Prace Senatu

Druki senackie
od 450 do 499

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

499

2009-03-17

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

30

499O

2009-03-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

30

499P

2009-04-02

Poprawione sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

30

498

2009-03-18

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

497

2009-03-18

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej

496

2009-03-18

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji.

496O

2009-03-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji

495

2009-03-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

495S

2009-05-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

494

2009-03-18

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji.

29

493

2009-03-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji.

29

492

2009-03-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

34, 36

492S

2009-05-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

34, 36

492X

2009-06-17

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

36

491

2009-03-06

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.

491A

2009-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

491B

2009-03-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

30

490

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie.

30

490A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie

30

489

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

30

489A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

30

489B

2009-03-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

30

489Z

2009-04-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

30

488

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

30

488A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

30

488Z

2009-04-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

30

487

2009-03-06

Ustawa o bateriach i akumulatorach.

30

487A

2009-03-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o bateriach i akumulatorach

30

487Z

2009-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o bateriach i akumulatorach

30

486

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

30

486A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

30

485

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

30

485A

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

30

485Z

2009-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

30

484

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

30

484A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

30

484B

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

30

483

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej.

483A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej.

482

2009-03-06

Ustawao zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe.

30

482A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe

30

481

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

30

481A

2009-03-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

30

480

2009-03-06

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

30

480A

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

30

480Z

2009-04-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

30

479

2009-03-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

479S

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

478

2009-02-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

478S

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 478)

477

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

29

477A

2009-03-11

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

29

476

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

28

476A

2009-02-26

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

28

476Z

2009-03-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

28

475

2009-02-23

Ustawa o funduszu sołeckim.

28

475A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o funduszu sołeckim.

28

475B

2009-03-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o funduszu sołeckim.

28

475Z

2009-03-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o funduszu sołeckim.

28

474

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw.

29

474A

2009-03-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

29

474B

2009-03-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

29

474C

2009-03-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

29

474Z

2009-03-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

29

473

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

28

473A

2009-03-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

28

473Z

2009-03-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

28

472

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

29

472A

2009-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

29

472B

2009-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

29

472Z

2009-03-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

29

471

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

29

471A

2009-03-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

29

471Z

2009-03-19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

29

470

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

29

470A

2009-03-23

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

29

469

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

29

469A

2009-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

29

468

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.

29

468A

2009-03-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.

29

468B

2009-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.

29

467

2009-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

29

467A

2009-03-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Petycji i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

29

466

2009-02-23

Ustawa o obywatelstwie polskim.

29

466A

2009-03-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o obywatelstwie polskim

29

466Z

2009-03-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o obywatelstwie polskim

29

465

2009-02-13

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej).

29

464

2009-02-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczących zmian w składzie komisji senackich.

27

463

2009-02-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

27

462

2009-02-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczących zmian w składzie komisji senackich.

27

461

2009-02-13

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

27

461A

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

27

461Z

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

27

460

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

28

460A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

28

460Z

2009-03-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 5 marca 2009 r. o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

28

459

2009-02-16

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

28

459A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

28

459B

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

28

459Z

2009-03-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

28

458

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

28

458A

2009-02-26

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

28

457

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

457A

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

27

457B

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

27

457Z

2009-02-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

27

456

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

28

456A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

28

455

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

28

455A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

28

455B

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

28

454

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

28

454A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

28

453

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

28

453A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

28

452

2009-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

28

452A

2009-02-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

28

451

2009-02-13

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

27

451A

2009-02-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

27

451Z

2009-02-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

27

450

2009-02-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.

450S

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.

450W

2009-11-05

Wycofanie podpisów złożonych pod projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.