Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 8
20 lutego 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2002 r.

 

8.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujwnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Oświadczenia złożone przez senatorów na 8. posiedzeniu Senatu

9.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 9. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
12. posiedzenie

Z prac komisji senackich
5 lutego 2002 r.
6 lutego 2002 r.
7 lutego 2002 r.
12 lutego 2002 r.
13 lutego 2002 r.
14 lutego 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"