Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw .

druki sejmowe nr 2966 cz. 1, 2966 cz. 2, do druku nr 2966, 3084, 3084-A

druki senackie nr 902, 902 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy ma na celu implementację do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie teleinformatycznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, który zastąpi obecne, sformalizowane rozwiązania w tym zakresie, oparte na papierowej dokumentacji procedury. Ponadto nowelizacja zmierza do ulepszenia obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wymogów praktyki. Chodzi głównie o wprowadzenie regulacji mających na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu akcyzą energii elektrycznej oraz o regulacje dotyczące wydawania zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej liczby nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych.

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 czerwca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 902 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.