Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

druki senackie nr 811, 811 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy przewiduje zmiany, które mają umożliwić rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym oraz z pracownikiem samorządowym mianowanym za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku osiągnięcia przez niego wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie emerytury. Obecnie obowiązujące przepisy stwarzają możliwość rozwiązania stosunku pracy w przypadku nabycia przez tych urzędników prawa do emerytury, co skutkuje możliwością wcześniejszego zwalniania kobiet.

Marszałek Senatu w dniu 12 marca 2010 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 maja 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 811 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.