowania regionalne pełnią doniosłą rolę również w działaniach prowadzonych na rzecz integracji. Udział w nich stanowi dobrą szkołę współpracy wielostronnej, opartej na równoprawnych i sprawiedliwych zasadach. Polska przywiązuje dużą wagę do kontaktów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej z Unią Europejską i jej Komisją, widząc w nich pożyteczne uzupełnienie naszych stosunków dwustronnych.

O naszych wysiłkach zmierzających do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej można mówić z wielu punktów widzenia - z perspektywy politycznej, gospodarczej, technologicznej, z perspektywy negocjacyjnej oraz z punktu widzenia procesów dostosowywania prawa wewnętrznego do ustawodawstwa unijnego, w której to dziedzinie polski parlament aktywnie i konsekwentnie uczestniczy.

Celem naszych działań było i jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, umożliwiającego aktywny udział w międzynarodowej współpracy gospodarczej i politycznej. Uznaliśmy, że realizację aspiracji najpełniej zapewnić może integracja Polski z Unią Europejską. Podobne cele i priorytety definiują również nasi przyjaciele z Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Dwa spośród krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej są już w Unii od dawna i są jej ważnymi członkami. Pięć spośród krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej zakończyło już swoje rokowania i obecnie otwarta jest przed nimi perspektywa przyjęcia do Unii w 2004 r. Zgodnie z zapowiedziami, Unia nie zamknie również drzwi przed kolejnymi kandydatami do członkostwa. Jestem przekonany, że współpraca w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, współpraca transgraniczna i aktywny udział we współpracy regionalnej, nie tylko nie stracą swojej aktualności i znaczenia w wyniku rozszerzania Unii, ale zyskają tym samym dodatkowy impuls.

W tym kontekście nowy wymiar zyskuje również współpraca między naszymi parlamentami, a właśnie parlamentom przypadnie decydująca rola w procesie dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej. Wiem, że w trakcie dzisiejszej sesji będziecie Państwo debatowali nad zmianą regulaminu Wymiaru Parlamentarnego tak, by dostosować jego strukturę do aktualnych potrzeb. Mam nadzieję, że forma działania, jaką wypracujecie pozwoli Wymiarowi Parlamentarnemu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej stać się ważnym ogniwem wzbogacającym działania pozostałych dwóch wymiarów: rządowego i gospodarczego.

W tym roku mija 14 lat od kiedy, w Budapeszcie, przedstawiciele Austrii, Jugosławii, Węgier i Włoch utworzyli Quadragonale, poprzednika dzisiejszej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, a 12 lat od pierwszego spotkania parlamentarzystów krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Tak długi czas działania to okazja nie tylko do refleksji nad podjętymi zadaniami, osiągniętymi sukcesami i niepowodzeniami. Powinniśmy również zastanowić się nad rolą i celami Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w zmieniającej się sytuacji w Europie Środkowej i znaczenia tego regionu dla polityki europejskiej. Jak lepiej wykorzystać fakt różnorodności członkostwa w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej? Jak lepiej spożytkować położenie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej miedzy trzema morzami? To tylko dwa przykłady pytań, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź." - podkreślił marszałek.

Jestem przekonany - powiedział L. Pastusiak - że rozpoczynająca się sesja Komitetu Parlamentarnego, stanowić będzie znakomite forum prezentacji problemów, które mają do pokonania nasze kraje i otworzy nowe możliwości ich wspólnego rozwiązywania.

Tematem obrad Komitetu Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej były samorządy lokalne i współpraca transgraniczna oraz Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego IŚE.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowacji

18 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji Pavol Hrusovsky wraz z delegacją.

Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Jolanta Danielak i przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej senator Władysław Bułka.

Pavol Hrusovsky wysoko ocenił współpracę naszych państw, wyraził chęć korzystania z polskich doświadczeń, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak reforma ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, służby zdrowia. Przewodniczący Rady Narodowej przedstawił sytuację polityczną w swoim kraju, podkreślił potrzebę kształtowania nowej kultury politycznej, której zasadniczym celem jest rozwiązywanie ważnych problemów państwa przez koalicje rządzącą wspólnie z opozycją polityczną. Zdaniem Pavola Hrusovskiego, słowacka opozycja jest krytyczna, ale i konstruktywna.

Przewodniczący Rady Narodowej przedstawił też cele polityki zagranicznej Słowacji. Podkreślił, że jego kraj spełnił wszystkie warunki, by stać się członkiem NATO, i wyraził nadzieję, iż Polska poprze wejście Słowacji do sojuszu Północnoatlantyckiego.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że Polska, która wcześniej została zaproszona do sojuszu, od dawna jest ambasadorem Słowacji w jej staraniach o przyjęcie do NATO. Marszałek zapewnił, że polski parlament będzie jednym z pierwszych, który ratyfikuje traktat o rozszerzeniu NATO i przyjęciu Słowacji w poczet państw członkowskich.

Marszałek Longin Pastusiak stwierdził, że w polityce zagranicznej Polska i Słowacja mają te same cele strategiczne. Wspólnie będziemy zabiegać o integrację z UE. Marszałek wyraził nadzieję, że nic nie opóźni naszego wejścia do Unii. W ocenie marszałka, czas na proces ratyfikacyjny jest bardzo krótki i trzeba uczynić wszystko, by ze względów proceduralnych nie został on wydłużony.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił program polskich działań mających na celu przekonania państw piętnastki, zwłaszcza ich parlamentów, do poszerzenia Unii. Interesował się planami Słowacji w tej kwestii.

