Prace Senatu

Druki senackie
od 850 do 899

899

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

59

899A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

59

899Z

2010-07-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

59

898

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

59

898A

2010-06-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

59

898Z

2010-07-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

59

897

2010-06-14

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

59

897A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

59

897B

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

59

896

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

59

896A

2010-07-01

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

59

895

2010-06-14

Ustawa o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie".

59

895A

2010-06-23

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"

59

894

2010-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

59

894A

2010-01-07

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

59

893

2010-06-09

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

59

892

2010-06-01

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r.

60

891

2010-05-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji

59

890

2010-05-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

56

889

2010-05-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

57

889A

2010-06-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

57

888

2010-05-21

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim

56

888A

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim

56

887

2010-05-24

Ustawa o sporcie.

57

887A

2010-05-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o  ustawie o sporcie.

57

887Z

2010-06-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o sporcie

57

886

2010-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

57

886A

2010-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

57

886Z

2010-06-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

57

885

2010-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

57

885A

2010-06-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

57

885Z

2010-06-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

57

884

2010-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

57

884A

2010-06-01

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

57

884B

2010-06-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

57

884Z

2010-06-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

57

883

2010-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

57

883A

2010-06-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

57

882

2010-05-21

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

56

882A

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

56

882B

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

56

881

2010-05-21

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

56

881A

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

56

881B

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

56

880

2010-05-24

Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

57

880A

2010-06-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

57

880B

2010-06-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

57

879

2010-05-20

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na rok 2010 - Czas działania (tom I i II)

57

879dod

2010-05-20

Projekt stanowiska Rządu w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na rok 2010 - Czas na działanie COM(2010)135

57

878

2010-05-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

878S

2010-08-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

877

2010-05-12

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej.

62

877S

2010-08-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej.

62

876

2010-05-07

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r.

875

2010-05-07

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009.

59

874

2010-05-12

Projekt uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.

56

873

2010-05-07

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

56

873A

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

56

873Z

2010-05-28

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

56

872

2010-05-07

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

56

872A

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

56

872B

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o (wraz z wnioskami mniejszości komisji) zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

56

872Z

2010-05-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji , Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

56

871

2010-05-07

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane

56

871A

2010-05-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

56

870

2010-05-07

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

56

870A

2010-05-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

56

869

2010-05-07

Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

56

869A

2010-05-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

56

869Z

2010-05-28

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

56

868

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

54

868A

2010-05-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

54

868Z

2010-05-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

54

867

2010-04-30

Ustawa o wyrobach medycznych

54

867A

2010-05-06

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o wyrobach medycznych

54

867Z

2010-05-12

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wyrobach medycznych

54

866

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

54

866A

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

54

865

2010-04-30

Ustawa o zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

54

865A

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

54

864

2010-04-30

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

54

864A

2010-05-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

54

863

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

54

863A

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

54

863B

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

54

863Z

2010-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

54

862

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

54

862A

2010-05-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

54

861

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

54

861A

2010-05-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

54

860

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

54

860A

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

54

860Z

2010-05-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

54

859

2010-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

54

859A

2010-05-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

54

859Z

2010-05-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

54

858

2010-04-28

Projekt opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61.

53

858S

2010-04-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o projekcie opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61 (druk nr 858)

53

857

2010-04-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka

857S

2010-05-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka

856

2010-04-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw

63

856S

2010-08-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw

63

855

2010-04-09

Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum

61

855S

2010-07-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum

61

854

2010-04-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

854S

2010-06-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

853

2010-04-12

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

53

853A

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

53

852

2010-04-12

Ustawa o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

53

852A

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

53

852B

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

53

851

2010-04-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

53

851A

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

53

851B

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

53

850

2010-04-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

53

850A

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

53

850B

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

53