Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 61
5 maja 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2004 r.

 

60.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 60.posiedzeniu Senatu

61. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", z późniejszymi zmianami i ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 61.posiedzeniu Senatu

Uroczyste posiedzenie Sejmu i Senatu

Z prac komisji senackich
20 kwietnia 2004 r.
21 kwietnia 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"