Prace Senatu

Druki senackie
od 1100 do 1149

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1149

2011-03-14

Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009

77

1148

2011-03-16

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej)

1147

2011-03-16

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

72

1146

2011-03-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1146dod

2011-03-10

Wycofanie podpisu pod projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1145

2011-03-04

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück

73

1145S

2011-03-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück

73

1144

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

73

1144A

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

73

1143

2011-03-04

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

73

1143A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

73

1143B

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

73

1142

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

73

1142A

2011-03-22

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

73

1141

2011-03-04

Ustawa o efektywności energetycznej

73

1141A

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o efektywności energetycznej

73

1141B

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o efektywności energetycznej

73

1141Z

2011-03-31

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o efektywności energetycznej

73

1140

2011-03-04

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

73

1140A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

73

1140B

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

73

1139

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw

73

1139A

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw

73

1138

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

73

1138A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

73

1138Z

2011-03-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

73

1137

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

73

1137A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

73

1137B

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

73

1137Z

2011-03-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

73

1136

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

73

1136A

2011-03-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

73

1135

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

73

1135A

2011-03-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

73

1134

2011-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

72

1134A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

72

1134Z

2011-03-17

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

72

1133

2011-03-03

Projekt uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

74

1133S

2011-03-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

74

1133X

2011-04-14

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

74

1132

2011-02-25

Ustawa o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

72

1132A

2011-03-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

72

1132B

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

72

1131

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

72

1131A

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

72

1131B

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

72

1130

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

72

1130A

2011-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

72

1130B

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

72

1130Z

2011-03-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

72

1129

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

72

1129A

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

72

1128

2011-02-25

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

71

1128A

2011-03-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

71

1127

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

72

1127A

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

72

1127Z

2011-03-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

72

1126

2011-02-25

Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

72

1126A

2011-03-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

72

1126B

2011-03-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

72

1126Z

2011-03-17

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

72

1125

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

1125A

2011-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

72

1125Z
poprawiony

2011-03-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

72

1124

2011-02-25

Ustawa - Prawo probiercze

72

1124A

2011-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie - Prawo probiercze

72

1123

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny

72

1123A

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

72

1123B

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

72

1122

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

72

1122A

2011-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

72

1122Z

2011-03-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

72

1121

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

72

1121A

2011-03-09

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

72

1121B

2011-03-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

72

1120

2011-02-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

72

1120A

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

72

1120Z

2011-03-16

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

72

1119

2011-03-02

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

72

1119A

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

72

1119Z

2011-03-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

72

1118

2011-02-22

Projekt ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1118X

2011-03-03

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1117

2011-02-08

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799.

71

1115/1117S

2011-02-23

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799 (druk nr 1115) oraz o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799 (druk nr 1117)

71

1116

2011-01-24

Uchwała Zgromadzenia Elektorów w sprawie wyboru kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przedstawianych Senatowi.

71

1116A

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

71

do1116

2011-02-24

Życiorysy kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przedstawianych Senatowi przez Zgromadzenie Elektorów

71

1115

2011-02-05

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799

71

1114

2011-02-08

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

71

1114A-poprawiony

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

71

1114B

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

71

1114Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

71

1113

2011-02-08

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

71

1113A

2011-02-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

71

1112

2011-02-08

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

71

1112A

2011-02-22

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

71

1112Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

71

1111

2011-02-08

Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe

71

1111A

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe

71

1111B

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe

71

1111Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe

71

1110

2011-02-08

Ustawa o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

71

1110A

2011-02-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

71

1110B

2011-02-23

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

71

1109

2011-02-08

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

71

1109A

2011-02-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

71

1109B

2011-02-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

71

1108

2011-02-08

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

71

1108A

2011-02-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

71

1107

2011-02-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1107A

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskiem Komisji o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1107B

2011-02-24

Sprawozdanie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1107Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

71

1106

2011-02-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

71

1106A

2011-02-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

71

1106Z

2011-03-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

71

1105

2011-02-03

Projekt uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej

1105S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej

1104

2011-02-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

70

1103

2011-02-03

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

70

1103A

2011-02-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

70

1102

2011-02-03

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

70

1102A

2011-02-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

70

1101

2011-02-03

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

70

1101A

2011-02-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

70

1100

2011-02-03

Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

71

1100A

2011-02-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

71