Petycje

Petycje w pracach Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i PetycjiPosiedzenia odbyte

8.09.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (cd.) (P-03/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości (P-08/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia dnia 29 września "Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego" (P-09/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę finansowanie partii politycznych (P-10/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (P-11/2011).

5.07.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (c.d.) (P-01/10),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (c.d.) (P-02/11),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w zakresie wydłużania okresu pozwolenia użytkowania dla tymczasowych obiektów budowlanych (P-05/11),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany prędkości na autostradach i drogach ekspresowych (P-07/11),

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji w 2010 roku.

16.06.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (cd.)
(P-04/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (cd.) (P-19/2010),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podniesienie renty socjalnej (cd.) (P-21/2010),

- Podjęcie prac nad przygotowaniem sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2010 roku petycji.

1.06.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (cd.) (P-03/11).

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (cd.) (P-04/11).

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (cd.)
(P-16/10).

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie kwot wolnych od egzekucji prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(P-06/11).

12.04.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady:
1) zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa,
2) uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/10),

7.04.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym (P-01/2011),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podniesienie renty socjalnej (P-21/2010),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (c.d.) (P-19/2010),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z procentowej na kwotową (c.d.) (P-17/2010),

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (c.d.)
(P-16/2010).

29.03.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (P-04/2011),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (P-03/2011),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (P-02/2011),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia zasad wykonania zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawców przestępstw i wykroczeń (c.d.) (P-20/2010).

1.03.2011 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady:
1) zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa,
2) uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/10),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (P-08/2010),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części - Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (cd.) (P-15/10).

9.12.2010 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z procentowej na kwotową (P-17/2010),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie obowiązku wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej na rzecz państwa (P-18/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (P-19/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia zasad wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawców przestępstw i wykroczeń (P-20/2010).
19.11.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (cd.) (P-09/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmian nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (P-16/2010).
28.10.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony prawnej najemców i zasady wykupu mieszkań zakładowych (cd.) (P-07/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (P-08/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za ofiary represji, osoby które podlegały represjom w latach 1957-1989 oraz podjęcia prac nad usystematyzowaniem uprawnień kombatantów (P-12/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania specjalistycznych uprawnień zawodowych przez władze i kadrę kierowniczą spółdzielni mieszkaniowych (P-13/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zasad obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego (P-14/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części - Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (P-15/2010).
Zapis stenograficzny
14.10.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (cd.) (P-9/2009).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w art. 221 Kodeksu pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach do pracy i pracownikach (cd.) (P-09/2010).
Zapis stenograficzny
6.10.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1956-1989) (cd.) (P-10/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa oraz uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/2010).
Zapis stenograficzny
5.08.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony prawnej najemców i zasad wykupu mieszkań zakładowych (P-7/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(P-08/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w art.221 Kodeksu pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach do pracy i pracownikach (P- 09/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1956-1989), (P-10/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady:
    - zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa,
    - uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
    (P-11/2010).
Zapis stenograficzny
29.07.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów (cd.) (P-12/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów (cd.) (P-04/2010).
Zapis stenograficzny
1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów (cd.) (P-12/2009).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/2009).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów (cd.) (P-04/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/2010)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany zasad przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych i internowanych w stanie wojennym (P-05/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (P-06/2010).
Zapis stenograficzny
25.05.2010 r.
- Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (P-03/2010).
- Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wzmocnienia ochrony lokatorów (P-04/2010).
Zapis stenograficzny
6.05.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej, P-13/2009, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów,
P-12/2009, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu, P-10/2009 - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. zmiany art.13 ust.2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, P-15/2009 (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. ustawowego poszerzenia katalogu formacji walki zbrojnej walczących w latach 1939-1945 o niepodległość Polski, P-17/2009, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa,
P-01/2010.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu naprawienie krzywd wyrządzonych pracownikom byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w procesie przemian ustrojowych, P-02/2010.
Zapis stenograficzny
7.04.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej, P-13/2009, - kontynuacja prac.
Zapis stenograficzny
24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. ulgi dla studentów studiów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, (P-02/2009) - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów,
(P-12/2009) - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości, (P-14/2009) - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej, (P-09/2009) - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu, (P-10/2009) - kontynuacja prac
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej, (P-13/2009) - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu, obchodzonego 4 czerwca, (P-16/2009) - kontynuacja prac.
Zapis stenograficzny
16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. ulgi dla studentów studiów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (P-02/2009) - c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów
(P-12/2009) – c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości (P-14/2009) – c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (P-09/2009) - c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws. zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (P-10/2009) – c.d
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (P-13/2009) – c.d.
Zapis stenograficzny

28.01.2010 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej nowelizacji ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (P-15/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu, obchodzonego 4 czerwca (P-16/2009).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej ustawowego poszerzenia katalogu formacji walki zbrojnej walczących w latach 1939-1945 o niepodległość Polski (P-17/2009).
- · Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia samorządu gospodarczego dla środowiska mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (P-18/2009).
Zapis stenograficzny

15.12.2009 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej obowiązku opłacania wielokrotnej składki od przychodów uzyskanych z różnych tytułów w ramach tej samej działalności gospodarczej (P-11/09)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podniesienia rangi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów
(P-12/09),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (P-13/09),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości (P-14/09).
Zapis stenograficzny

12.11.2009 r.

- Rozpatrzenie  petycji  dotyczącej  wznowienia  nadawania  Krzyża  Armii  Krajowej    (P-09/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmian nazw ulic będących symbolami komunizmu     (P-10/09).
Zapis stenograficzny

29.10.2009 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (P-07/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany systemu oświaty (P-08/09).
Zapis stenograficzny

15.10.2009 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej ulgi dla studentów studiów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (P-02/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej nowelizacji kodeksu karnego (P-03/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej świadczenia pieniężnego dla osób represjonowanych (P-04/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent byłych żołnierzy zawodowych (P-05/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z kulturą (P-06/09).
Zapis stenograficzny

16.09.2009 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uchylenia art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Zapis stenograficzny

31.07.2009 r.

- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uchylenia art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Zapis stenograficzny