Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 76
20 grudnia 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 2004 r.

 

73. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych, prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie.
 • Trzecie czytanie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 73. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  77.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  1 grudnia 2004 r.
  2 grudnia 2004 r.
  3 grudnia 2004 r.
  6 grudnia 2004 r.
  7 grudnia 2004 r.
  9 grudnia 2004 r.
  10 grudnia 2004 r.
  14 grudnia 2004 r.
  15 grudnia 2004 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"