Rozmówcy wymienili też poglądy na temat czekającego oba kraje referendum unijnego, a także opracowywanej w obu krajach ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Rozważali też wpływ konfliktu irackiego na proces rozszerzenia Unii.

Marszałek Longin Pastusiak i przewodniczący Pavol Hrusovsky wyrazili przekonanie, że w maju 2004 roku proces jednoczenia Europy zakończy się dla naszych państw sukcesem.

Delegacja Rady Narodowej Słowacji podczas obecnej wizyty w Polsce zostanie przyjęta przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Leszka Millera, oraz ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.

 

* * *

 

List gratulacyjny Marszałka Senatu

Z okazji wyboru prof. zw. dr hab. Andrzeja B. Legockiego na nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk, marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przesłał Panu Profesorowi list gratulacyjny następującej treści

Z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk przesyłam serdeczne gratulacje i życzenia pomyślnego rozwoju Akademii pod Pana kierownictwem i jej wciąż rosnącego wkładu w naukę polską oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Życzę, aby kolejne lata przyniosły Panu Profesorowi nowe cenne osiągnięcia, a realizowane plany dały satysfakcję i uznanie.

Życzę także wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

 

* * *

 

Listy kondolencyjne do rodzin tragicznie zmarłych policjantów

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak złożył wyrazy serdecznego współczucia rodzinom zmarłych w wyniku odniesionych ran w czasie pełnienia służby policjantów: nadkom. Mariana Szczuckiego i podkom. Dariusza Marciniaka.

 

* * *

 

List kondolencyjny Marszałka Senatu w związku z tragiczną śmiercią premiera Serbii

W związku z tragiczną śmiercią premiera Serbii Zorana Djindjica, marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przekazał Ambasadorowi Serbii i Czarnogóry Zoranowi Novakoviciowi list kondolencyjny następującej treści:

" Wstrząśnięty tragiczna śmiercią premiera Serbii Zorana Djindjica z ogromnym smutkiem i żalem pragnę przekazać w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i moim własnym szczere wyrazy współczucia.

Jest to ogromna strata dla całej europejskiej demokracji. Łączymy się w smutku z obywatelami Serbii oraz z rodziną i najbliższymi.

Zechce Pan przyjąć wyrazy wysokiego szacunku" - napisał L. Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Republiki Litewskiej

7 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Litewskiej Rolandas Paksas wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski.

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polacy przywiązują ogromną wagę do stosunków z Litwą, która jest dla nas partnerem strategicznym. Wysoko ocenił współpracę obu państw na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej.

Marszałek Longin Pastusiak wyraził radość, że Rolandas Paksas w tak krótkim czasie po objęciu prezydentury składa wizytę w Polsce i że jest ona pierwszym krajem w programie wizyt zagranicznych nowego prezydenta Litwy.

Rolandas Paksas zapewnił, że zawsze będzie traktował Polskę jako partnera strategicznego Litwy. Poinformował o spotkaniach, jakie odbył podczas swej jednodniowej wizyty w Polsce, i przeprowadzonych rozmowach. Jak stwierdził, nasze kraje mają te same priorytety w polityce zagranicznej: integrację z UE, współpracę w ramach NATO, dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Podczas spotkań z polskimi politykami głównymi tematami rozmów litewskiego prezydenta były stosunki bilateralne, a także umacnianie więzi euroatlantyckich. Zdaniem Rolandasa Paksasa, Europa i Ameryka wyznają te same wartości, nie ma więc powodu opowiadać się za Europą czy Ameryką. Trzeba natomiast zrobić wszystko, by zbliżyć stanowiska państw europejskich i USA w sprawie konfliktu irackiego.

Marszałek Longin Pastusiak podzielił stanowisko prezydenta Litwy dotyczące potrzeby umacniania stosunków transatlantyckich. Jego zdaniem, w interesie Polski i Litwy są dobre stosunki zarówno ze zjednoczoną Europą, jak i Ameryką i dlatego oba nasze kraje powinny podjąć wszelkie starania, by zapobiec dalszemu pogarszaniu się stosunków euroatlantyckich.

Kolejnym omawianym tematem były sprawy Polaków na Litwie. Marszałek L. Pastusiak poinformował, że Senat sprawuje opiekę nad polską diasporą w świecie i zwrócił się do prezydenta Litwy o pomoc w uregulowaniu kilku spraw dotyczących naszych rodaków na Litwie, zwłaszcza kwestii pisowni polskich nazwisk, ustawy o obywatelstwie, ustawy oświatowej, reprywatyzacji ziemi.

Prezydent Litwy przypomniał, że gdy pełnił funkcje mera Wilna jak i premiera, jego kontakty z Polakami układały się dobrze. Zadeklarował gotowość uregulowania konfliktowych spraw, zwrócił się też o pomoc Litwinom w Polsce w utrzymaniu litewskiego szkolnictwa.

Nawiązując do partnerskich stosunków Polski i Litwy, prezydent Paksas wyraził nadzieję, że Polska będzie pierwszym państwem, które ratyfikuje akt o akcesji Litwy do NATO.

