Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 77
5 stycznia 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 2004 r.

 

74. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2005.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.
 • Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
 • Zmiany w składzie komisji senackich.
 • Zmiany w składzie komisji senackich.
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 74. posiedzeniu Senatu

  75. posiedzenie Senatu
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 75. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  78.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  16 grudnia 2004 r.
  21 grudnia 2004 r.
  22 grudnia 2004 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"