Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  35. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
senator Bogdan Borusewicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Sidorowicz
 1 Porzadek obrad Senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
senator Paweł Michalak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
senator Paweł Michalak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 1 Porzadek obrad Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu o sytuacji w służbie zdrowia
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego piątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Łuczycki
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 1 5Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 5Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Zastępca Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Piątek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Piątek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Piątek
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 7Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 7Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
pierwszy prezes Lech Gardocki
 1 7Dyskusja Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
przewodniczący Stanisław Dąbrowski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej
senator Ryszard Legutko
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 8Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Krzysztof Szczerski
 1 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 4
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muzeach
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ludwik Zalewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Paweł Michalak
 110Dyskusja Senator Adam Massalski
 110Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 110Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 110Dyskusja Senator Anna Kurska
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 111Dyskusja Senator Piotr Wach
 111Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 111Dyskusja Senator Marian Miłek
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 111Dyskusja Senator Marian Miłek
 111Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra finansów
minister Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 2 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 2 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 6Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 2 6Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 2 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 2 6Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Władysław Sidorowicz
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Lesław Podkański
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Roman Wierzbicki
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
prezes Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Wierzbicki
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Płażyński
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Andrzej Person
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: wybór członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 217Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 17 Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2006 r.
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 218Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 1Sprawozdania Senator Marian Miłek
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
Głosowanie nr: 19
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
Głosowanie nr: 20
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
Głosowanie nr: 28
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
Głosowanie nr: 29
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Głosowanie nr: 34
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 36
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 56
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 57, 58, 59, 60, 61
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Głosowanie nr: 62
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 63, 64
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muzeach
Głosowanie nr: 65
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
Głosowanie nr: 78
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 79, 80, 81, 82, 83, 84
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Głosowanie nr: 85
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87, 88, 89
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej
Głosowanie nr: 90
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 91
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 92, 93
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Głosowanie nr: 94
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 95
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce
Głosowanie nr: 96
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania przeciwko Narodowi Polskiemu
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Górski
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 219Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2   Zamknięcie posiedzenia
 218Złożone do protokołu Do kont. pkt. 18 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem osiemnastym porządku obrad
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mirosława Adamczaka i Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mirosława Adamczaka i Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Jarocha i Mieczysława Szyszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Jarocha i Mieczysława Szyszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.