 

* * *

 

Przewodniczący Senatu Kanady z wizytą w Senacie

5 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Senatu Kanady Daniel Hays wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej Polsko-Północnoamerykańskiej senator Bogdan Podgórski.

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Kanada jest państwem bliskim Polakom z wielu względów. Jednym z nich jest to, że w Kanadzie mieszka około 700 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek przypomniał, że Senat RP sprawuje patronat nad polską diasporą w świecie. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, świadectwem dobrych stosunków obu krajów jest też fakt, że Kanada była pierwszym państwem, które ratyfikowało akt o akcesji Polski do NATO.

Przewodniczący Daniel Hays przypomniał kontakty i współpracę senatów Polski i Kanady. Wyraził chęć zacieśnienia tej współpracy oraz rozszerzenia jej na inne sfery współdziałania obu państw. Przewodniczący Senatu Kanady interesował się sytuacją polityczną w Polsce, zwłaszcza w aspekcie zbliżającego się referendum unijnego.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił trzy najważniejsze cele strategiczne w polityce zagranicznej Polski, którymi są: współdziałanie w ramach NATO, integracja z Unią Europejską i utrzymywanie dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Marszałek podkreślił, że wizyta kanadyjskiej delegacji odbywa się w ważnym momencie. Od kilku dni mamy w Polsce nową sytuacje polityczną. Ale, jak stwierdził marszałek, rząd mniejszościowy nie jest w Europie czymś nadzwyczajnym. Przyszłość rządu marszałek ocenia optymistycznie. Jego zdaniem, na stabilność w państwie znaczący wpływ mają również dwie ważne instytucje: Urząd Prezydenta i Senat RP, w którym koalicja rządząca ma zdecydowaną większość.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że 16 kwietnia br. w Atenach podpisany zostanie traktat o poszerzeniu Unii Europejskiej. 8 czerwca br. w Polsce odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia kraju do Unii, a potem czeka nas na proces ratyfikacyjny w krajach piętnastki. Marszałek poinformował gości, że właśnie dziś Senat RP debatuje nad ustawą referendalną i opowie się za jedno- lub dwudniowym referendum.

Marszałek L. Pastusiak wyraził przekonanie, że integracja z UE nie będzie miała wpływu na osłabienie współpracy z takimi państwami, jak Kanada czy USA, ani z sąsiadami ze wschodu.

Kanadyjscy goście wyrazili zainteresowanie rozwijaniem współpracy w sferze ochrony środowiska, zwłaszcza w ramach wyznaczonych traktatem z Kioto.

Senator Raynell Andreychuck zaapelowała o współpracę międzynarodową - Polski i Kanady z Ukrainą.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że Polska jest otwarta nie tylko na współpracę w dziedzinie poprawy stanu naturalnego środowiska, ale również nowych technologii, handlu, inwestycji zagranicznych. Wyraził przekonanie, że kontakty senatów Polski i Kanady przyczynią się do ożywienia współpracy gospodarczej obu państw.

Delegacja Senatu Kanady podczas obecnej wizyty w Polsce spotka się też z prezydentem RP, premierem, ministrem finansów, marszałkiem Sejmu.

 

* * *

 

List gratulacyjny Marszałka Senatu do mistrza świata w skokach narciarskich Adama Małysza

Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak przesłał w sobotę (1 marca 2003 r.) list gratulacyjny Adamowi Małyszowi.

Oto treść listu marszałka Senatu:

"Panie Adamie! Mistrzu!

W Val di Fiemme oddał Pan fantastyczne, fenomenalne skoki, na miarę podwójnego mistrza świata. Wszyscy jesteśmy dumni z Pana dokonań w tej trudnej, wymagającej nie lada odwagi, dyscyplinie sportu. Gratuluję Panu nie tylko pokonania w wielkim stylu całej światowej czołówki skoczków narciarskich, hartu ducha, odporności psychicznej, ale i postawy sportowej godnej mistrza oraz wspaniałomyślności wobec swoich przeciwników.

Zawody we Włoszech były wielkimi dniami Pana i wszystkich Polaków.

Życzę Panu nie tylko zdobycia po raz trzeci Pucharu Świata, ale też olimpijskiego złota. Jest Pan wielkim sportowcem i ufam, że cele te są realne".

 

* * *

 

IV Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europejskich

28 lutego 2003 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w odbywającym się w Madrycie IV spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europejskich. Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 2000 roku. Od tego czasu każdego roku odbywają się spotkania poświęcone konkretnym problemom. Pierwsze dotyczyło roli senatów jako reprezentantów interesów społeczności lokalnych; drugie - ich roli, jako gwarantów wysokiej jakości legislacji; trzecie - roli senatów, jako promotorów rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Tematem obecnego spotkania była "KONTROLA RZĄDÓW PRZEZ IZBY WYŻSZE PARLAMENTÓW W DZIEDZINACH BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI UNII EUROPEJSKIEJ". Gospodarzem madryckiej debaty był przewodniczący Senatu Hiszpanii Juan Jose Lucas.

