Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.

druki senackie nr 813, 813 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Stanisław Gogacz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie prawa do postanowienia TK z dnia 28 października 2008 r., w którym Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 18b nowelizowanej ustawy w zakresie, w jakim dopuszcza on zestrzelenie obcego, cywilnego statku powietrznego, jeżeli jest on użyty do działań sprzecznych z prawem (w szczególności jako środek ataku terrorystycznego). Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany polegają na wykluczeniu możliwości zestrzelania takiego samolotu przy jednoczesnym pozostawieniu takiej możliwości w stosunku do samolotów wojskowych.

Marszałek Senatu w dniu 12 marca 2010 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 813 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.