Prace Senatu

Druki senackie
od 550 do 599

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

599

2009-07-02

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

38

599A

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

38

599Z

2009-07-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

38

598

2009-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

38

598A

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

38

597

2009-07-02

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III).

38

597A

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

38

596

2009-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

38

596A

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

38

595

2009-07-10

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008 roku.

594

2009-06-30

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

36

593

2009-06-30

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

38

593A

2009-07-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

38

593B

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

38

593Z

2009-07-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

38

592

2009-06-30

Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

38

592A

2009-07-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

38

592Z

2009-07-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

38

591

2009-06-30

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

38

591A

2009-07-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

38

591B

2009-07-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

38

591Z

2009-07-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

38

590

2009-06-30

Ustawa o praktykach absolwenckich.

38

590A

2009-07-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o praktykach absolwenckich.

38

590Z

2009-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o praktykach absolwenckich.

38

589

2009-06-26

Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

38

589A

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

38

589B

2009-07-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

38

588

2009-06-26

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

38

588A

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008

38

588B

2009-07-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

38

587

2009-06-23

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

38

587A

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

38

587Z

2009-07-16

Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

38

586

2009-06-22

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

36

586A

2009-06-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

36

586B

2009-06-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

36

586Z

2009-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

36

585

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

38

585A

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

38

585Z

2009-07-16

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

38

584

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

36

584A

2009-06-25

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

36

583

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe.

36

583A

2009-06-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe.

36

583Z

2009-07-01

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe.

36

582

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

36

582A

2009-06-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

36

581

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

36

581A

2009-06-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

36

581B

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

36

581Z

2009-07-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

36

580

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

36

580A

2009-06-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

36

580B

2009-06-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

36

580Z

2009-07-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

36

579

2009-06-22

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

36

579A

2009-06-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

36

579B

2009-06-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

36

579Z

2009-07-01

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

36

578

2009-06-18

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

578A

2009-06-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

577

2009-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

577A

2009-06-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

576

2009-05-29

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 r.

575

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

34

575A

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

34

575B

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

34

574

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

574A

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

574B

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

574Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

573

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

35

573A

2009-06-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

35

572

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

35

572A

2009-06-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

35

572B

2009-06-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

35

571

2009-05-25

Ustawa o rolnictwie ekologicznym.

35

571A

2009-06-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska o ustawie o rolnictwie ekologicznym

35

571Z

2009-06-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o rolnictwie ekologicznym

35

570

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

34

570A

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

34

569

2009-05-22

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

34

569A

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

34

569B

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

34

569C

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

34

568

2009-05-22

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

34

568A

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

34

568B

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

34

568C

2009-05-26

Sprawozdanie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

34

567

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o Policji.

35

567A

2009-06-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji.

35

567B

2009-06-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Policji.

35

566

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

35

566A

2009-06-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

35

565

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

35

565A

2009-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

35

564

2009-05-25

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

35

564a

2009-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

35

563

2009-05-25

Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

35

563A

2009-06-09

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

35

563B

2009-06-15

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

35

563Z

2009-06-18

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

35

562

2009-05-18

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008.

561

2009-05-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

38

561S

2009-06-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

38

560

2009-05-13

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

38
39

560S

2009-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

38
39

560X

2009-07-23

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

38
39

559pop

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka

558

2009-05-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

557

2009-05-07

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej

557O

2009-05-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej

556

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

33

556A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

33

555

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski

33

555A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks morski

33

554

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

32

554A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

32

553

2009-04-27

Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

553A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

32

552

2009-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

33

552A

2009-05-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

33

551

2009-04-27

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

33

551A

2009-05-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

33

551Z

2009-05-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

33

550

2009-04-27

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

33

550A

2009-05-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

33

550B

2009-05-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

33

550Z

2009-05-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

33