Petycje

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
z rozpatrzonych w 2010 roku petycji

druk senacki nr 1298

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji. Rok 2010 jest drugim okresem sprawozdawczym od czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Senatu polegającej na dodaniu działu Xa "Rozpatrywanie petycji" (tj. od 1 stycznia 2009 r.).

Komisja przyjęła sprawozdanie i przekazała je Marszałkowi Senatu 20 lipca 2011 r.

Sprawozdawcą komisji na 83. posiedzeniu Senatu w dniu 14 września 2011 r. był senator Stanisław Piotrowicz.