Prace Senatu

Druki senackie
od 800 do 849

849

2010-04-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

849A

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

849B

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

849C

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

849D

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

849Z

2010-04-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

53

848

2010-04-09

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

52

847

2010-04-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

847S

2010-06-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

846

2010-04-09

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

53

846A

2010-04-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

53

846Z

2010-04-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

53

845

2010-04-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

52

845A

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

52

844

2010-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury

843

2010-03-31

Informacja Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

842

2010-03-31

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku.

56

-->

842S

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku

56

842X

2010-05-28

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku

56

841-CBA

2010-03-30

Informacja o wynikach działalności CBA w 2009 roku.

54

840

2010-03-30

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.

839

2010-03-29

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

63

839S

2010-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

63

838

2010-03-26

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

63

838 do druku

2010-04-27

Wycofanie podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki 838).

838S

2010-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

63

837

2010-03-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

837S

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

836

2010-03-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

59

836S

2010-05-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 836)

59

835

2010-03-25

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

835W

2010-05-11

Wycofanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych zawarty w druku senackim nr 835.

834

2010-03-25

Projekt stawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

59
61

834S

2010-06-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

59
61

834X

2010-07-30

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

61

833

2010-03-23

Projekt uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

53

833O

2010-04-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin św. Abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

53

832

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego.

53

831

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

52

831A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

52

831B

2010-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

52

830

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

52

830A

2010-04-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

52

829

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

52

829A

2010-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

52

829Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

52

828

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

52

828A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

52

828Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

52

827

2010-03-22

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.

52

827A

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

52

827B

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

52

827Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.

52

826

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

52

826A

2010-03-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

52

826Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

52

825

2010-03-22

Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

52

825A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

52

824

2010-03-22

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

52

824A

2010-03-31

Sprawozdanie - Komisji Edukacji, Nauki i Sportu o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

52

824Z

2010-04-09

Sprawozdanie - Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

52

823

2010-03-22

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

823A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Polskiej Akademii Nauk

52

823Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Polskiej Akademii Nauk

52

822

2010-03-22

Ustawa o instytutach badawczych.

52

822A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o instytutach badawczych

52

821

2010-03-22

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki.

52

821A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

52

821Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowym Centrum Nauki

52

820

2010-03-22

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

52

820A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

52

820A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

52

820Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

52

819

2010-03-22

Ustawa o zasadach finansowania nauki.

52

819A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zasadach finansowania nauki.

52

819Z

2010-04-09

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach finansowania nauki.

52

818

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

52

818A

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

52

817

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

51

817A

2010-03-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

51

817B

2010-03-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

51

816

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

52

816A

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

52

816B

2010-03-31

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

52

815

2010-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

52

815A

2010-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

52

815Z

2010-04-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

52

814

2010-03-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

813

2010-03-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.

59

813S

2010-05-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.

59

812

2010-03-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

812S

2010-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

811

2010-03-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

811S

2010-05-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

810

2010-03-08

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

810A

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

809

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

50

809A

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

50

809Z

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

50

808

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

51

808A

2010-03-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

51

807

2010-03-08

Ustawa o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

51

807A

2010-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

51

807B

2010-03-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

51

806

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o miarach

51

806A

2010-03-17

Sprawozdanie o zmianie ustawy - Prawo o miarach

51

806Z

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o miarach

51

805

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

51

805A

2010-03-12

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

51

804

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

51

804A

2010-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

51

804Z

2010-03-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

51

803

2010-03-08

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

51

803A

2010-03-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej

51

802

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

51

802A

2010-03-18

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

51

802Z

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

51

801

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

50

801A

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

50

800

2010-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

51

800A

2010-03-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

51