W swoim wystąpieniu marszałek Senatu RP Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że obecnie w UE przeważają państwa mające parlamenty dwuizbowe. Po poszerzeniu Unii proporcje zostaną zmienione - na 28 krajów dwuizbowy parlament będzie miało tylko 12 państw. Marszałek zauważył też, że istnieje duże zróżnicowanie pozycji pełnionych przez izby wyższe w systemach ustrojowych państw członkowskich i kandydujących. Marszałek wyraził przekonanie, że wewnętrzne rozwiązania ustrojowe nie będą regulowane przez prawo wspólnotowe.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował, że począwszy od 1989 r., Senat RP uczestniczył we wszystkich etapach procesu dochodzenia Polski do Wspólnot Europejskich. W tym też okresie ukształtowały się zasady współpracy Senatu z rządem (w tym działań o charakterze kontrolnym w stosunku do rządu), w zakresie spraw zagranicznych oraz integracji europejskiej.

Kontrola parlamentarna rządu w dziedzinach odnoszących się do relacji ze Wspólnotami Europejskimi do momentu wejścia w życie Układu Europejskiego miała w Polsce charakter kontroli polityki zagranicznej państwa. Po wejściu w życie Układu - w okresie przedakcesyjnym oraz negocjacji akcesyjnych - treść i formy tej kontroli ulegały poszerzaniu. Z jednej strony, została powołana Parlamentarna Komisja Wspólna RP i UE, z drugiej - zostały wprowadzone procedury kontroli parlamentarnej nad procesem dostosowywania polskiego prawa wewnętrznego do prawa europejskiego.

Marszałek omówił udział Senatu RP w pracach Komisji Wspólnej, przedstawił działalność senackiej Komisji Nadzwyczajnej, powołanej w 1992 r. w celu przygotowania projektu stanowiska Senatu w sprawie ratyfikacji Układu oraz powołanej w 2000 r. senackiej Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej, której celem było dostosowanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE. Marszałek przedstawił też efekty współpracy rządu i Senatu RP w czasie obecnej kadencji, a także wkład senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, działalność na rzecz integracji europejskiej.

Marszałek L. Pastusiak dostrzega potrzebę modyfikacji współpracy parlamentu z rządem w związku z wejściem do UE. Uznał za celowe: stworzenie takich struktur organizacyjnych w parlamencie RP, które umożliwią jego efektywny udział w procesie podejmowania decyzji w sprawach unijnych, stworzenie regulacji zobowiązujących rząd do właściwego informowania parlamentu RP o sprawach unijnych, przede wszystkim w związku z jego udziałem w pracach Rady UE, oraz zharmonizowanie programu pracy parlamentu RP z rytmem pracy instytucji legislacyjnych Unii Europejskiej.

 

* * *

 

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Forum Współpracy PGK z Organizacjami Pozarządowymi z Prezesem Rady Ministrów

27 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Forum Współpracy PGK z Organizacjami Pozarządowymi z Prezesem Rady Ministrów Leszkiem Millerem. W spotkaniu udział wzięli: wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak, pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Izabela Jaruga-Nowacka, parlamentarzyści oraz ponad 120 przedstawicielek różnych organizacji kobiecych.

Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet senator Dorota Kempka podkreśliła, że w dalszym ciągu aktualne jest pytanie o działania, jakie należy podejmować, aby zapewnić kobietom odpowiednią reprezentację w ciałach wykonawczych i ustawodawczych.

Premier Leszek Miller przyznał, że przyczyny niedoceniania roli kobiet w społeczeństwie tkwią w stereotypach, z którymi należy walczyć. Integracja z Unią Europejską, perspektywa wejścia do grona państw, w których prawa kobiet są uznawane od lat może przyspieszyć zmiany mentalne w tym zakresie. Premier poruszył sprawę projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Zadeklarował swoje dla tego projektu poparcie.

Premier odniósł się do krytykowanej przez organizacje kobiece decyzji o dołączeniu do traktatu akcesyjnego tzw. deklaracji światopoglądowej. Wyjaśnił, że intencją rządu było, by o sprawach moralnych decydowało suwerennie państwo polskie.

 

* * *

 

Konferencja na temat jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w XXI wieku

25 lutego 2003 r. odbyła się w Senacie, pod patronatem Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka, konferencja na temat jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w XXI wieku.

Konferencję zorganizowały senackie komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego przy udziale resortów: rolnictwa i obrony narodowej.

Głównym celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na dwa pytania: jak dbać o jakość produkowanej żywności i jak ją chronić przed bioterroryzmem.

Marszałek Longin Pastusiak w wystąpieniu otwierającym konferencję nawiązał do negocjacji Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa. Marszałek powiedział, że dla Wspólnoty Europejskiej bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważnym zagadnieniem nie tylko ze względu na troskę o stan zdrowia ludności, ale również z powodów czysto ekonomicznych. "Wspólnota Europejska jest jednym z największych na świecie producentów żywności, a zyski z tego tytułu stanową poważną pozycję w budżetach krajów należących do Unii Europejskiej"- podkreślił marszałek.

L. Pastusiak dodał, że Polsce potrzebna jest realizacja kompleksowego i rozwojowego programu w sektorze rolno-spożywczym, aby można było powiedzieć, że produkcja żywności jest naszą specjalnością. "Niezbędne jest upowszechnianie najlepszych dostępnych technologii produkcji żywności i ochrony środowiska, a także skuteczne działania na rzecz zwiększenia ekonomicznej dostępności żywności dla jak największej części społeczeństwa. Potrzebne jest także monitorowanie jakości żywności, skuteczny aparat kontroli oraz sprawny system wczesnego ostrzegania w dziedzinie np. skażeń żywności, a także zagrożenia bioterroryzmem zarówno żywności, wody i powietrza"- stwierdził marszałek Pastusiak.

