Petycje

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
z rozpatrzonych w 2009 roku petycji

druk senacki nr 891

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji. Rok 2009 jest pierwszym okresem sprawozdawczym od momentu wejścia w życie zmiany Regulaminu Senatu polegającej na dodaniu działu Xa "Rozpatrywanie petycji" (tj. od 1 stycznia 2009 r.).

Komisja przekazała Sprawozdanie do Marszałka Senatu w dniu 28 maja 2010 r.

Sprawozdawcą Komisji na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 8 lipca 2010 r. był senator Stanisław Piotrowicz.