Petycje

Schemat rozpatrywania petycji
Opis trybu pracy Komisji


Zgodnie z postanowieniami działu Xa Regulaminu Senatu obywatele mogą nadsyłać petycje do Marszałka Senatu, który następnie kieruje je do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Każdą petycję Przewodniczący Komisji kieruje na posiedzenie Komisji, zaś Komisja po rozpatrzeniu petycji i stwierdzeniu związku przedmiotu petycji z funkcjami Izby może skorzystać z jednego z trzech uprawnień:

  1. złożyć do Marszałka Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej (uchwałodawczej) wraz z projektem ustawy (uchwały),

  2. upoważnić jednego z członków Komisji do złożenia wniosku o charakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu,

  3. przedstawić Marszałkowi Senatu opinię w sprawie celowości skorzystania przez Senat lub przez jego organ z uprawnień określonych w Konstytucji, ustawie lub Regulaminie Senatu.

Jeśli Komisja po rozpatrzeniu petycji uzna, że przedmiot petycji nie mieści się w zakresie kompetencji Senatu, to może przekazać ją właściwemu organowi władzy publicznej, jednocześnie o przekazaniu petycji informowany jest Marszałek Senatu.

Po rozpatrzeniu petycji Komisja posiada także prawo niepodejmowania działań, ale w takich przypadkach Komisja również informuje Marszałka Senatu i wskazuje przyczyny.

Ważnym obowiązkiem Komisji wobec podmiotu wnoszącego petycję jest jego zawiadamianie o działaniach podejmowanych przez Komisję lub przyczynach niepodjęcia działań.

Corocznym obowiązkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest składanie Senatowi sprawozdania z rozpatrzonych petycji.