Prof. Maciej Gajęcki mówił o żywieniu zwierząt w aspekcie bioterroryzmu, dr Lucjan Szponar o szansach zdrowej polskiej żywności w jednoczącej się Europie a prof. Michał Bartoszcze przedstawił doświadczenia NATO w zakresie ochrony żywności przed zagrożeniami biologicznymi.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Sądu Najwyższego Izraela

25 lutego 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Sądu Najwyższego Izraela Aharon Barak. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli prezes Trybunału Konstytucyjnego RP Marek Safjan oraz ambasador Izraela Shewach Weiss.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił historię polskiego Senatu, jego rolę w procesie legislacyjnym, uprawnienia ustawodawcze. Marszałek omówił też relacje między Sejmem i Senatem oraz przykłady ingerencji Trybunału Konstytucyjnego w proces tworzenia prawa.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono ustawom podstawowym w Polsce i Izraelu. Rozważano też wyższość parlamentów dwuizbowych nad jednoizbowymi.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Riksdagu

13.02.2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Riksdagu (Parlamentu) Królestwa Szwecji Björn von Sydov wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że stosunki między Polską i Szwecją są dobre na wszystkich płaszczyznach. Poziom wymiany handlowej naszych państw jest taki sam jak między Polską i USA. Dobra jest współpraca kulturalna - w Szwecji rozpoczyna się właśnie Rok Polski. 66 procent Szwedów opowiada się za przyjęciem Polski do UE. Marszałek Longin Pastusiak podziękował za poparcie, jakiego Szwecja udziela naszym dążeniom do integracji z UE.

Björn von Sydov wyraził opinię, że dobra współpraca naszych państw będzie również potrzebna w ramach poszerzonej Unii, ponieważ tworzenie koalicji przy rozwiązywaniu konkretnych spraw sprzyja osiąganiu lepszych wyników.

Rozmówcy wiele uwagi poświęcili sprawie przyszłości UE, zwłaszcza jej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie wyrazili pogląd, iż dążeniem Unii powinna być jedność we wszystkich sferach jej działalności.

Kolejnym omawianym zagadnieniem był konflikt iracki. Marszałek przedstawił stanowisko polskiego rządu i opinię naszego społeczeństwa w tej sprawie. Podkreślił, że Polska opowiada się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu, respektowaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa i traktowaniem środków zbrojnych jako ostateczności.

Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia nowego ładu europejskiego i światowego.

 

* * *

 

Spotkanie z władzami Forum Związków Zawodowych

13 lutego 2003 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się z władzami Forum Związków Zawodowych. W trakcie rozmowy omawiano m.in. udział Forum w dialogu społecznym prowadzonym w ramach Komisji Trójstronnej.

 

* * *

 

Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych

Działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego i promocja rządów prawa były głównymi tematami zakończonej 12 lutego 2003 r. w Moskwie międzynarodowej konferencji Parliamentarians for Global Action (Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych) PGA. W konferencji uczestniczył marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak.

Celem konferencji było przekonanie państw WNP do podpisania lub ratyfikacji statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dotychczas bowiem jedynym członkiem WNP, który podpisał i ratyfikował statut MTK jest Tadżykistan. Obecni na konferencji przedstawiciele państw WNP w uchwalonej rezolucji zobowiązali się podjęcia kroków w tej sprawie w swoich narodowych parlamentach. Dotyczy to Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu.

Statut MTK dotychczas podpisało 139 państw, a ratyfikowało go - 87 krajów.

W trakcie pobytu w Moskwie marszałek Longin Pastusiak spotkał się z przewodniczącym Rady Federacji Rosji Sergiejem Mironowem. Tematem rozmowy była współpraca między Senatem RP a Radą Federacji Rosji. Marszałek L. Pastusiak zachęcał stronę rosyjską do przyjęcia tzw wariantu ukraińskiego tj. nie wprowadzania od 1 lipca br. przez stronę rosyjską wiz dla obywateli polskich udających się do Rosji. Podniósł też potrzebę uznania przez władze rosyjskie polskiej grupy etnicznej za grupę represjonowaną, a także sprawę odzyskania Domu Polskiego w Moskwie przejętego przez władze rosyjskie w 1937 r. Dom ten był wzniesiony całkowicie ze składek Polaków.

Przedmiotem rozmowy była również propozycja marszałka Pastusiaka zorganizowania w Gdańsku wystawy gdańskich dzieł sztuki, które w wyniku II wojny światowej znalazły się w rosyjskich muzeach.

 

* * *

 

Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec z wizytą w Senacie

5 lutego 2003 r. minister pełnomocny ambasady Republiki Federalnej Niemiec Julius Bobinger został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

List Marszałka Senatu do ambasadora Izraela w Polsce

Marszałek Senatu, prof. Longin Pastusiak przesłał na ręce ambasadora Izraela w Polsce Shevaha Weissa list, w którym w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i swoim własnym przekazał wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu tragicznej katastrofy promu kosmicznego Columbia, w której zginął Ilan RAMON, pierwszy izraelski kosmonauta, doświadczony pilot, uczestnik wielu operacji izraelskiego lotnictwa.

