Prace Senatu

Druki senackie
od 1000 do 1049

1049

2010-11-30

Projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

1048

2010-11-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

67

1048A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

67

1048Z

2010-12-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

67

1047

2010-11-29

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

67

1047A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

67

1047Z

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

67

1046

2010-11-29

Ustawa o kierujących pojazdami

67

1046A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o kierujących pojazdami

67

1046Z

2010-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o kierujących pojazdami

67

1045

2010-11-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

66

1045S

2011-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1045)

66

1044

2010-11-29

Ustawa o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

67

1044A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

67

1043

2010-11-29

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

67

1043A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

67

1043Z

2010-12-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

67

1042

2010-11-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

67

1042A

2010-12-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

67

1042B

2010-12-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

67

1041

2010-11-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny

67

1041A

2010-12-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

67

1041B

2010-12-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

67

1040

2010-11-25

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.

66

1040A

2010-11-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

66

1039

2010-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

66

1039A

2010-11-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ustawie o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

66

1038

2010-11-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

1038S

2011-03-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

1037

2010-11-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

70

1037S

2011-01-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

70

1037X

2011-02-03

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

70

1036

2010-11-17

Projekt ustawy o petycjach

74

1036 S

2011-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o petycjach

74

1036 X

2011-04-14

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o petycjach

74

1035

2010-11-18

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarza Senatu

66

1034

2010-11-18

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie odwołania sekretarza Senatu

66

1033

2010-11-16

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539

66

1033S

2010-11-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539

66

1032

2010-11-16

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537.

1032S

2010-11-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537

66

1031

2010-11-17

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

1031S

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki I Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 1031)

1030

2010-11-16

Zgłoszenie kandydatury senator Grażyny Anny Sztark na wicemarszałka Senatu

65

1029

2010-11-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

65

1028

2010-11-08

Projekt ustawy o zrzeszeniach

1028W

2011-03-03

Wycofanie podpisów pod projektem ustawy o zrzeszeniach

1027

2010-11-03

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

64

1026

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

66

1026A

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

66

1026B

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

66

1026Z

2010-11-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

66

1025

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o licencji syndyka

66

1025A

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o licencji syndyka

66

1024

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

65

1024A

2010-11-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

65

1023

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

66

1023A

2010-11-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

66

1023Z

2010-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

66

1022

2010-10-29

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

66

1022A

2010-11-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

66

1022B

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

66

1022Z

2010-11-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

66

1021

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

66

1021A

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

66

1021B

2010-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

66

1021Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

66

1020

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

65

1020A

2010-11-09

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

65

1020Z

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

65

1019

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

65

1019A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

65

1018

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

66

1018A

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

66

1018B

2010-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

66

1018Z

2010-11-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

66

1017

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

66

1017A

2010-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

66

1016

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

66

1016A

2010-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

66

1015

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

66

1015A

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

66

1015B

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

66

1014

2010-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw

66

1014A

2010-11-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw

66

1014B

2010-11-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw

66

1013

2010-10-29

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1013A

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1013B

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1013C

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1013D

2010-11-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1013Z

2010-11-17

Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

65

1012

2010-10-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

1012W

2011-01-11

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

1011

2010-10-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1011S

2011-02-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1010

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

64

1010A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

64

1009

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

64

1009A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

64

1009Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

64

1008

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

64

1008A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

64

1007

2010-10-22

Ustawa o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku

64

1007A

2010-10-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku

64

1007B

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku

64

1006

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

64

1006A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie o ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

64

1005

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

64

1005A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

64

1004

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

64

1004A

2010-10-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

64

1004Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

64

1003

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

64

1003A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

64

1003B

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

64

1002

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

64

1002A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

64

1001

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

64

1001A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

64

1001B

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

64

1001Z

2010-11-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

64

1000

2010-10-22

Ustawa o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

64

1000A

2010-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

64