Prace Senatu

Druki senackie
od 1 do 49

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

49

2008-01-25

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

5

49A

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

5

49Z

2008-02-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

5

48

2008-01-16

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

5

48S

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

5

47

2008-01-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

5

47S

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

5

46

2008-01-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie

5

46S

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariaciee

5

45

2008-01-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

5

45S

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

5

45X

2008-02-07

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

5

44

2008-01-15

Wniosek Marszalka Senatu w sprawie odwołania sekretarzy Senatu

5

43

2008-01-14

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

5

43A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

5

43B

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

5

42

2008-01-14

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

5

42A

2008-01-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

5

42B

2008-01-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

5

42Z

2008-02-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

5

41

2008-01-14

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5

41A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5

41Z

2008-02-06

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5

40

2008-01-14

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

5

40A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

5

39

2008-01-11

Ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich

5

39A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich

5

38

2008-01-11

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

5

38A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

5

37

2008-01-11

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

5

37A

2008-01-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych

5

37B

2008-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych

5

37Z

2008-02-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych

5

36

2007-12-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

5

36S

2008-01-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

5

35

2007-12-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

5

35S

2008-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

5

34

2007-12-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

5

34S

2008-01-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

5

33

2007-12-28

Ustawa budżetowa na rok 2008

4

33A

2008-01-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie budżetowej na rok 2008

4

33Z

2008-01-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2008

4

32

2007-12-20

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

3

32A

2007-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

3

32Z

2007-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

3

31

2007-12-19

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

3

31A

2007-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

3

30

2007-12-19

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

3

30A

2007-12-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o państwowym ratownictwie medycznym

3

30Z

2007-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o państwowym ratownictwie medycznym

3

29

2007-12-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

3

28

2007-12-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności

3

27

2007-12-19

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

5

27O

2008-01-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

5

26

2007-12-10

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3

26A

2007-12-18

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3

25

2007-12-10

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

3

25A

2007-12-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

3

25B

2007-12-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

3

24

2007-12-10

Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

3

24A

2007-12-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

3

23

2007-11-30

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

3

22

2007-11-30

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

3

21

2007-11-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

3

20

2007-11-23

Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r.

3

19

2007-11-28

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

2

18

2007-11-28

Projekt uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego

2

18O

2007-11-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego

2

17

2007-11-27

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

2

16

2007-11-27

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

2

16O

2007-11-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projektcie uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

2

15

2007-11-26

Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

2

15A

2007-11-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

2

14

2007-11-28

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3

14S

2007-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 14)

3

13

2007-11-28

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

3

13S

2007-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 13)

3

12

2007-11-28

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

3

12S

2007-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 12)

3

11

2007-11-09

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

1

10

2007-11-09

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich

1

9

2007-11-06

Zgłoszenie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego na wicemarszałka Senatu

2

8

2007-11-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

1

7

2007-11-06

Wniosek marszałka Senatu w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

1

6

2007-11-06

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

1

6S

2007-11-06

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 6)

1

6X

2007-11-09

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

1

5

2007-11-06

Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

1

4

2007-11-05

Zgłoszenie kandydatury senatora Marka Ziółkowskiego na wicemarszałka Senatu

1

3

2007-11-05

Zgłoszenie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego na wicemarszałka Senatu

1

2

2007-11-05

Zgłoszenie kandydatury senator Krystyny Bochenek na wicemarszałka Senatu

1

1

2007-11-05

Zgłoszenie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza na marszałka Senatu

1