Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 27
5 grudnia 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2002 r.

 

Obchody 80 rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu

28.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym

Oświadczenia złożone przez senatorów na 28.posiedzeniu Senatu

29.posiedzenie Senatu
Drugie czytanie projektu uchwały w osiemdziesiątą rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej
Informacja rządu na temat "Sprawne państwo - kierunki jego doskonalenia" oraz drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS)
Drugie czytanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Oświadczenia złożone przez senatorów na 29.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
32.posiedzenie
33.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
19 listopada 2002 r.
20 listopada 2002 r.
21 listopada 2002 r.
22 listopada 2002 r.
26 listopada 2002 r.
27 listopada 2002 r.
28 listopada 2002 r.
29 listopada 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"