Prace Senatu

Druki senackie
od 950 do 999

999

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

64

999A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

64

999Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

64

998

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

64

998A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

64

997

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw

64

997A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw

64

997Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw

64

996

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

64

996A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

64

995

2010-10-19

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu o pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010)379

995S

2010-10-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379 (druk nr 995).

994

2010-10-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

994S

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

993

2010-10-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

993S

2011-01-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

992

2010-10-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

72

992S

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

72

992X

2011-03-17

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

72

991

2010-10-12

Ustawa o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

63

991A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

63

991B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

63

990

2010-10-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

63

990A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

63

990B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

63

989

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

63

989A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

63

989B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

63

989Z

2010-10-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

63

988

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

63

988A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

63

987

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

63

987A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

63

987B

2010-10-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

63

986

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

63

986A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

63

985

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

63

985A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

63

985B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

63

984

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

63

984A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

63

984B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

63

984Z

2010-10-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

63

983

2010-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

63

983A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

63

983Z

2010-10-21

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

63

982

2010-10-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

982W

2011-07-06

Wycofanie podpisów złożonych pod projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

981

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

63

981A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

63

981B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

63

981Z

2010-10-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

63

980

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

63

980A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

63

979

2010-09-29

Ustawa o rezerwach strategicznych

63

979A

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o rezerwach strategicznych

63

979B

2010-10-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o rezerwach strategicznych

63

978

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

63

978A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

63

977

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

63

977A

2010-10-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

63

977B

2010-10-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

63

976

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

63

976A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

63

976B

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

63

976Z

2010-10-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

63

975

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

63

975A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

63

975Z

2010-10-21

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

63

974

2010-09-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

63

974A

2010-10-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

63

973

2010-09-16

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku

66

972

2010-09-10

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2009

971

2010-08-18

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej)

970

2010-08-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

71

970S

2011-02-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

71

969

2010-08-12

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

969A

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej , Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

968

2010-08-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

967

2010-08-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej

967S

2011-03-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej

966

2010-08-06

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

62

966A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

62

966B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

62

965

2010-08-06

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

62

965A

2010-08-10

SprawozdanieKomisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

62

965A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

62

965B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. .

62

964

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

62

964A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

62

963

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw

62

963A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw

62

962

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

62

962A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

62

961

2010-08-06

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskie

62

961A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

62

961Z

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

62

960

2010-08-06

Ustawa o ewidencji ludności

62

960A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ewidencji ludności

62

960B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ewidencji ludności

62

960Z

2010-08-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ewidencji ludności

62

959

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

62

959A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

62

959Z

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

62

958

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

62

958A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

62

958B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

62

958Z

2010-08-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

62

957

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

62

957A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

62

956

2010-08-06

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

62

956A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

62

955

2010-08-06

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

62

955A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

62

954

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

62

954A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

62

954Z

2010-08-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

62

953

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie

62

953A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie

62

953Z

2010-08-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie

62

952

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

62

952A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

62

951

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

62

951A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

62

951B

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

62

950

2010-08-06

Ustawa o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

62

950A

2010-08-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

62