"Jest to ogromna strata nie tylko dla narodu izraelskiego, ale także dla całej społeczności międzynarodowej.

Miejmy nadzieję, że śmierć Ilana Ramona nie pójdzie na marne i że znajdzie On w Izraelu godnych następców w badaniach kosmosu.

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wraz z wyrazami współczucia, wyrazy mego wysokiego szacunku." - napisał marszałek L. Pastusiak.

 

* * *

 

List Marszałka Senatu do wiceprezydenta USA i przewodniczącego Senatu Richarda Cheney'a

W związku z katastrofą amerykańskiego promu Columbia i śmiercią siedmiu kosmonautów marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak przesłał na ręce wiceprezydenta USA i przewodniczącego Senatu Richarda Cheney'a list z wyrazami żalu i współczucia.

"W imieniu Senatu RP i swoim własnym przekazuję na pana ręce wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu katastrofy promu Columbia i śmierci wszystkich członków załogi. Jest to tragedia nie tylko dla narodu amerykańskiego, ale i dla całej społeczności międzynarodowej" - napisał marszałek Pastusiak.

 

* * *

 

Spotkanie z przedstawicielami OPIC

30 stycznia 2003 r. marszałek Senatu, prof. Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami OPIC ( Overseas Private Investment Corporation ) i władz "Synergii sp. z o.o. z Gdańska. Tematem spotkania, w którym uczestniczyli m.in. Lynn Tabernacki z OPIC oraz Janusz Lipiński - prezes zarządu Synergii 99, był projekt rozwoju Młodego Miasta w Gdańsku.

 

* * *

 

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

W czasie sesji styczniowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy senator Jerzy Smorawiński został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji ZPRE.

 

* * *

 

Specjalny Przedstawiciel Rządu Rumunii ds. Integracji, Współpracy i Trwałego Rozwoju z wizytą w Senacie

22 stycznia 2003 r. specjalny przedstawiciel Rządu Rumunii ds. Integracji, Współpracy i Trwałego Rozwoju Jego Wysokość Książe Radu de Hohenzollern-Veringen został przyjęty przez wicemarszałka Kazimierza Kutza

 

* * *

 

Konsul Generalny RP z wizytą w Senacie

22 stycznia 2003 r. konsul generalny RP w Nowym Jorku Agnieszka Magdziak Miszewska została przyjęta przez wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Ambasador Państwa Kuwejtu z wizytą w Senacie

22 stycznia 2003 r. ambasador Państwa Kuwejtu Jamal Mohammed Iss Al.-Ghunaim został przyjęty przez wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Angoli z wizytą w Senacie

16 stycznia 2003 r. ambasador RP w Republice Angoli Eugeniusz Rzewuski został przyjęty przez wicemarszałka Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Ambasador RP w Australii i Nowej Zelandii z wizytą w Senacie

16 stycznia 2003 r. ambasador RP w Australii i Nowej Zelandii Jerzy Więcław został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej z wizytą w Senacie

10 stycznia 2003 r. ambasador Konfederacji Szwajcarskiej Andre von Graffenried został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Cypru z wizytą w Senacie

10 stycznia 2003 r. ambasador Republiki Cypru Nafsika Chr. Krousti została przyjęta przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Australii z wizytą w Senacie

10 stycznia 2003 r. ambasador Australii Patric Lawless został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

List gratulacyjny do prezydenta Litwy

8 stycznia 2002 r. marszałek Senatu RP przesłał na ręce prezydenta elekta Republiki Litewskiej Rolandasa Paksasa list gratulacyjny:

"Szanowny Panie Prezydencie,

Z dużą przyjemnością przyjąłem wiadomość o wybraniu Pana na stanowisko Prezydenta Republiki Litewskiej.

Z tej okazji pragnę przekazać Panu, Panie Prezydencie, w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz moim własnym, serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wielu sukcesów w sprawowaniu tej odpowiedzialnej funkcji.

Niech mi wolno będzie wyrazić nadzieję, że dotychczasowa dobra współpraca między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską będzie kontynuowana i rozwijana dla umacniania przyjaznych więzi miedzy naszymi krajami.

Liczę na to, że działania Pana Prezydenta tak, jak dotychczas, będą wyrazem zrozumienia spraw społeczności polskiej mieszkającej w Republice Litewskiej.

Zechce Pan przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy mojego wysokiego szacunku

/-/ Longin Pastusiak"

 

* * *

 

Wizyta premiera Ukrainy

8 stycznia 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Ukrainy Wiktor Janukowycz. Gościa przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Ukrainę łączy nie tylko przeszłość, wspólna granica, interesy, ale także przyszłość. Jak stwierdził marszałek, Ukraina jest dla Polski partnerem strategicznym.

Premier Ukrainy przedstawił sytuacje w swoim państwie oraz zamierzenia nowo powołanego rządu. Zapewnił, że jego dążeniem jest stabilność polityczna Ukrainy. Zadeklarował też gotowość wszechstronnej współpracy z Polską.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie pogorszył się wizerunek Ukrainy w świecie zachodnim. Zapewnił, że Polska jest adwokatem interesów Ukrainy na forum międzynarodowym, ale zaapelował o większą zaangażowanie samej Ukrainy w tej sprawie.

