Prace Senatu

Druki senackie
od 100 do 149

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

149

2008-06-02

Ustawa o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

14

149A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

14

149B

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

14

148

2008-06-02

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

14

148A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

14

148B

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

14

147

2008-06-02

Ustawa o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

14

147A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

14

147B

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

14

146

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14

146A

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14

146B

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14

146C

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14

146Z

2008-06-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

14

145

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.

14

145A

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem komisji o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej) o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości.

14

144

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

13

144A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

13

143

2008-05-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackich.

12

142

2008-05-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

16

142S

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

16

142X

2008-07-24

DodatkoweSprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka I Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

16

141

2008-05-12

Uchwała w sprawie odwołania Rzecznika Praw Dziecka.

12

140

2008-05-12

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

13

140A

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

13

140B

2008-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

13

139

2008-05-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny.

13

139A

2008-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny.

13

139B

2008-05-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworzadności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny.

13

139Z

2008-06-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

13

138

2008-05-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

13

138A

2008-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

13

137

2008-05-12

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

13

137A

2008-05-30

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

13

137Z

2008-06-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

13

136

2008-05-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

12

136A

2008-05-13

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

12

136Z

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

12

135

2008-05-12

Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

13

135A

2008-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

13

134

2008-05-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

134W

2008-09-24

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

133

2008-04-29

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007

15

132

2008-04-24

Projekt uchwały w sprawie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywającej Polskę do wprowadzenia legalizacji aborcji.

 

131

2008-04-24

Projekt ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

14

131S

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej , Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

14

131X

2008-06-26

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

14

130

2008-04-25

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

12

130A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

12

130B

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

12

129

2008-04-25

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

12

129A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

12

128

2008-04-25

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

12

128A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

12

127

2008-04-25

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

12

127A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

12

127B

2008-05-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

12

126

2008-04-25

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

12

126A

2008-05-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

12

126B

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

12

125

2008-04-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

12

125A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

12

124

2008-04-25

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

12

124A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

12

124B

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

12

124Z

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

12

123

2008-04-25

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

12

123A

2008-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

12

123Z

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

12

122

2008-04-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

12

122A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

12

121

2008-04-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

11

121S

2008-06-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

 

120

2008-04-23

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

11

119

2008-04-11

"Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku", z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

13

118

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

11

118A

2008-04-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

11

117

2008-04-11

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

11

117A

2008-04-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

11

117B

2008-04-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

11

116

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

11

116A

2008-04-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

11

115

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

11

115A

2008-04-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

11

114

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

10

114A

2008-04-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

10

114B

2008-04-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

10

113

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

11

113A

2008-04-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

11

112

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

11

112A

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

11

111

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

11

111A

2008-04-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

11

110

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

11

110A

2008-04-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

11

110B

2008-04-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

11

110Z

2008-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

11

109

2008-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.

11

109A

2008-04-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.

11

108

2008-04-11

Projekt uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków

11

108O

2008-05-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.

11

107

2008-04-11

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

 

106

2008-04-10

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

9

105

2008-04-02

Informacja o wynikach działalności CBA w roku 2007.

11

104

2008-04-02

Projekt uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

10

104O

2008-04-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

10

103

2008-03-31

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku. (pdf - 3,8 MB)

14

103S

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku).

14

103X

2008-06-26

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku

14

102

2008-04-01

Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

8

102A

2008-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

8

101

2008-03-28

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r.

10

100

2008-03-31

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

14

100S

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

14