Prace Senatu

Druki senackie
od 50 do 99

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

99

2008-03-31

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

13

99s

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

13

98

2008-03-31

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10

98A

2008-04-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10

98Z

2008-04-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10

97

2008-03-31

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

9

97A

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

9

97B

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

9

96

2008-03-31

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

9

96A

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

9

96B

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

9

95

2008-03-31

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

10

95A

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

10

94

2008-03-31

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

10

94A

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

10

94B

2008-04-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

10

93

2008-03-31

Ustawa zmieniającą ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

10

93A

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

10

93B

2008-04-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

10

92

2008-03-31

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

10

92A

2008-04-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

10

91

2008-03-31

Ustawa o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

10

91A

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

10

90

2008-03-31

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

9

90A

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

9

89

2008-03-19

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczna strategia polityczna na rok 2009.

10

89dod

2008-04-15

Stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczna strategia polityczna na 2009 r.

10

88

2008-03-19

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

7

88A

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

7

88B

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

7

87

2008-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

9

87A

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

9

87B

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

9

86

2008-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

9

86A

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

9

86B

2008-04-09

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

9

86Z

2008-04-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

9

85

2008-03-19

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

7

85A

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

7

84

2008-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

7

84A

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

7

84B

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

7

83

2008-03-19

Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

9

83A

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

9

83Z

2008-04-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

9

82

2008-03-19

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

9

82A

2008-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

9

81

2008-03-18

Projekt uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

10

81O

2008-04-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

10

80

2008-03-17

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 r.

12

79

2008-03-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

7

79A

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

7

78

2008-03-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

13

78S

2008-05-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

13

77

2008-03-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

7

77S

2008-03-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

7

76

2008-02-29

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

 

76A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

 

75

2008-02-29

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

6

75A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

6

75B

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

6

74

2008-02-29

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej

6

74A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Służbie Celnej

6

74B

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Służbie Celnej

6

73

2008-02-29

Ustawa o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

6

73A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

6

73B

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

6

73Z

2008-03-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestwieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

6

72

2008-02-29

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

6

72A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

6

71

2008-02-26

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej

7

70

2008-02-07

Projekt uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza

6

70o

2008-02-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

6

69

2008-02-08

Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

6

69A

2008-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

6

69B

2008-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

6

68

2008-02-08

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

6

68A

2008-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

6

67

2008-02-08

Ustawa o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym

6

67

2008-02-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym

6

66

2008-02-08

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

6

66A

2008-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

6

66B

2008-03-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

6

65

2008-02-08

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

6

65A

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

6

65Z

2008-03-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

6

64

2008-02-07

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

5

63

2008-02-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności

5

62

2008-02-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

62W

2008-02-07

Informacja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wycofaniu projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

5

61

2007-01-30

Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006

9

60

2008-02-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

6

60S

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

6

60X

2008-03-05

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestwieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

6

59

2008-02-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

6

59S

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

6

58

2008-02-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

6

58S

2008-03-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

6

57

2008-01-25

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

5

56

2008-01-24

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"

5

56A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"

5

55

2008-01-24

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"

5

55A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"

5

54

2008-01-24

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"

5

54A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"

5

53

2008-01-24

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

5

53A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

5

52

2008-01-24

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

5

52A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

5

51

2008-01-24

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

5

51A

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

5

50

2008-01-24

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5

50A

2008-01-24

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5