Marszałek poruszył też sprawę mniejszości polskiej na Ukrainie. Jego zdaniem, władze lokalne na Ukrainie nie zawsze respektują politykę władz centralnych. Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do premiera Wiktora Janukowycza o wspieranie polskiego szkolnictwa, działalności kulturalnej, kultywowania narodowych tradycji przez naszych rodaków na Ukrainie.

 

* * *

 

Przewodniczący Komisji ds. Integracji Europejskiej Senatu Republiki Czeskiej z wizytą w Senacie

7 stycznia 2003 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął delegację Komisji ds. Integracji Europejskiej Senatu Republiki Czeskiej, której przewodniczył Jiri Skalicky. Czescy goście przebywają w Polsce na zaproszenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu RP. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca tej Komisji senator Genowefa Grabowska.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował czeskich senatorów o zmianach w polskim rządzie. Szczególnie uwagę zwrócił na powołanie ministra, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Marszałek zainteresował się przygotowaniami do kampanii proeuropejskiej przed referendum unijnym w Czechach, a także stanem zaawansowania prac nad ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego.

Jiri Skalicky wyjaśnił zasady prawne czeskiego referendum, poinformował też, że już wkrótce czeski Senat będzie rozpatrywać ustawa o ordynacji wyborczej do PE.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że kraje kandydujące do UE oprócz kampanii referendalnej wśród własnego społeczeństwa powinny opracować program lobbingu na rzecz ratyfikacji protokołu akcesyjnego w krajach Unii.

Odpowiadając na pytanie gości, marszałek przedstawił relacje między Sejmem i Senatem w Polsce.

Marszałek Longin Pastusiak wysoko ocenił współpracę senatów obu krajów.

 

* * *

 

Ambasador RP w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej z wizytą w Senacie

6 stycznia 2003 r. ambasador RP w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej Janusz Mrowiec został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

List gratulacyjny marszałka Senatu do Waldemara Tomaszewskiego

27 grudnia 2002 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przesłał Waldemarowi Tomaszewskiemu, przewodniczącemu AWPL, list gratulacyjny:

"Szanowny Panie Przewodniczący,

Serdecznie gratuluję wyników osiągniętych w ostatnich wyborach samorządowych w Republice Litewskiej przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie.

Pragnę podkreślić, że Marszałek Senatu i Senat V kadencji w swoich działaniach szczególną uwagę przywiązują do umacniania jedności Polaków i organizacji polskich działających na Litwie, niezależnie od ich politycznych orientacji.

Liczę, że rady samorządowe, w których polskie organizacje zyskały większość lub znaczącą pozycję, przyczynią się do wzrostu znaczenia i roli Polaków w życiu Republiki Litewskiej.

Z wyrazami szacunku

Longin Pastusiak"

 

* * *

 

Wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych

18 grudnia 2002 r. w Senacie RP wicemarszałek Jolanta Danielak otworzyła wystawę prac plastycznych osób niepełnosprawnych. Zebranym zaprezentowano m.in. obrazy olejne, obrazy na szkle, wyroby z wikliny, stroiki świąteczne i oryginalne ozdoby choinkowe.

Eksponaty to dorobek artystyczny uczestników warsztatów zajęciowych przy Spółdzielni Inwalidów "Jutrzenka" oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie. Nad uczestnikami czuwa wyspecjalizowana kadra. Warsztaty pomagają niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Dzięki zajęciom uczestnicy poprawiają swoją sprawność, aktywnie spędzają czas, odkrywają swoje talenty.

Inicjatorką wystawy jest senator Jolanta Popiołek.

 

* * *

 

Pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu

16 grudnia 2002 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.

Celem Rady Konsultacyjnej jest przedstawianie opinii środowisk polonijnych w sprawach, które są przedmiotem zainteresowania 15-milionowej diaspory polskiej na świecie oraz opiniowanie ewentualnych projektów ustaw dotyczących Polonii.

 

* * *

 

Wizyta premiera Leszka Millera

15 grudnia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Leszek Miller. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W czasie spotkania premier wręczył marszałkowi raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przekazał też wrażenia z ostatnich, momentami dramatycznych, kopenhaskich negocjacji. Marszałek Longin Pastusiak pogratulował wyników twardych negocjacji. Jak stwierdził, beneficjentami tego sukcesu są wszyscy Polacy i będą nimi wszystkie następne pokolenia.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował premiera Leszka Millera o przyjęciu przez Senat ustawy budżetowej na przyszły rok i najbliższych planach w pracach Senatu.

Ustalono również, że we środę (18 bm.) Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera przedstawi informację o wynikach negocjacji warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Senacie RP.

 

* * *

 

Forum Transatlantyckie

Marszałek Senatu, prof. Longin Pastusiak, wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO uczestniczył w dniach 9 i 10 grudnia 2002 r. w Parlamentarnym Forum Transatlantyckim zorganizowanym w Waszyngtonie przez Zgromadzenie we współpracy z the Atlantic Council of the United States oraz National Defense University.

