Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 52
20 grudnia 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 2003 r.

 

50. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniosku oskarżycieli prywatnych w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Henryka Stokłosy
Zmiany w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 50.posiedzeniu Senatu

51. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Oświadczenia złożone przez senatorów na 51.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
55.posiedzenie
56.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
2 grudnia 2003 r.
3 grudnia 2003 r.
4 grudnia 2003 r.
8 grudnia 2003 r.
9 grudnia 2003 r.
10 grudnia 2003 r.
11 grudnia 2003 r.
15 grudnia 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"