Prace Senatu

Druki senackie
od 700 do 749

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

749

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

48

749A

2010-01-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

48

748

2010-01-07

Projekt uchwały w sprawie poszanowania Krzyża.

748O

2010-01-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża

748P

2010-02-04

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża

747

2010-01-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

52,53

747S

2010-03-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

52, 53

747X

2010-04-28

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

746

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej.

47

745

2009-12-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw.

745W

2010-02-18

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw

744

2009-12-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym

743

2009-12-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

743W

2010-03-26

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

742

2009-12-23

Ustawa budżetowa na rok 2010

47

742A

2010-01-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2010

47

742Z

2010-01-12

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetową na rok 2010

47

741

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

47

741A

2010-01-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

47

741B

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

47

741Z

2010-01-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

47

740

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

47

740A

2010-01-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

47

740B

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

47

740C

2010-01-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

47

740Z

2010-01-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

47

739

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

47

739A

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

47

739Z

2010-01-13

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

47

738

2009-12-18

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

47

738A

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

47

738B

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

47

737

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

47

737A

2010-01-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

47

737Z

2010-01-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

47

736

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.

47

736A

2010-01-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

47

735

2009-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

47

735A

2010-01-05

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

47

735B

2010-01-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

47

734

2009-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

734A

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

734Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

733

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

49

733S

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

49

733X

2010-02-22

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

732

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

732W

2010-02-18

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

731

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

731S

2010-07-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

731W

2010-08-05

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 731)

730

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji

730W

2010-05-11

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji zawartego w druku 730

729

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

729S

2010-02-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

728

2009-12-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

52, 53

728S

2009-12-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

52, 53

728X

2010-04-21

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

53

727

2009-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

46

727A

2009-12-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

46

727Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

46

726

2009-12-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

45

726A

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

45

725

2009-12-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

45

725A

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

45

725Z

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

45

724

2009-12-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

724Apop

2009-12-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

724Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46

723

2009-12-04

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

46

723A

2009-12-11

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

46

723Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

46

722O

2009-11-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych

46

721

2009-11-23

Projekt apelu o poszanowanie Krzyża

46

721O

2009-12-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie apelu o poszanowanie Krzyża

46

721P

2009-12-17

Poprawione Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie apelu o poszanowanie Krzyża

46

720

2009-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

46

720A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

46

719

2009-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

46

719A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

46

719Z

2009-12-16

Sprawozdanie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

46

718

2009-11-20

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

45

718A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

45

718Z

2009-12-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

45

717

2009-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

46

717A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

46

717Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

46

716

2009-11-20

Ustawa o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

46

716A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

46

716B

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

46

715

2009-11-20

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

46

715A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

46

715B

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

714

2009-11-20

Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

45

714A

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

45

714B

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

45

714Z

2009-12-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

45

713

2009-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

46

713Z

2009-12-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

46

713A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

46

712

2009-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

46

712A

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

46

711

2009-11-19

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

711A

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

711B

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

710

2009-11-19

Ustawa o grach hazardowych

44

710A

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o grach hazardowych

44

710Z

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o grach hazardowych

44

709

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyboru senatora do składu Krajowej Rady Sądownictwa

708

2009-11-05

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn

44

708O

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn

44

707

2009-11-05

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci

707O

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci

706

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44

706A

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44

706B

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44

706Z

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44

705

2009-11-09

Ustawa o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

705A

2009-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

704

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

704A

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

704B

2009-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

703

2009-11-09

Ustawa zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

703A

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

703B

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

702

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

44

702A

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

44

702B

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

44

702Z

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

44

701

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

701A

2009-11-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

701Z

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

700

2009-11-09

Ustawa o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

46

700 A

2009-11-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

46