Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Czesława Ryszki,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Marcina S. (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie pana Roberta J.
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Radosława K. odpowiedź.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej(odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie zasiłków stałych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury(odpowiedź), do dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach(odpowiedź). oraz do głównego inspektora transportu drogowego(odpowiedź) w sprawie drogi krajowej nr 11 w Sierakowie Śląskim.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie polskich producentów warzyw (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie debaty w Senacie na temat katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie Marcina S.(odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wzajemnego uznania urzędowych dokumentów we wszystkich państwach UE w kontekście związków jednopłciowych (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie lichwy oraz weksli in blanco. (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Marcina S. (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w części 78 "Obsługa zadłużenia zagranicznego" i części 79 "Obsługa długu krajowego", nr BAS 1166/09 (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie pani A. W. (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zachorowalności i śmiertelności mężczyzn oraz kobiet w Polsce w okresie pięciu lat poprzedzających osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego oraz pięciu lat po przejściu na emeryturę (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie firmy Mich-Bud Michał Altman (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie muzeum płk. Ryszarda Kuklińskiego (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie firmy Mich-Bud Michał Altman (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kredytu, jaki polski rząd otrzymał od rządu włoskiego w roku 1992 (nr kredytu REFEXP/ALD-91/014) z przeznaczeniem na ochronę zdrowia (między innymi na żywność bezglutenową)(odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie skazanego za zabójstwo na dożywotnie więzienie Jacka W. 
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie procesu sądowego, jaki wytoczono byłemu posłowi na Sejm RP oraz do Parlamentu Europejskiego, Witoldowi T.
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie odsłonięcia w Tatabánya na Węgrzech tablicy ofiar katastrofy pod Smoleńskiem (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pracowników socjalnych (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pani Adolfiny W. 
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Leszka R.
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz wojewody śląskiego (odpowiedź) w sprawie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej .
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Elżbiety G.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Karty Polaka (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie prokuratora Piotra J.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Henryka M.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie listu biskupów "Bezcenne dobro języka ojczystego" (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu i do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie oświadczenia wygłoszonego na 43. posiedzeniu Senatu.
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie studentów i absolwentów kierunku pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika pracy socjalnej, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2004 r. (odpowiedź)
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Częstochowie (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie interwencji (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DzU nr 127, poz. 1055) (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie Stoczni Gdańskiej.
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej zmniejszania liczby godzin lekcji historii w gimnazjach (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie samobójstw w polskich szpitalach (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udziału ministra Władysława Bartoszewskiego w międzynarodowej konferencji w Pradze na temat "Mienie ery holokaustu" (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie finansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej filmu "Antychryst" (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozporządzenia z 18 lipca 2008 r., które nakłada na organizatorów pielgrzymek obowiązek szkolenia porządkowych pielgrzymek (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie likwidacji polskich szkół przy ambasadach RP (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP (odpowiedź) w sprawie debaty nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010 podczas trzydziestego trzeciego posiedzenia Senatu RP 14 maja 2009 r.
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do marszałka Senatu (odpowiedź) i premiera (odpowiedź) w sprawie głosowania polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim.
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie struktury Ministerstwa Finansów (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wydawania Kart Polaka na Białorusi i Ukrainie (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Ropczyc (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Ł. N. z Ż.
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie możliwości likwidacji Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku z Łodzi do Częstochowy.
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektowanej nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, w tym o zmianie obszarów okręgowych izb lekarskich (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie planów wyeliminowania z polskich szkół wychowania do życia w rodzinie i wprowadzenie w to miejsce edukacji seksualnej (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego KRRiT dotyczące udzielenia wyjaśnień w sprawie odwołań w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury popierające stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z 6 lutego 2009 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego w sprawie likwidacji przez PKP Przewozy Regionalne niektórych połączeń na linii Lubliniec - Opole oraz Lubliniec - Częstochowa (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Częstochowy i odcinka autostrady A1 z Częstochowy do Pyrzowic (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie jego informacji dotyczącej zadań polskiej polityki zagranicznej w 2009 r., wygłoszonej w Sejmie 13 lutego 2009 r. (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu dotyczące postaci wybitnego lekarza położnika prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej i przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy (odpowiedź) dotyczące interwencji w sprawie groźby likwidacji trzech szkół na terenie tego miasta: szkół podstawowych - nr 18 przy ulicy Barbary i nr 20 przy ulicy Łukasińskiego oraz gimnazjum nr 4 przy ulicy Warszawskiej (odpowiedź1).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie polityki prorodzinnej (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie biskupstwa polowego.
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów skierowane do marszałka Senatu w sprawie papieża Benedykta XVI.
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) i ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie posłów litewskich, którzy przyjęli Kartę Polaka.
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Tomasza G.
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki (odpowiedź) i rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (odpowiedź) w sprawie nagonki na organizatorów konferencji naukowej we Wrocławiu .
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy o sygnaturze BM-III-051-293(6)/08/PR BM-I-0700-59(3)/08 (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kryzysu finansowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie zwolnienia z pracy pana Jacka K., przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Alima Gerber SA i Nestle Polska SA oraz przewodniczącego Rady Pracowników Alima Gerber SA (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przynależności do strefy euro (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wykorzystywania funduszy unijnych przez Polskę (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do RPO (odpowiedź) w sprawie pani Elżbiety B.
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zapowiedzi likwidacji bibliotek pedagogicznych na terenie województwa lubelskiego (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie o sygnaturze BM-III-051-293(6)/08/PR BM-I-0700-59(3)/08 (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie powrotu do Polski potomków polskich zesłańców z Kazachstanu (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra spraw wewnętrznych w sprawie pomocy poszkodowanym przez trąbę powietrzną (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wydawanych we Francji książek o Polsce (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Henryka M. (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odpowiedzi zastępcy prokuratora generalnego z dnia 29 maja 2008 r., sygnatura BM-III-051-293(5)/08/PR; BM-I-0700-59(2)/08 (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie piętnastolecia uchwalenia konkordatu oraz dziesięciolecia jego ratyfikacji.
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji siedmiuset czterdziestu spółek (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Muzeum Polskiego w Rapperswilu (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zerwania umowy przez zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Fundacją "Lux Veritatis" (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie polsko-niemieckiego podręcznika do historii (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie rezygnacji rzecznika praw dziecka.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie ochrony życia poczętego.
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Janusza G.
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy o sygnaturze IC1803/02 Sądu Okręgowego w Częstochowie (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie transmisji posiedzenia Senatu dotyczącego ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do szefa Służby Celnej w sprawie reformy Służby (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie żywności GMO (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnik rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w sprawie pana Henryka M. (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ w sprawie Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc "LOS" w Olszynie koło Częstochowy (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pań: Barbary K., Teresy A, Władysławy A. (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Karola Ś (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie zamierzeń ministerstwa (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i do prezesa NBP w sprawie pana Janusza G. (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie wspólne z innymi senatorami, skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie książki J.T. Grossa "Strach. Antysemityzm w Polsce po Auschwitz" (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie pisma Zarządu Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty" (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i komendanta Straży Granicznej (odpowiedź) w sprawie wejścia Polski do układu z Schengen.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie wspólne z innymi senatorami, skierowane do premiera w sprawie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie kampanii przeciw Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Henryka M. (odpowiedź).