Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 91
5 sierpnia 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 31 lipca 2005 r.

 

86. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Senat wprowadził poprawki do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustaw: o obrocie instrumentami finansowymi; o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie kwalifikowanym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 86. posiedzeniu Senatu

  87. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela
 • Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w latach 1999-2004
 • Drugie czytanie projektu uchwały dotyczącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 87. posiedzeniu Senatu

  Z prac komisji senackich
  18 lipca 2005 r.
  19 lipca 2005 r.
  20 lipca 2005 r.
  22 lipca 2005 r.
  27 lipca 2005 r.
  28 lipca 2005 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"