Prace Senatu

Druki senackie
od 1050 do 1099

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1099

2011-02-03

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

71

1099A

2011-02-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

71

1099Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

71

1098

2011-01-27

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw

73

1098S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej , Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw

73

1098X

2011-03-31

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw

73

1097

2011-02-02

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

70

1097A

2011-02-02

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

70

1096

2011-02-02

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

70

1096A

2011-02-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

70

Do druku 1095

2011-01-27

Stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2011 (COM(2010) 623)

1095

2011-01-27

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2011 (COM(2010) 623)

71

1094

2011-01-27

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych KOM(2010) 738

1094S

2011-02-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738 (druk nr 1094)

1093

2011-01-27

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745

1093S

2011-02-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745 (druk nr 1093)

1092

2011-01-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

69

1091

2011-01-21

Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

70

1091A

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

70

1091Z

2011-02-03

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

70

1090

2011-01-21

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

70

1090A

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

70

1090B

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

70

1089

2011-01-21

Ustawa o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

70

1089A

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

70

1089B

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

70

1088

2011-01-21

Ustawa o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

70

1088A

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

70

1088B

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

70

1088Z

2011-02-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

70

1087

2011-01-21

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

70

1087A

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

70

1087B

2011-02-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

70

1087Z

2011-02-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawą o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

70

1086

2011-01-21

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

70

1086A

2011-02-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

70

1085

2011-01-21

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

70

1085A

2011-02-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

70

1084

2011-01-12

Projekt uchwały w sprawie zaangażowania się Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych w działania w obronie prześladowanych chrześcijan w różnych częściach świata

1083

2011-01-10

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

69

1083A

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

69

1083B

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

69

1083Z

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

69

1082

2011-01-10

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

69

1082A

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

69

1082B

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

69

1082Z

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

69

1081

2011-01-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

69

1081A

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

69

1081B

2011-01-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

69

1081Z

2011-01-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

69

1080

2011-01-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

69

1080A

2011-01-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

69

1079

2011-01-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

69

1079A

2011-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

69

1079Z

2011-01-27

Sprawozdanie Komisji Komisji Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

69

1078

2011-01-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

69

1078A

2011-01-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

69

1078B

2011-01-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

69

1077

2011-01-03

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

69

1076

2011-01-03

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

1075

2010-12-22

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

1075S

2011-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk nr 1075)

1075X

2011-02-03

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

1074

2010-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

74

1074S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej,Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

74

do druku 1074

2011-03-17

Informacja o wycofaniu podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

74

1073

2010-12-23

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

68

1073A

2011-01-04

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

68

1072

2010-12-23

Ustawa budżetowa na rok 2011

68

1072A

2011-01-05

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie budżetowej na rok 2011

68

1072Z

2011-01-11

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2011

68

1071

2010-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

68

1071A

2011-01-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

68

1071B

2011-01-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

68

1071Z

2011-01-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

68

1070

2010-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

68

1070A

2011-01-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

68

1070B

2011-01-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

68

1069

2010-12-17

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

68

1069A

2011-01-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

68

1069B

2011-01-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

68

1069Z

2011-01-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

68

1068

2010-12-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

74

1068S

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

<74

1068X

2011-04-15

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

<74

1067

2010-12-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji

72

1067S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji

72

1067X

2011-03-17

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności Z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji

72

1066

2010-12-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

67

1065

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

67

1065A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego I Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

67

1065B

2010-12-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

67

1065Z

2010-12-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego I Administracji Państwowej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

67

1064

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

67

1064A

2010-12-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

67

1064Z

2010-12-16

Sprawozdanie Komisji o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

67

1063

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1063A

2010-12-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1062

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

1062A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

1061

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

67

1061A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy o transporcie drogowym

67

1060

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

67

1060A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

67

1060B

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

67

1060Z

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

67

1059

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

67

1059A

2010-12-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

67

1058

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

67

1058A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego I Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

67

1058B

2010-12-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

67

1057

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

67

1057A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

67

1056

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

67

1056A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

67

1055

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

67

1055A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

67

1055B

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

67

1055Z

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

67

1054

2010-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

67

1054A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych

67

1054B

2010-12-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych

67

1054Z

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych

67

1053

2010-12-07

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

67

1053A

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

67

1053B

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

67

1053Z

2010-12-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

67

1052

2010-12-07

Ustawa - Kodeks wyborczy

67

1052A

2010-12-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie - Kodeks wyborczy

67

1052B

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie - Kodeks wyborczy

67

1052Z

2010-12-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Kodeks wyborczy

67

1051

2010-12-06

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013

67

1051A

2010-12-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013

67

1051Z

2010-12-15

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013

67

1050

2010-11-30

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

80

1050S

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

80