Prace Senatu

Druki senackie
od 400 do 449

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

449

2009-02-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

26

448

2009-02-04

Projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r.

448W

2009-04-22

Wycofanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r.

447

2009-02-04

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego

447O

2009-02-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego

446

2009-02-03

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

445

2009-01-28

Projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

31

445S

2009-04-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

31

444

2009-01-28

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

28 29

444S

2009-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

28 29

444X

2009-03-13

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

29

443

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

27

443A

2009-02-12

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

27

442

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

26

442A

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

26

441

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

27

441A

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

27

440

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

27

440A

2009-01-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

27

439

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

27

439A

2009-01-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami  organizacji rynku wina

27

438

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

27

438A

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

27

437

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

27

437A

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

27

437B

2009-02-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

27

437C

2009-02-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

27

437Z

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

27

436

2009-01-19

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

28

436O

2009-02-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

28

435

2009-01-19

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki

435O

2009-02-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki

434

2009-01-14

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym

434S

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym

433

2009-01-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

433S

2009-05-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

432

2009-01-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

35

432S

2009-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

35

432X

2009-05-29

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

35

431

2009-01-26

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26

431A

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26

431B

2009-02-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26

431Z

2009-02-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26

430

2009-01-15

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

25

429

2009-01-15

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska

428

2009-01-13

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

25

427

2009-01-13

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

25

426

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

26

426A

2009-01-26

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

26

425

2009-01-12

Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

26

425A

2009-01-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

26

425B

2009-01-15

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

26

424

2009-01-12

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

26

424A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

26

424Z

2009-02-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

26

423

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

26

423A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

26

423Z

2009-02-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

26

422

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

26

422A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

26

422B

2009-01-29

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

26

422Z

2009-02-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej ,Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

26

421

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

25

421A

2009-01-13

Sprawozdanie o Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

25

420

2009-01-12

Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

26

420A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

26

420Z

2009-02-04

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

26

419

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

26

419A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

26

418

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

26

418A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

26

418B

2009-01-29

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

26

417

2009-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

26

417A

2009-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

26

416

2008-12-31

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

35

416S

2009-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

35

416X

2009-05-28

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

35

415

2008-12-22

Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach

26

415O

2008-01-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach

26

414

2008-12-19

Projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli

413

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

25

413A

2009-01-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

25

412

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

25

412A

2009-01-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

25

412Z

2009-01-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

25

411

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

25

411A

2009-01-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

25

411B

2009-01-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

25

411Z

2009-01-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

25

410

2008-12-22

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

25

410A

2009-01-09

DRUK WYCOFANY! Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

25

410A poprawiony

2009-01-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - POPRAWIONY

25

410Z

2009-01-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

25

409

2008-12-22

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

25

409A

2008-01-09

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

25

409Z

2008-01-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

25

408

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

25

408A

2009-01-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

25

407

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

25

407A

2009-01-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

25

407B

2009-01-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

25

406

2008-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

25

406A

2009-01-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

25

406Z

2009-01-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

25

405

2008-12-16

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

405W

2009-02-05

Wycofanie podpisów złożonych pod projektem uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

404

2008-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

35, 38

404S

2009-05-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

35, 38

404X

2009-06-26

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

35, 38

403

2008-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

403S

2009-03-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

402

2008-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

402S

2009-04-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

401

2008-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

401S

2008-04-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

400

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

400A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

400B

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

400Z

2008-12-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24