Prace Senatu

Druki senackie
od 500 do 549

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

549

2009-04-27

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

32

549A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

32

548

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

33

548A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

33

547

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

33

547A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

33

547B

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

33

547Z

2009-05-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

33

546

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

33

546A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

33

546B

2009-05-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

33

546Z

2009-05-13

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

33

545

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

33

545A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

33

545B

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

33

544

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

33

544A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego

33

544B

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

33

543

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

33

543A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

33

542

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

33

542A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

33

541

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

33

541A

2009-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

33

541Z

2009-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

33

540

2009-04-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

540S

2009-08-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

539

2009-04-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

36

539S

2009-06-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

36

538

2009-04-21

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

538S

2009-06-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

537

2009-04-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

537W

2009-05-13

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

536

2009-04-07

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r.

38

535

2009-04-07

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i spraw senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

31

534

2009-04-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

35

534S

2009-05-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

35

533

2009-04-07

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Roczna strategia polityczna na rok 2010.

 

533dod

2009-05-06

Ostateczny tekst stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Roczna strategia polityczna na rok 2010.

 

532

2009-04-06

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

532A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

532B

2009-04-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

532Z

2009-04-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

531

2009-04-01

"Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008, oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela"

36

530

2009-04-01

"Informacja o wynikach działalności CBA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku"

35

529

2009-03-31

"Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku"; "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku"

 

529S

2009-04-23

"Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku

 

529X

2009-07-31

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku

 

528

2009-04-06

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

31

528A

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

31

528Z

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

31

527

2009-04-06

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

31

527A

2009-04-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

31

527B

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

31

527Z

2009-04-21

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".

31

526

2009-04-06

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

31

526A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

31

526Z

2009-04-21

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

31

525

2009-04-06

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

31

525A

2009-04-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

31

525Z

2009-04-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

31

524

2009-04-06

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

31

524A

2009-04-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

31

524Z

2009-04-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

31

523

2009-04-03

Ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983

31

523A

2009-04-16

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983

31

523B

2009-04-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983

31

523Z

2009-04-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983

31

522

2009-04-03

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

522A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

522B

2009-04-16

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

522Z

2009-04-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

521

2009-04-03

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

31

521A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

31

520

2009-04-03

Ustawa o towarach paczkowanych

31

520A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o towarach paczkowanych

31

519

2009-04-03

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

31

519A

2009-04-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

31

519B

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

31

518

2009-04-03

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

31

518A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

31

517

2009-04-03

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

31

517A

2009-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

31

517B

2009-04-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

31

516

2009-04-02

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

30

515

2009-04-02

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

30

514

2009-03-31

Informacja Rzecznika Praw Dziecka za 2008 rok wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

513

2009-04-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

513S

2009-10-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 513)

512

2009-04-01

Projekt uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

30

512O

2009-04-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

30

511

2009-03-30

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

43

510

2009-03-31

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

509

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

30

509A

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

30

509B

2009-03-26

SprawozdanieKomisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

30

509Z

2009-04-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

30

508

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym.

30

508A

2009-03-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji o ustawie o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym.

30

507

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

30

507A

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

30

507Z

2009-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

30

506

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

30

506A

2009-03-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

30

506Z

2009-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

30

505

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

30

505A

2009-03-25

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

30

504

2009-03-23

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny".

30

504A

2009-03-24

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny".

30

503

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

30

503A

2009-03-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

30

502

2009-03-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

30

502A

2009-03-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

30

501

2009-03-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

29

500

2009-03-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

29