Forum było okazją do nieformalnej wymiany poglądów z członkami Kongresu, przedstawicielami administracji, strategami i przedstawicielami amerykańskiej myśli politycznej na najistotniejsze dla Sojuszu i bezpieczeństwa międzynarodowego kwestie.

Głównym tematem rozmów był stan stosunków transatlantyckich, zagrożenia płynące z terroryzmu międzynarodowego, rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, perspektywy stosunków NATO. Rosja oraz zadania dla NATO określone podczas praskiego szczytu Sojuszu.

Marszałek Pastusiak podkreślił strategiczne znaczenie dobrych stosunków Europy z Ameryką i rolę wspólnej debaty na temat wyzwań XXI wieku. Zwrócił uwagę na potrzebę jeszcze większego zainteresowania partnerów amerykańskich sprawami Europy ("Potrzebujemy nie tylko więcej Ameryki w Europie, ale i więcej Europy w Ameryce").

 

* * *

 

Przewodniczący Izby Stanów Generalnych Królestwa Holandii z wizytą
w Senacie

4 grudnia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Holandii Gerrit Braks wraz z delegacją. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz i senator Andrzej Anulewicz.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za pomoc charytatywną, jaką Holendrzy udzielali Polakom w latach 70. i 80. oraz za pomoc w procesie transformacji systemowej po 1989 roku i w przygotowaniu do integracji z Unią Europejską.

Gerrit Braks podkreślił, że po zlikwidowaniu sztucznej granicy między Wschodem i Zachodem odradza się dawna, historyczna więź między naszymi krajami. Jak stwierdził przewodniczący holenderskiego Senatu, z żadnym państwem Holendrzy nie zawarli tylu umów o współpracy między gminami, co z Polską. Coraz łatwiejsze stają się kontakty biznesowe z Polską. Nasz kraj jest dla Holendrów atrakcyjny.

Gerrit Braks zapewnił też, że Holendrzy są pozytywnie nastawieni do poszerzenia UE i przyjęcia Polski do grona państw zjednoczonej Europy. Przewodniczący wyraził zadowolenie, że delegacja holenderskiego Senatu odwiedza Polskę w końcowym okresie jej negocjacji z UE, co pozwoli ocenić stan naszych przygotowań do integracji i nasze problemy. Gerrit Braks podkreślił, że dla Holendrów ważne jest, by zasady współpracy z nowymi unijnymi partnerami były jasne, a prawo kontrolowane.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił gości, że Polska od 1994 roku dostosowuje swoje prawo do standardów unijnych i w tej chwili na nowelizację czeka nie więcej niż 6 ustaw. Marszałek zaapelował do przedstawicieli holenderskiego Senatu, by ich parlament był jednym z pierwszych, które ratyfikują traktat o poszerzeniu UE.

W czasie spotkania wymieniano również poglądy na temat przyszłości UE - zadań, jakie powinna sobie stawiać zjednoczona Europa.

Marszałek Longin Pastusiak wyraził zadowolenie, że obecna wizyta holenderskiej delegacji odnawia - po 10 latach - współpracę parlamentarną naszych państw. Rozmówcy byli zgodni, że dyplomacja parlamentarna jest ważnym dopełnieniem współpracy międzynarodowej i powinna się rozwijać.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Albanii z wizytą w Senacie

3 grudnia 2002 r. ambasador Republiki Albanii Osman Kraja został przyjęty przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej

2 grudnia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył wicepremier, minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Cyril Svoboda. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmówcy wymienili poglądy na temat antyintegracyjnych tendencji niektórych formacji politycznych w państwach unijnych i przyczyn pojawiającego się eurosceptycyzmu w państwach kandydujących. Podkreślili znaczenie obecnych negocjacji państw kandydujących z Unią Europejską i wspólnych starań Czech, Węgier, Słowacji i Polski o jak najlepsze warunki akcesji.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski wyraził przekonanie, że 1 maja 2004. będzie ważną datą w procesie integracji Europy, a dla nas będzie to dzień przystąpienia do UE.

Kolejną sprawą omawianą w czasie spotkania była rola senatów w stanowieniu prawa w Polsce i Czechach oraz ich relacje z rządami i niższymi izbami parlamentów.

Na zakończenie rozmowy wicemarszałek Ryszard Jarzembowski wyraził uznanie za sposób, w jaki Czesi zorganizowali szczyt praski NATO.

 

* * *

 

Dzień Otwarty w Senacie

Z okazji 80. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP 30 listopada 2002 r. zorganizowano w Senacie DZIEŃ OTWARTY.

Z możliwości zwiedzenia wyższej izby polskiego parlamentu skorzystało ok. 1200 osób. Odwiedzającym zaprezentowano historyczną wystawę "80 lat Senatu RP", pokazano sale obrad obu Izb, salę kolumnową. Oprowadzający udzielali wszelkich informacji o procesie stanowienia prawa w Polsce, historii polskiego parlamentu, prawach i obowiązkach posłów i senatorów. Poczta Polska otworzyła stoisko, w którym sprzedawano specjalnie przygotowane karty pocztowe z okolicznościowym datownikiem. Z wieloma zwiedzającymi spotkał się marszałek Senatu Longin Pastusiak oraz wicemarszałek Ryszard Jarzembowski. Każdy z gości mógł otrzymać senackie wydawnictwa informacyjne.

Dalsza część archiwum