Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

druki senackie nr 614, 614 S, 614 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest uregulowanie w ustawie (a nie w rozporządzeniu) istotnych elementów stosunku między pracodawcą a pracownikiem w zakresie ich praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Oznacza to zbędność konstruowania upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia.

Senat na 43. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 4 lisopada 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku.

Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku 614 S.

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.