Prace Senatu

Druki senackie
od 1200 do 1249

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1249

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

80

1249 A

2011-06-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

80

1249 Z

2011-07-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

80

1248

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

80

1248 A

2011-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

80

1247

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

80

1247 A

2011-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

80

1246

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

80

1246 A

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

80

1245

2011-06-10

Ustawa o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

80

1245 A

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

80

1244

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

79

1244 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

79

1243

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

79

1243 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

79

1242

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

79

1242 A

2011-06-14

Sprawozdanie Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

79

1242 B

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

79

1242 Z

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

79

1241

2011-06-10

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

79

1241 A

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

79

1240

2011-06-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1240W

2011-08-02

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1239

2011-06-08

Projekt ustawy ustawy zmieniającej ustawę o organizacji rynku rybnego

1238

2011-06-07

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

1237

2011-05-27

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy

1236

2011-05-27

"Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r."

1235 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

1234

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

79

1234 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

79

1234 B

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

79

1234 C

2011-06-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

79

1234 Z

2011-06-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

79

1233

2011-05-27

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

79

1233 A

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

79

1233 B

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

79

1232

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

79

1232 A

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

79

1232 Z

2011-06-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

79

1231

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

79

1231 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

79

1231 Z

2011-06-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

79

1230

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

79

1230 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

79

1230 B

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

79

1229

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

79

1229 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

79

1229 B

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

79

1229 C

2011-06-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

79

1229 Z

2011-06-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

79

1228

2011-05-27

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

77

1228 A

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

77

1228 B

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

77

1227

2011-05-25

Projekt uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

77

1227 S

2011-05-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

77

1226

2011-05-19

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011.
Załącznik - Zbiór sprawozdań członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

1225

2011-05-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy

1225 W

2011-05-25

Wycofanie poparcia dla wniosku w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy

1224

2011-05-13

Ustawa o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

78

1224 A

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

78

1223

2011-05-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

78

Do druku nr 1223

2011-06-02

Sprostowanie

78

1223 A

2011-06-07

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

78

1223 Z

2011-06-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

78

1222

2011-05-17

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

78

1222 A

2011-06-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

78

1222 B

2011-06-01

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

78

1222 Z

2011-06-09

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

78

1221

2011-05-13

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

78

1221 A

2011-06-01

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

78

1220

2011-05-13

Ustawa o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

78

1220 A

2011-06-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

78

1219

2011-05-13

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

77

1219 A

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

77

1218

2011-05-13

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

78

1218 A

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

78

1218 B

2011-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

78

1217

2011-05-13

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

78

1217 A

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

78

1217 B

2011-06-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

78

1216

2011-05-13

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

78

1216 A

2011-06-01

Sprawozdanie Gospodarki Narodowej o ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

78

1216 B

2011-06-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

78

1216 Z

2011-06-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

78

1215

2011-05-13

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

78

1215 A

2011-05-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

78

1215 Z

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

78

1214

2011-05-13

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

78

1214A

2011-05-24

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

78

1214 Z

2011-06-08

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

78

1213

2011-05-12

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

77

1212

2011-05-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

78

1212 S

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

78

1212 X

2011-06-09

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

78

1211

2011-04-28

Projekt uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

77

1211 S

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

77

1210

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

77

1210 A

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

77

1210 B

2011-05-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

77

1209

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1209 A

2011-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1209 B

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1209 Z

2011-05-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1208

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

77

1208 A

2011-05-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

77

1207

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

77

1207 A

2011-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

77

1207 B

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

77

1206

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

77

1206 A

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o uchwalonej ustawie o zmianie ustawy o odpadach

77

1205

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

77

1205 A

2011-05-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

77

1204

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

77

1204 A

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

77

1203

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

77

1203 A

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

77

1203 B

2011-05-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

77

1202

2011-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1202 A

2011-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

77

1201

2011-04-27

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

1201 S

2011-05-25

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

1201 X

2011-05-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

1200

2011-04-27

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127.

77

1200 S

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127 (druk nr 1200)

77