Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 38
20 maja 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2003 r.

 

39. posiedzenie Senatu
Informacja rządu o udziale wojsk polskich w wojnie w Iraku.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
Powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o swojej działalności w 2002 r. wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów ustawy

Oświadczenia złożone przez senatorów na 39.posiedzeniu Senatu

40.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 40. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
43.posiedzenie

Z prac komisji senackich
6 maja 2003 r.
13 maja 2003 r.
14 maja 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"