Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

druki senackie nr 836, 836 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Stanisław Gogacz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W projekcie ustawy proponuje się, aby zmiana przepisów ustawy polegała na rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej, o krąg osób przesiedlonych (wywiezionych) do pracy przymusowej w ramach terytorium państwa polskiego poza dotychczasowe miejsce zamieszkania na okres co najmniej 6 miesięcy, gdy towarzyszyła temu rozłąka z rodziną.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 maja 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 836 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.