Prace Senatu

Druki senackie
od 1250 do 1299

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1299

2011-07-11

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku.

1298

2011-07-21

Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w 2010 r.

1297

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

1297 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

1296

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy o Policji

1296 A

2011-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji

82

1296 A popr

2011-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Policji

82

1295

2011-07-15

Ustawa o usługach płatniczych

1295 A

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszością komisji) o ustawie o usługach płatniczych

1294

2011-07-18

Ustawa Ustawa o kontroli w administracji rządowej

1294 A

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o kontroli w administracji rządowej

1293

2011-07-18

Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

81

1293 A

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

81

1293 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

81

1292

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

1292 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

81

1292 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

81

1291

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

1291 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

1290

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

81

1290 A

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

81

1290 B

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

81

1290 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

81

1289

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

1289 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

1289 B

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

1288

2011-07-15

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

1288 A

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

81

1288 B

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ora Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

81

1288 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

81

1287

2011-07-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

1286

2011-07-01

Informacja dla Sejmu i Senatu o działalności Policji

1285

2011-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

81

1285 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

81

1284

2011-07-04

Ustawa o nasiennictwie

81

1284 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o nasiennictwie

81

1284 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nasiennictwie

81

1283

2011-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

81

1283 A

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

81

1283 B

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

81

1283 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

81

1282

2011-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

81

1282 A

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

81

1282 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

81

1281

2011-07-01

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

81

1281A

2011-07-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych

81

1280

2011-07-01

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

80

1280A

2011-07-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

80

1280 Z

2011-07-06

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

80

1279

2011-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

81

1279 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

81

1278

2011-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

81

1278 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o niektórych innych ustaw

81

1277

2011-07-04

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

81

1277 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

81

1277 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

81

1276

2011-07-04

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

81

1276 A

2011-07-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

81

1276 Z

2011-07-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

81

1275

2011-07-01

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

81

1275 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

81

1274

2011-07-01

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

81

1274 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo prasowe

81

1274 B

2011-07-21

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o mianie ustawy - Prawo prasowe

81

1274 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo prasowe

81

1273

2011-07-01

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

81

1273 A

2011-07-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o weteranach działań poza granicami państwa

81

1273 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o weteranach działań poza granicami państwa

81

1273 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o weteranach działań poza granicami państwa

81

1272

2011-07-01

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

81

1272 A

2011-07-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

81

1272 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

81

1272 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

81

1271

2011-07-01

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

81

1271 A

2011-07-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

81

1271 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

81

1271 C

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

81

1271 Z

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

81

1270

2011-07-01

Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

81

1270 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

81

1270 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

81

1269

2011-07-01

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1269 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1269 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1268

2011-07-01

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1268 A

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1268 B

2011-07-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

81

1267

2011-06-21

Informacja Prokuratora Generalnego o zarządzonych kontrolach i utrwalaniu rozmów.

1266

2011-06-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

1266S

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

1265

2011-06-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

1264

2011-06-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1263

2011-06-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

1262

2011-06-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

1261

2011-06-17

Projekt ustawy o zmianie statusu niektórych organów administracji rządowej

1260

2011-06-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

1259

2011-06-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe

1259 S

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe

1258

2011-06-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1257

2011-06-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

1257S

2011-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

1256

2011-06-10

Uchwała w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

79

1255

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

79

1255 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

79

1255 B

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

79

1254

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

79

1254 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

79

1254 Z

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

79

1253

2011-06-10

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

80

1253 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

80

1253 B

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

80

1252

2011-06-10

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

80

1252 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

80

1252 B

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

80

1251

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

80

1251 A

2011-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

80

1251 Z

2011-07-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe

80

1250

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

80

1250 A

2011-06-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

80

1250 B

2011-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

80

1250 Z

2011-07-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

80